Ya allah ya muhammed demenin fazileti

Ya allah ya muhammed demenin fazileti, Ya allah ya muhammet demenin faziletleri nelerdir

La ilahe illallah demenin fazileti

Ebu hureyre ( r.a. ) şöyle dedi: Resulullah ( s.a.s )’a dedim ki: Ya Resulullah, kıyamet gününde şefaatine en çok mutlu olacak sevinecek insan kimdir. Diye sordum. Resulullah ( a.s. ); Ey eba hureyre senin hadis nakletmeye olan gayretini bildiğim için ben zaten bu soruyu senden önce başkasının sormayacağını biliyordum. Kıyamet gününde şefaatim ile en fazla mutlu olacak kişi; halis bir şekilde kalbinden ” La ilahe illallah ” diyendir. ( Buhari )

Ubade b. Sabit’ten; Resulullah ( a.s.) şöyle buyurdu. Kim şehadet ederse ki Allah ( c.c.)’dan başka ilah yoktur. Sadece O vardır ve O’nun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed ( s. a. s. ) O’nun kulu ve Resulüdür. İsa ( a.s. ) O’nun kulu ve Resuludür. Allah ( c.c.)’nın Meryem’in rahmine attığı kelimesidir. ( Yani ol emriyle olmuştur. ) ve Allah ( c.c. ) tarafından rahmettir. Ve şehadet ederse ki cennet ve cehennem haktır ameli ne olursa olsun Allah onu cennete sokar ( Şeyhan ve Tirmizi )

Cenade rivayetinde: Cennetin 8 kapısının hangisinden isterse ondan girer. ( Buhari ve Müslim )

Kim şehadet ederse ki Allah ( c.c.)’tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed ( s.a.s. ) O’nun Resülüdür. Allah ( c.c. ) ona cehennemi haram kılar.

“Ya Muhammed!” Demenin Hükmü

Soru:
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e: Yâ Muhammed! Dememiz câiz midir?

Cevap:
Hamd, yalnızca Allah’adır
Birincisi:
Hayatta iken Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e: Yâ Muhammed! Diye hitap
etmek câiz degildir

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda söyle buyurmustur:

“(Ey mü’minler!) Rasûlü çagırmayı, kendi aranızda birbirinizi çagırmanız gibi saymayın
(birbirinize hitap ederken yaptıgınız gibi O’nu çagırırken: Ey Muhammed demeyin Fakat
O’nu sereflendirin ve O’na: Ey Allah’ın peygamberi! Ey Allah’ın elçisi deyin!) Allah,
içinizden bir digerini siper ederek sıvısıp gidenleri (Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem-‘in meclisinden O’nun izni olmadan gizlice dısarı çıkanları) mutlaka bilir O’nun
(Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in) emrine aykırı hareket edenler, baslarına bir
belâ gelmesinden veya (âhirette) elîm bir azaba ugramaktan sakınsınlar” Nur Sûresi: 63

Dahhâk -Allah ona rahmet etsin-, İbn-i Abbas’tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
ederek söyle demistir:
“Sahâbe Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e: Ey Muhammed! Ey Kâsım’ın
babası! (Yâ Ebâ’l-Kâsım!) derlerdi Bundan dolayı Allah Teâlâ, Peygamberi -sallallahu
aleyhi ve sellem-‘e saygı göstermeleri için onları bu sözden yasakladı
İbn-i Abbas -Allah ondan râzı olsun- devamla söyle demistir:
“Bunun üzerine sahâbe: Ey Allah’ın elçisi! Ey Allah’ın peygamberi! dediler
Tâbiînden Mücâhid ve Saîd b Cubeyr de böyle demislerdir

Müfessir Katâde -Allah ona rahmet etsin- söyle demistir:
“Allah Teâlâ, Peygamberi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e hürmet duyulmasını, saygı
gösterilmesini, O’nun onurlandırılmasını ve yüceltilmesini emretmistir
Müfessir Mukâtil b Hayyân -Allah ona rahmet etsin- (Nur Sûresi: 63 âyetin
tefsirinde) söyle demistir:
“Yani seslendiginiz zaman O’na ismiyle: Ey Muhammed! diye çagırmayın Aynı
sekilde, Ey Abdullah’ın oglu Muhammed! demeyin Fakat O’nu (peygamberlik vasfıyla)
sereflendirin ve söyle deyin: Ey Allah’ın peygamberi! Ey Allah’ın elçisi!”

İmam Mâlik -Allah ona rahmet etsin-, Zeyd b Eslem’den -Allah ondan râzı olsun-rivâyet
ederek söyle demistir:
“Allah Teâlâ, sahâbeye, O’nu (peygamberlik vasfıyla) sereflendirmelerini
emretmistir
Bu sebeple Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sadece ismiyle çagırılmaz
Aksine: Ey Allah’ın elçisi! Ey Allah’ın peygamberi! Denilmesi gerekir

İkincisi:
Vefâtından sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e çagırmak (yalvarmak),
câiz degildir Çünkü duâ (yalvarmak), bir ibâdettir İbâdet de ancak Allah Teâlâ içindir

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda söyle buyurmustur:

“Muhakkak ki mescidler, yalnızca Allah(‘a ibâdet etmek) içindir Öyleyse (oralarda)
Allah ile beraber baskasına ibâdet etmeyin“Cin Sûresi:18
Yine, Allah Teâlâ söyle buyurmustur:

“Onlar (putlar, kendisine yalvaranın) yalvarmasından habersiz oldukları halde,
Allah’ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar duâsına cevap veremeyecek olan seylere
(putlara) yalvarandan daha sapık (ve câhil) kim olabilir?”Ahkâf Sûresi: 5

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de İbn-i Abbas’a -Allah ondan râzı olsunsöyle
buyurmustu:
“Evladım! Sana, önemli birkaç söz ögreteyim Allah’ın hukukuna (emir ve yasaklarına
riâyet etmek sûretiyle) önem ver ki, Allah da (seni dünyada musibet ve âfetlerden;
âhirette de her türlü azaptan ve kötü sondan) korusun
– Sen rahat zamanlarında Allah’ın hakkını gözet, rızâsını ara ki, sıkıntıya düstügün ve
yardımına muhtaç oldugunda O’nu, yöneldigin tarafta; hemen önünde ve yanında
bulasın Allah da seni dünya ve âhiret dertlerinden kurtarsın
– (Evladım) İhtiyacın olan bir seyi istediginde, sadece Allah’tan iste Çünkü senin
istedigini vermeye sadece O muktedirdir
– İbadetlerini yerine getirmede basarılı olmak; dünya ve âhirete yönelik
ihtiyaçlarının tam olarak karsılanması için yardım isteyeceksen, sadece Allah’tan iste Zira
sana, ancak O yardım edebilir
– Bil ki bütün insanlar sana yardım etmek için bir araya gelseler, Allah’ın kaderinde
senin için yazdıgından fazlasını sana kazandıramazlar; sadece sana takdir edilen kadar
sana yardım edebilirler Yine, bütün insanlar sana zarar vermek için bir araya gelseler,
ancak Allah’ın takdirinde varsa onun kadar sana zarar verebilirler Allah’ın takdirinde
yoksa, O istemedikçe sana asla zarar veremezler
– Allah’ın ezelî ilminde, kader kitabında, senin hakkında takdir edilenler kesinlesmis
ve Levh-i Mahfuz’da kaydedilmistir Artık kalem kaldırılmıs, yazılar kurumus ve sayfalar
toplanmıstır Kaderde ve Allah’ın ilminde degisiklik olması söz konusu degildir“Tirmizî; hadis no: 2516 Elbânî de “Sahih-i Sünen-i Tirmizî”de; “hadis sahihtir”, demistir

