Yumurta Kaynama Süresi, Yumurta Kaynatırken Çatlamaması için

Bir yumurtay? tam k?vam?nda kaynatmak teoride o kadar da zor de?il: Sadece tavaya yumurtalar? koyun, su ekleyin, kaynamas?n? bekleyin ve yumurtalar? ç?kar?n. Peki öyleyse neden ço?u zaman yumurtalar çok pi?ip istedi?imiz ?ekilde kaynam?yor ve genelde hep çatlay?p sulan?yor? Ya da az pi?mi? olup beyaz? çi? kal?yor? Tüm cevaplar zamanlama ve s?cakl?kta gizli. Burada sizlere her yumurta kaynatt???n?zda kesin olarak i?e yarayacak,  tam k?vam?nda yumurta kaynatman?n yolunu anlataca??m.

?htiyac?n?z olan malzemeler: Yumurta, tava (yumurta tavan?z), su ve saat.

Yumurtalar? her zaman tam istedi?iniz ?ekilde nas?l kaynatacaks?n?z?

Yumurta kaynatmak a??r? zor bir i? de?il, fakat burada zaman devreye giriyor. Bir saat al?p kronometresini açman?z gerekiyor. Hadi bakal?m ba?l?yoruz.

  • ?lk önce yumurtalar? tavaya koyun, fakat üst üste gelmemesine dikkat edin. Her biri tavan?n taban?na de?sin. Su kaynamaya ba?lad???nda yumurtalar?n birbiri üstünde z?plamas?n? istemeyiz.
  • Ard?ndan tavaya su ekleyin, su seviyesi yumurtan?n boyuna e?it olsun veya en fazla 2 santim yukarda olsun.Çok fazla su eklemeyin. E?er çok su eklerseniz, kaynamas? için çok beklersiniz.
  • Suya bir çimdik tuz ekleyerek kaynama noktas?n? yükseltin. Yumurtalar? kaynatmaya ba?lay?n. Orta seviye bir ate? kullan?n. E?er ate?i çok açarsan?z, yumurtalar kaynarken çatlayabilir ve yumurtan?n beyaz? suya kar??abilir. Ate?i orta seviyeye getirin ve sab?rl? olun.
  • Yumurtalar güzelce dönerek kaynamaya ba?lad?ysa, bir dakika daha kaynamas?n? bekleyin.
  • Ard?ndan, ate?i kapat?n ve tavan?n ?s?s?yla biraz daha kaynamas? için 15 dakika daha bekleyin. Bu k?s?m önemlidir: Yumurtalardan 15 dakika uzak durun! Onlar s?cak suda kaynamaya devam edecektir, ate?i kapatt???n?zdan emin olun. E?er kaynatma süresini abartt?ysan?z ve burnunuza sülfür kokusu geliyorsa, yumurtalar a??r? kaynam?? yani gere?inden çok pi?mi? demektir.
  • 15 dakikal?k süre bitti?inde geri gelin ve elinizi tavadaki suya sokarak kontrol edin. E?er su hala s?caksa fakat elinizi sokup tutabiliyorsan?z ve yakm?yorsa, yumurtalar olmu? demektir. Art?k ç?karabilirsiniz.

Yumurtalar? soymadan önce bir yada iki takika so?uk suya tutunuz. Tüm bunlar? yapt???n?z vakit, tam k?vam?nda kaynat?lm?? ve tad?na doyamayaca??n?z yumurtular? afiyetle yiyebilirsiniz. ?yi pi?mi? yumurtan?n beyaz? sert olmal? fakat lastik gibi olmamal?. Yumurtay? soydu?unuzda beyaz k?sm? hafif koyu renkli olmal?, tebe?ir gibi olmamal?, yoksa a??r? pi?mi? demektir. Hadi afiyet olsun…

Hayatnotu.com Editörü: Serdar Akta?

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap