Windows 7 mavi ekran hatası çözümü

 

 

Merhaba sevgili windows kullan?c?lar?, bu sayfay? ziyaret etti?inize göre ba??n?za pek de hay?rl? ?eyler gelmemi? 🙂 S?k?nt?n?z? anl?yorum, çünkü hayat? boyunca bir çok mavi ekran hatas?yla kar??la?m?? bir pc uzman?y?m.  Ee dü?e kalka ayakta durmay? ö?rendik bu yollarda 🙂 Windows 7 en güvenli ve en sa?lam windows i?letim sistemi olmas?na ra?men bir çok farkl? hata koduyla mavi ekran hatas? vermekten kurtulamama??. Özellikle de ba?lang?çtaki mavi ekran hatalar? insanlar? can?ndan bezdiriyor 🙂

Sizlere bu sayfada Windows 7 mavi ekran hatalar? ve çözümleri ile ilgili internetten derled?im bilgileri sunuyorum.

??te Windows 7 mavi ekran hatas? çözümü

Windows’un kendi çökme raporlar? ne yaz?k ki pek bir i?imize yaram?yor. Ancak Microsoft’un debug yaz?l?m? WinDbg ücretsiz olarak imdad?m?za yeti?iyor.

En son çökme raporunu bu uygulama ile açt???n?zda arkaplanda neler çal???yordu, sorunlar ne olabilir gibi sorular?n cevab?n? alabiliyorsunuz…

Bu araca ula?mak için Windows Driver Kit ISO imaj dosyas?n? indirmeniz gerekiyor.
619 MB boyutundaki bu dosyay? indirip bir diske yazman?z gerekiyor. KitSetup’u açarak farkl? seçeneklere bak?n, buradan Debugging Tools for Windows’u seçerek OK‘e t?klay?n.

WinDbg’nin düzgün çal??abilmesi için symbols dosyalar?n? indirebilmesi gerekiyor. Bu dosyalar?C:Windows Symbols gibi bir klasöre kaydedebilirsiniz.

Daha sonra uygulamaya bu klasör konumunu gösterip kaydetmeniz laz?m. Ba?lat’a t?klay?p WinDbgyazd???n?zda k?sayolu göreceksiniz.

Windows Hata Raporlar?


Dosya-Sembol dosya yolu’na t?klay?n, daha sonra SRV*c:windows symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols gibi bir k?sayol girin. c:windowssymbols kosayolu yerine elbette kendi dosya adresinizi yazman?z gerekiyor. Daha sonra program? kapat?rken bu bilgileri kaydedin.

Bunu yapt?ktan sonra Windows’un çökmelerde memory dump olu?turup olu?turmad???n? da kontrol etmeniz gerekiyor. Bu dosyalar olmadan WinDbg hiçbir ?eyi analiz edemez.

Bunu ayarlamak için Bilgisayar?m‘a, özellikler‘e, Geli?mi? sistem ayarlar?‘na, Ba?lang?ç ve Kurtarma k?sm?na gelin. Burada Hata ay?klama bilgisi yaz k?sm?na dikkat edin ve kaydedildi?ine emin olun.

Hata mesaj?n? okuma ve Analiz

Bu ayarlarda Otomatik restart‘? kapatmak da önemlidir. Bu sayede hata mesaj?n? mavi ekrandan okuma ?ans?n?z olur.

Çökme analizi mavi ekran hatas?n?n kendisiyle ba?lar. Bazen dosya isminin kendisi çökme sebebiyle ilgili olarak bilgi verir. Dump dosyas?n?n ismine de dikkat edin. Bu dosyan?n yerini daha sonra uygulamaya göstermemiz gerekecek.

WinDbg’yi anlatt???m?z ?ekilde kurduktan sonra kullanman?n son derece basit oldu?unu göreceksiniz. Dumpdosyas?n?n analizini bir süre beklemeniz gerekebilir…

Sorunun Kayna??

’0 : kd>‘ ekrana geldi?inde i? tamamlanm?? demektir. Raporu okurken sonunda ‘Probably caused by: driver.sys‘ türü bir uyar? göreceksiniz.

driver.sys genel bir yer tutucu isim ve örnek olarak verdik. Bu ismin yerinde hataya sebep olan dosya ismi yer alacakt?r. Bu dosya ismini mavi ekran gibi sözcüklerle birlikte Google’da ya da Bing’de aratarak potansiyel çözümleri bulabilirsiniz.

Ancak sorun bu kadar basit olmayabilir. Hatal? bir sürücünün birinin Windows’a hatal? bellek bölgesibildirmesi sonucunda zincirleme kaza olmu? olabilir. Sorun bir dosyadan kaynakl? gözükse de bir sürücü sorun olabilir.

WinDbg raporuna bakarak daha derin ara?t?r?n ve ‘** ERROR’ yaz?lar?n? complaining that ‘symbols could not be loaded’ hatas?n? arat?n.

WinDbg kurulumunu ve sembolleri yüklemeyi do?ru yaparsan?z Windows dosyalar? ile ilgili bir sorun olmamal?. Sorun olanlar?n üçüncü parti sürücüler oldu?unu anlayabilir ve muhtemel zanl?y? internette aratabilirsiniz.

E?er hala bir ?ey bulamazsan?z çökme dosyas?n?n daha detayl? bir analizi için WinDbg’nin komut sat?r?na!analyze –v yazabilirsiniz.

Sorun Ekran kart?m? yoksa RAM mi?

Derin analizin sonucunda ‘probably caused by nvlddmkm.sys‘ türü bir mesaj alacaks?n?z. Daha detayl? bölüm ise ‘attempt to reset the display driver and recover from timeout failed‘ yani sorun görüntü sürücüsünü yeniden ba?latmaya çal???rken zaman a??m? yüzünden gerçekle?ti mesaj? ile durum netli?e kavu?acak.

Böyle bir durumda en son ekran kat? sürücülerini kurman?z sorunu muhtemelen giderecektir. Mesajlar? ne kadar detayl? incelerseniz, hatay? bulma ?ans?n?z o kadar artacakt?r. Hala bulam?yorsan?z !vm yazarak çökme an?ndaki detaylara bak?n. Örne?in haf?za kullan?m?n? kontrol edin.

excessive usage‘, ‘paged pool‘ ya da’non-paged pool‘ mesajlar?n? görürseniz bir sürücünün Windowskaynaklar?n? kulland?ktan ve i?i bittikten sonra tekrar kilidi açmad???n? anlayacaks?n?z. Böyle bir durumda ya o uygulamay? güncelleyin, ya da detayl? ayarlardan kulland??? haf?za miktar?n? k?s?tlay?n. ?lle de kullanman?z gereken bir uygulama ise sanal sistem üzerinde k?s?tl? haf?za ile çal??t?rabilirsiniz.

Kaynak:www.teknikweb.net

Windows 7 mavi ekran hatas? – win 7 aç?l?rken mavi ekran hatas? veriyor sebebi ve çözümü nedir? windows 7 mavi ekran hatas? çözümü…

Mavi ekran hatalar?nda envai çe?it hata bulunmaktad?r. E?er ald???n?z hata yukar?daki resimdeki gibiyse çözüm basit. Bios ayarlar?na giri? Sata ayr?n? enabled olarak ayarla.Yani bilgisayar aç?l?rken f8 bas?n ordan yeniden baslatma hatas? kapat diyor ona bas?n tamam.

Kaynak:  http://www.windows7seven.org/

Windows 7: 0x0000006B Kodlu Mavi Ekran Hatas? ve Çözümü

Windows 7 i?letim sisteminde STOP 0x0000006B PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED mavi ekran hatas?yla kar??la??yorsan?z ve hata nedeniyle oturum açam?yorsan?z C:/Windows/system32/codeintegrity dizinindeki Bootcat.cache dosyas?n? silmeniz gerekiyor. E?er bilgisayar?n?zda birden fazla i?letim sistemi kullan?yorsan?z bu dosyay? kolayl?kla silerek Windows 7 i?letim sistemini kullanmaya devam edebilirsiniz. Bilgisayar?n?zda ba?ka bir i?letim sistemi yüklü de?ilse kuruluma ihtiyaç duymayan ve CD‘den çal??an Ubuntu Live da??t?m?ndan faydalanabilirsiniz.

http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download

Gerçek boyutta görmek için görsele t?klay?n.

Genel olarak windows 7 hatalar? ve hata çözümleri

 

 • STOP 0X0000000A

Bu durma hatas? genellikle bir donan?m veya yaz?l?m uyumsuzlu?u sorununu gösterir. Bu mesaj özellikle çekirdek kipi bir proses veya sürücü fazla yüksek olan bir kesme talebi seviyesindeki (interrupt request level ?IRQ) yada eri?im izni olmayan bir bellek konumuna eri?meye çal??t???nda ortaya ç?kar.
K?sa bir süre önce yenibir sürücü yüklendiyse onu önceki bir sürümüne geri sarmak için device menager kullanabilirsiniz.
1 device menager içinde probleme neden oldu?unu dü?ündü?ünüz cihaz? sa? toklayarak properties komutunu verin.
2 driver sekmesine geçerek roolback driver dü?mesini t?klay?n.
Sürücünün eski bir sürümü mevcutsa Windows onu bu sürüme geri sarar. Eski bir sürüm mevcut de?ilse cihaz üreticisinden yeni bir sürücü edinerek sorunlu cihaz?n sürücüsü olarak bunu kullanman?z gerekir.

 • STOP 0X0000001E

Bu hata i?letim sistemi çekirde?inin geçersiz veya bilinmeyen bir i?lemci talimat? alg?lad???n? gösterir. Bu problem için en yayg?n gerekçeler ?unlard?r:

 1. Firmware uyumsuzluklar?
 2. Bozuk bir cihaz veya servis
 3. Uygulama bellek s?zmas?
 4. Yetersiz disk alan?
 5. Üçüncü parti bir uzaktan denetim program?.
 • STOP 0X00000024

Bu problem sürekli ise, kontrol edilecek ?ey ar?zal? veya yanl?? çal??an donan?m olmal?d?r. Bu hataya neden olan en yayg?n donan?m sorunlar? a?a??dad?r.

 1. Yanl?? çal??an bir ide denetleyicisi
 2. Bozuk bir ide kablosu
 3. Yanl?? çal??an bir scs? denetleyicisi
 4. Bozuk bir scs? kablosu

Bozulma gerekçesi olarak yaz?l?m?da hemen elemeyin. Sisteme k?sa bir süre önce bir yaz?l?m kurulduysa bakman?z gereken ilk yer budur.

 1. Disk birle?tiricileri
 2. Virüs taray?c?lar?
 3. Yedekleme hizmet programlar?
 • STOP 0X0000002E

Bu hata genellikle bir sistem donan?m? ar?zas?n? gösterir. Bu hataya neden olabilecek cihazlar a?a??da belirtilmi?tir.

 1. Ram
 2. Kart üzerindeki bellek (L2 tampon bellek)
 3. Video ram
 4. Anakart
 5. Uyumsuz donan?m
 6. Sabit disk
 • STOP 0X0000003F

Bu hata sistemin sayfa tablosu ba?l?klar?n?n (page table entries-PTEs) tükendi?ini gösterir.
Buna a?a??daki problemlerden biri neden olabilir.

 1. Bozuk bir cihaz sürücüsü belle?i yanl?? yönetiyordur.
 2. Sistem yo?un biçimde I/O transferi yap?yordur.
 3. Bir uygulama uygunsuz biçimde büyük miktarda çekirdek belle?i ay?r?yordur.
 • STOP 0X00000050

Bu hata, talep edilen veriler bellekte bulunmad???nda ortaya ç?kar. Bu sayfa hatas?na sistem belle?i hatalar? neden olur ve bir sabit disk ar?zas?yla do?rudan ili?kili de?ildir. K?sa bir süre önce sisteme ram eklendiyse problemin gerekçesi budur. Bu hataya neden olabilecek di?er ar?zalar ?unlar olabilir.

 1. Ana bellek
 2. L2 tampon bellek
 3. Video ram
 • STOP 0X00000077

Bu hataya neden olabilecek tamel gerekçeler ?unlard?r.

 1. Disk bozulmas?-chkdsk komutu ile düzeltmeye çal???n.
 2. Disk donan?m ar?zas?-0×00000024 hatas?na dair ayr?mda belirtilen tüm disk donan?mlar?n? kontrol edin
 3. Sabit diskte bozuk sektörler.
 4. Virüs enfeksiyonu.
 5. Gev?ek veya yerinden ç?km?? güç veya veri kablolar?.
 • STOP 0X00000079

Bu hata donan?m soyutlama katman? ile bilgisayar?n çekirdek tipi uyu?mad???nda ortaya ç?kar. Bunada genellikle farkl? bir donan?ma sahip bir sistemden al?nan System State yede?inin geri yüklenmesi neden olur.

 • STOP 0X0000007A

Bu hata kodu sanal bellekte çekirdek verileri sayfas?n?n bulunmad???n? gösterir.
Bu hatan?n temel gerekçeleri ?unlard?r:

 1. Diskteki bozuk sektörler
 2. Bellek donan?m? (ram,L2 tampon bellek,video ram)
 3. Disk kablolar?
 4. Scs? sonlanmas?
 5. Disk denetleyicisi
 6. Virüs enfeksiyonu
 • STOP 0X0000007F

Bu hataya genellikle sistem kart? veya ram belle?i gibi ilgili donan?mlarda bir ar?za ç?kmas? neden olur.
Bu hatan?n nedenleri:

 1. Anakart ar?zalar? bellek bozulmas? veya yaz?l?m problemleri
 2. Ar?zal? i?lemci
 • STOP 0X0000009F

Bu problem tutars?z veya beklenmeyen (aç?k olmas? beklenirken kapal? olmas? gibi) bir güç durumunda olan bir cihaz sürücüsünden kaynaklanabilir. Bu problemler a?a??daki güç durumu geçi?lerinde ya?anabilir.

 1. Bekleme kipine geçer veya bu kipten ç?karken
 2. K?? uykusu kipine geçer veya bu kipten ç?karken
 3. Sistem kapat?l?rken

Bu hata Windows sertifikal? olmayan çok say?da kablosuz NIC sürücüsünde görülmü?tür. Bu problemi gidermek için, i?letim sisteminiz için en güncel sürücüyü temin etmek amac?yla cihaz üreticisine ba?vurun. Ba?ka bir alternatifte sürücünün Microsoft taraf?ndan say?sal olarak imzalan?p imzalanmad???n? kontrol etmektir. ?mzalanmam?? bir sürücünün yüklenmesi, bu sürücünün Microsoft taraf?ndan i?letim sistemiyle uyumlu olmad???n? gösterir Sürücü k?sa bir süre önce güncellendiyse device menager kullanarak sürücüyü eski sürümüne geri sarabilirsiniz.

 • STOP 0XBE

Bu hata mesaj? kar??la??lan problemi aç?k bir biçimde ifade eder. Salt okunur olan belle?e yazma giri?iminde bulunulmu?tur. Bu hataya a?a??daki bile?enlerdeki ar?zalar neden olabilir.

 1. Bir donan?m cihaz?
 2. Bir donan?m cihaz? sürücüsü
 3. Cihaz firmware.

Di?er hata kodlar? 0X00000024 0×0000007b 0×000000F4

DUR HATASI ?Ç?N ÇÖZÜM ARAMA YOLLARI

Genel Durma Hatalar?
Durma hatas? ekran?nda da gösterilen a?a??daki ad?mlar hatan?n nedenini belirlemenize ve sorunu düzeltmenize yard?mc? olur.

Genel Durma Hatalar?nda Sorun Giderme

1. Bilgisayar?n?z yeniden ba?lat?n.

2. Yeni donan?m veya yaz?l?m?n düzgün bir ?ekilde kurulmu? oldu?undan emin olun. Her seferinde yeni donan?m ayg?tlar?ndan birini ç?kararak hatan?n giderilip giderilmedi?ini kontrol edin. Hata giderilmi? ise 3. ad?ma geçin.

Bu test s?ras?nda hatal? oldu?unu anlad???n?z donan?m? de?i?tirin. Ayr?ca, bilgisayar üreticileri taraf?ndan verilen donan?m tan?lama yaz?l?m?n? çal??t?rmay? deneyin.

E?er bu, yeni yüklenmi? bir donan?m veya yaz?l?m ise, üretici firma ile irtibat kurarak, Windows XP Professional için ihtiyac?n?z olabilecek herhangi bir güncelle?tirme veya sürücünün olup olmad???n? ö?renin.

3. Ba?lat’? t?klay?n ve sonra Yard?m ve Destek’i t?klay?n. Destek al?n veya Windows XP haber gruplar?ndan bilgi bulun’u t?klay?n (“Yard?m isteyin” seçene?inin alt?nda) ve sonra sol sütunda bulunan Microsoft’tan yard?m al?n seçene?ini t?klay?n.

4. Ba?lat’?, Yard?m ve Destek’i ve sonra Sorun Gidericilerin bir listesini görmek için Sorun çözme (“Bir Yard?m konusu seçin”in alt?nda) seçene?ini t?klay?n.

5. Microsoft Donan?m Uyumlulu?u Listesi’ni (HCL) kontrol ederek tüm donan?m ve sürücülerinizin Windows XP Professional ile uyumlu oldu?undan emin olun.

HCL’nin en güncel sürümünü görmek için Microsoft Web sitesi’ni ziyaret edin.

6. Yeni yüklenmi? tüm donan?m? (RAM, ba?da?t?r?c?lar, sabit diskler, modemler v.b.), sürücüleri ve yaz?l?m? devre d??? b?rak?n veya kald?r?n.

o E?er Windows XP Professional’i ba?latabiliyorsan?z, Olay Görüntüleyicisi’ndeki Sistem Günlü?ü’nü kontrol ederek, soruna neden olan ayg?t veya sürücüyü belirlemenize yard?mc? olabilecek di?er hata mesajlar?na bak?n. Sistem Günlü?ü’nü görmek için Ba?lat’? ve sonra Denetim Masas?’n? t?klay?n. Performans ve Bak?m’? t?klay?n ve sonra Yönetimsel Araçlar’? t?klay?n. Olay Görüntüleyicisi’ni çift t?klatarak aç?n ve Sistem Günlü?ü’nü açarak mesajlar? kontrol edin

o Windows XP Professional’i ba?latam?yorsan?z, bilgisayar?n?z? güvenli modda ba?latmay? deneyin ve sonra yeni eklenmi? olan programlar? ve sürücüleri kald?r?n veya devre d??? b?rak?n. Bilgisayar?n?z? güvenli modda ba?latmak için, bilgisayar?n?z? yeniden ba?lat?n; sonra, mevcut i?letim sistemlerini içeren liste kar??n?za geldi?inde F8 tu?una bas?n. Geli?mi? Seçenekler ekran?nda, Güvenli Mod’u seçin ve ENTER’a bas?n.

Daha fazla bilgi için Yard?m ve Destek Merkezine girerek Ara kutusuna “Güvenli Mod Seçenekleri” yaz?n.

7. Internet eri?iminiz varsa, Microsoft Support sitesi’ni ziyaret edin.

Microsoft Knowledge Base’de “Windows XP Professional” ve ald???n?z durma hatas? ile ili?kilendirilmi? numaray? aray?n. Örne?in mesaj “Dur: 0x0000000A” ?eklindeyse “0x0000000A” aramas? yap?n.

8. Antivirüs yaz?l?m?n?z?n güncel bir sürümünü kullanarak bilgisayar?n?zda virüs taramas? yap?n. Bir virüs bulman?z durumunda, bu virüsü bilgisayar?n?zdan silmek için gerekli ad?mlar? uygulay?n. Bu ad?mlar için antivirüs yaz?l?m?n?z?n talimatlar?na bak?n.

9. Donan?m ayg?tlar?n?z?n sürücülerinin ve sistem BIOS’unuzun en güncel sürümler oldu?unu onaylay?n. Donan?m üreticileriniz en güncel sürümü bulman?zda veya bu sürümü elde etmenizde size yard?mc? olabilirler.