Duâ; fayda saglamayı veya zararı gidermeyi talep etmektirDuâ, sadece nidâ
edâtından (yâ/ey) ibâret degildirFakat insanlar tarafından bilinen bu edâtın kullanılması
duâ amacıyladır Özellikle de belâ ve musibetlere maruz kalındıgında veya keder ve
sıkıntılar meydana geldiginde insanlar söyle derler: Yâ Allah! Yani Ey Allahım! Bizi kurtar
Bize yardım et! Bizi muzaffer kıl!
Bu, Allah Teâlâ’dan baskasına yalvarıp yakarmayan muvahhidlerin davranısıdır
Kabirlerde ve türbelerde yatanlara yalvarıp yakaranlara gelince, onlar, evliyalarına ve
büyüklerine sıgınarak söyle derler: Yâ Bedevî! Yâ Rifâî! Yâ Geylânî!
Onların maksatları sudur: Ey Bedevî! Bize yardım et! Bizi muzaffer kıl! Bizi kurtar!
Onlardan kimileri de söyle derler: Yâ Rasûlallah! Yâ Muhammed! Bu itibarla onlar
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e yalvarmıs, O’ndan yardım istemis ve O’na
sıgınmıs olmaktadırlar

Bilindigi gibi bu davranıs; Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in ve diger
rasûllerin getirmis oldukları dîne ve indirilmis olan kitaplara karsı yapılan en büyük aykırı
harekettir Oysa rasûller, Allah Teâlâ’nın birligine dâvet etmek, O’nu ibâdette birlemek ve
O’nun dısındakileri ibâdeti terk etmek için gönderilmis ve bu gâye için kitaplar indirilmistir
Allah Teâlâ’nın kulları için seçip râzı oldugu 8slâm dîninde, Allah Teâlâ’dan baskasına
yalvarıp yakarmak, ne Allah tarafından gönderilen bir peygambere, ne de Allah’a yakın
bir melege, hiç kimseye mesrû degildirAksine yalvarmak,yalnızca Allah Teâlâ’ya olmalıdır
Bunun içindir ki Allah Teâlâ söyle buyurmustur:

“Yoksa, kendisine yakardıgı zaman bunalmısa karsılık veren ve basındaki sıkıntıyı
gideren; sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? (Allah’a ortak kostugunuz putlara mı ibâdet
etmek daha hayırlı, yoksa kendisine yalvardıgı zaman sıkıntıya düsenin dâvetine icâbet
eden Allah mı daha hayırlıdır?) Allah’ın yanında (size bu nimetleri bahseden) baska bir
ilah mı var? Ne kadar az düsünüyor (ve az ibret alıyor)sunuz” Neml Sûresi: 62

Böylelikle anlasılıyor ki bir kimse, “Yâ Muhammed!” veya “Yâ Rasûlallah!” derse ve
bu sözüyle yalvarmak ve talep kasdetmiyorsa, bunda bir sakınca yoktur
Örnegin; Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in resmini canlandırmak ve O’nu
hatırlamak istemesi gibi
Aynı sekilde bir hadisini okuduktan sonra:
-Allah Teâlâ sana salât eylesin ey Allah’ın elçisi veya ne kadar büyük ve güzel
sözlerin var Ey Allah’ın elçisi! Demesi gibi

Fakat “Yâ Muhammed!” sözünde, daha önce de zikredildigi gibi, edebe bir aykırılık
vardır (Yani “Yâ Muhammed!” sözü, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e karsı bir
edepsizliktir)

