Windows Çoklu Masaüstü Program?! Birden fazla masaüstü kullanma (Windows 7, vista, xp)

Sadece tek bir Windows masaüstü size yetmiyor mu? Öyleyse gelin, onu dörde katlayal?m!
http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110717061458_windows.jpg
Verimlilik uygulamalar? aras?nda sanal masaüstü araçlar?n?n özel bir yeri vard?r. Özellikle Linux kullan?c?lar?n?n uzun zamand?r sahip oldu?u bu özellik ne yaz?k ki Windows’ta bulunmuyor. Neyse ki ba??ms?z geli?tiriciler Windows’un bu eksikli?ini kapatmak için u?ra??yorlar. ??te bunun ba?ar?l? örneklerinden biri; pek çok masaüstünü bir arada kullanmak için güzel bir alternatif: Dexpot.

Kurulum gerektirmeden USB’den kullanabilece?iniz Dexpot ile birden fazla masaüstüne kolayl?kla sahip olabilirsiniz. Kullanmaya ba?lad?ktan sonra her masaüstünü kulland???n?z farkl? programlar için diledi?inizi gibi bölmeniz mümkün. Örne?in bir masaüstünde tasar?m i?lerinizi sürdürürken, tek bir t?klama ile o anda görüntüdeki her ?eyin kaybolmas?n? sa?layabilir ve örne?in sadece taray?c?n?n aç?k oldu?u ve internette sörf yapmak için kulland???n?z di?er masaüstüne geçebilirsiniz.

Özel menüsü ve k?sa yollar? ile son derece pratik bir kullan?m imkan? sunan Dexpot’u ?u adresten indirebilirsiniz.

paylaş:

Yorum Yap