10. Caching veya shadowing gibi BIOS bellek seçeneklerini devre d??? b?rak?n. Yard?ma gereksiniminiz olursa donan?m üreticisi ile irtibat kurun.

11. Bilgisayar üreticiniz taraf?ndan verilen, özellikle bellek denetimi amaçl? bir sistem tan?lama yaz?l?m? varsa çal??t?r?n.

12. Bilgisayar?n?zda en son ç?kan Hizmet Paketi’nin yüklü oldu?undan emin olun. Hizmet paketlerinin bir listesini ve bunlar? indirmek için gerekli talimatlar? görmek için, Windows Update Web sitesi’ne gidin.

13. Oturum açam?yorsan?z bilgisayar?n?z yeniden ba?lat?n. Kullan?labilir i?letim sistemlerinin listesi kar??n?za geldi?inde F8 tu?una bas?n. Geli?mi? Seçenekler ekran?nda, En Yeni ?yi Yap?land?rma seçene?ini seçin ve ENTER’a bas?n.

Belirli Durma Hatalar?
Baz? durma hatalar?, hatan?n nas?l giderilebilece?ini belirlemenize yard?mc? olacak “DATA_BUS_ERROR” gibi aç?klay?c? mesajlar görüntüler. Bu bölümde belirli durma hatalar?nda, ald???n?z mesaj?n türüne göre sorun giderme i?leminin nas?l yap?laca?? aç?klanmaktad?r.

ÖNEML?

Bu bölümde anlat?lanlar sadece uzman kullan?c?lar taraf?ndan uygulanmal?d?r,sadece bilgi olarak verilmi?tir.

Tablo 1 Yaz?l?m ve ayg?t sürücüsü hatalar?

Hata Numaras? Aç?klay?c? Metin
0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0X000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
0×00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0X0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
0XC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
0XC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH

Not: 0x0000001E, 0x0000000A ve 0x0000007B numaral? durma hatalar? genel donan?m hatalar?ndan da kaynaklanabilir. Burada gösterilen ad?mlar bu hatalar? gidermezse, Donan?m Ar?zalar?ndan Kaynaklanan Hatalar konusunda anlat?lan ad?mlara bak?n.

Genel Durma Hatalar? bölümündeki ad?mlar? uygulay?n. Durma hatas? devam ediyorsa, a?a??daki ad?mlar? deneyin.

Yaz?l?m ve ayg?t sürücüsünden kaynaklanan durma hatalar?n? gidermek

1. Durma mesaj?nda belirtilen sürücünün Windows Donan?m Quality Labs (WHQL) taraf?ndan imzalanm?? ve onaylanm?? olup olmad???n? kontrol edin. ?mzalanmam?? sürücüleri kontrol etmek için Sigveriv.exe uygulamas?n? çal??t?r?n.

2. Durma mesaj?nda belirtilen sürücüyü yükleme ortam?n?zdaki daha iyi bir kopyas?yla veya üreticiden edinece?iniz güncelle?tirilmi? bir sürümü ile de?i?tirmeyi deneyin.

3. Durma mesaj?nda belirtilen sürücüyü veya yeni yüklenen sürücüleri devre d??? b?rak?n.

4. Windows XP Professional ile birlikte verilmeyen bir video sürücünüz varsa, onun yerine standart VGA sürücüsünü veya Windows XP ile birlikte verilen uyumlu bir sürücüyü kullanmay? deneyin.

5. Antivirüs, disk birle?tirme, uzaktan kumanda, güvenlik duvar? veya yedekleme programlar? gibi filtre sürücüleri kullanan yaz?l?mlar? kald?r?n.

6. Kurtarma Konsolunu çal??t?r?n ve sistemin alg?lad??? hatalar? onarmas?na izin verin.

Kurtarma Konsolu ile ilgili daha fazla bilgi için Bilgilerinizi Yedekleme ve Kurtarma konusuna bak?n veya Yard?m ve Destek Merkezini kullan?n.