Degerli âlim Abdulaziz b Baz’a -Allah ona rahmet etsin-:
“Bir kimse, dünyanın herhangi bir yerinde: Yâ Muhammed! Yâ Rasûlallah! Diye
seslenirse, bu söz sirk sayılır mı?”
Diye sorulmus, bunun üzerine o söyle cevap vermistir:”Allah Teâlâ, kıymetli kitabı Kur’an-ı Kerim’de ve emîn elçisi Muhammed -sallallahu
aleyhi ve sellem-‘in dilinde, ibâdetin Allah’ın hakkı oldugunu, onda hiç kimsenin hakkının
olmadıgını ve duânın bir ibâdet oldugunu açıklamıstır İnsanlardan birisi dünyanın
herhangi bir yerinde: Ey Allah’ın elçisi (Yâ Rasûlallah) veya: Ey Allah’ın peygamberi (Yâ
Nebiyallah) veyahut: Yâ Muhammed! Bana yardım et veya imdadıma yetis ya da
ümmetine yardım et veya müslümanların hastalarına sifâ ver veya müslümanların dalâlette
olanlarına hidâyet ver gibi sözlerle seslenirse, hiç süphe yok ki O’nu, Allah Teâlâ’ya
ibâdette ortak etmis olur Yine, peygamberler, melekler, evliyâ, cinler, putlar veya
yaratılmıslardan birisiyle bu sekilde yaparsa, onu, Allah Teâlâ’ya ortak kosmus olur
Bunun içindir ki Allah Teâlâ söyle buyurmustur:
“Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım Ben, onlardan ne
bana bir rızık vermelerini, ne de beni doyurmalarını istiyorum Süphesiz ki (kullarına) rızık
veren, güç ve kuvvet sahibi ancak Allah’tır“Zâriyât Sûresi: 56-58

Yine, Allah Teâlâ söyle buyurmustur:
“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan, Rabbinize ibâdet edinUmulur ki
muttakîlerden olursunuzYeryüzünü (kolay hayat sürmeniz için) dösek, gökyüzünü de
saglam bir bina seklinde yaratan, bulutlardan yagmur yagdırıp (yerden renk renk) meyve
ve (çesit çesit) bitkileri size rızık olarak veren O’dur O halde, (Allah’ın yaratan, rızık veren
ve yegâne ibâdet edilmeye lâyık oldugunu) bildiginiz halde O’na hiç kimseyi denk
tutmayın“Bakara Sûresi: 21-22 Mecmû’u Fetâvâ 8bn-i Baz; c: 2, s: 453

Degerli âlim Muhammed b Salih el-Useymîn’e -Allah ona rahmet etsin-:
“Bazı insanlar siddet (belâ ve musibet) anında: Yâ Muhammed! veya Yâ Ali! veya
Yâ Geylânî! Demektedirler Bunun hükmü nedir? diye sorulmus, bunun üzerine o söyle
cevap vermistir:
“Eger bununla onlara yalvarmayı ve onlardan yardım dilemeyi kasdetiyorsa, bu
davranıs, insanı dînden çıkaran büyük sirktirBöyle yapan kimsenin derhal Allah -azze ve
celle-‘ye tevbe etmesi ve yalnızca Allah Teâlâ’ya yalvarması gerekir
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda söyle buyurmustur:
“Yoksa, kendisine yakardıgı zaman bunalmısa karsılık veren ve basındaki sıkıntıyı
gideren; sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? (Allah’a ortak kostugunuz putlara mı ibâdet
etmek daha hayırlı, yoksa kendisine yalvardıgı zaman sıkıntıya düsenin dâvetine icâbet
eden Allah mı daha hayırlıdır?) Allah’ın yanında (size bu nimetleri bahseden) baska bir
ilah mı var? Ne kadar az düsünüyor (ve az ibret alıyor)sunuz” Neml Sûresi: 62
Böyle yapan kimse, müsrik olmasının yanında kendini bilmez akılsızın tâ kendisidir
Nitekim Allah Teâlâ bu kimseler hakkında söyle buyurmustur: “Kendini bilmez câhilden baska kim 8brahim’in dîninden (8slâm’dan) yüz çevirir And
olsun ki biz, dünyada onu (nebî ve rasûl olarak) seçtik Muhakkak ki o, âhirette de
salihlerdendir“Bakara Sûresi: 130

Yine, Allah Teâlâ söyle buyurmustur:
“Onlar (putlar, kendisine yalvaranın) yalvarmasından habersiz oldukları halde,
Allah’ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar duâsına cevap veremeyecek olan seylere
(putlara) yalvarandan daha sapık (ve câhil) kim olabilir?”Ahkâf Sûresi: 5 Fetâvâ 8bn-i Useymîn; c: 2, s: 133

Allah Teâlâ en iyi bilendir

wwwislamhousecom adresinden alınmıştır

paylaş:

Yorum Yap