7. E?er hata, bilgisayar?n?za RAM ekledikten hemen sonra olu?tuysa, sayfalama dosyas? hasar görmü? veya yeni RAM bozuk ya da uyumsuz olabilir. Bu durumda, Pagefile.sys dosyas?n? silin ve sistemin RAM yap?land?rmas?n? eski haline getirin.

Dosya sistemi hatalar?

Hata Numaras?
Aç?klay?c? Metin

0×00000023
FAT_FILE_SYSTEM

0×00000024
NTFS_FILE_SYSTEM

Genel Durma Hatalar? bölümündeki ad?mlar? uygulay?n. Durma hatas? devam ediyorsa, a?a??daki ad?mlar? deneyin.

Dosya sistemi durma hatalar?nda sorun giderme

1. Küçük bilgisayar sistemi arabirimi (SCSI) ba?da?t?r?c?s? kullan?yorsan?z, donan?m sat?c?n?zdan en yeni Windows XP Professional sürücüsünü edinin, SCSI ayg?t için e?leme görü?mesini devre d??? b?rak?n, SCSI zincirinin do?ru bir ?ekilde sonland?r?ld???ndan emin olun ve ayg?tlar?n SCSI ID’lerini kontrol edin. Bu ad?mlar? nas?l yapaca??n?zdan emin de?ilseniz ayg?t için verilen talimatlara bak?n.

2. Entegre ayg?t elektronikleri (IDE) ayg?tlar kullan?yorsan?z, kart-üzerinde IDE ba?lant? noktas?n? sadece Birincil olarak tan?mlay?n. IDE ayg?tlar?n Master/Slave/Only ayarlar?n? kontrol edin. Sabit disk hariç tüm IDE ayg?tlar? kald?r?n. Bu ad?mlar? nas?l yapaca??n?zdan emin de?ilseniz ayg?t için verilen talimatlara bak?n.

3. Antivirüs, disk birle?tirme, uzaktan kumanda, güvenlik duvar? veya yedekleme programlar? gibi filtre sürücüleri kullanan yaz?l?mlar? devre d??? b?rak?n veya kald?r?n.

4. Dosya sisteminin bozulup bozulmad???n? anlamak için Chkdsk /f komutunu çal??t?r?n. Windows XP Professional Chkdsk komutunu çal??t?ram?yorsa, sürücüyü Windows XP Professional i?letim sistemini kullanan ba?ka bir bilgisayara ba?lay?n ve sürücü üzerinde Chkdsk komutunu o bilgisayardan çal??t?r?n.

Tablo 3 Donan?m Ar?zalar? ile ilgili hatalar?

Hata Numaras?
Aç?klay?c? Metin

0x0000001E
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

0x0000000A
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

0x0000007B
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

0x0000007F
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

0xC0000218
UNKNOWN_HARD_ERROR

Not: 0x0000001E, 0x0000000A ve 0x0000007B numaral? durma hatalar? yaz?l?m ve ayg?t sürücüsü hatalar?ndan da kaynaklanabilir. Burada gösterilen ad?mlar bu hatalar? gidermezse, Yaz?l?m ve Ayg?t Sürücüsü Hatalar? konusunda anlat?lan ad?mlara bak?n.

Bu kitab?n önceki bölümlerinde yer alan Genel Durma Hatalar? konusundaki ad?mlar? uygulay?n. Durma hatas? devam ediyorsa, a?a??daki ad?mlar? deneyin.

Donan?m ar?zalar? ile ilgili durma hatalar?nda sorun giderme

1. Bilgisayar?n?zdaki ayg?tlar?n Windows Hardware Quality Labs (WHQL) taraf?ndan imzalanm?? ve onaylanm?? sürücülere sahip olup olmad???n? kontrol edin. ?mzalanmam?? sürücüleri kontrol etmek için Sigveriv.exe uygulamas?n? çal??t?r?n.

2. Üretici firman?n donan?m?n?z için kullanabilece?iniz sürücü güncelle?tirmeleri ç?kar?p ç?karmad???n? kontrol edin.

3. Antivirüs, disk birle?tirme, uzaktan kumanda, güvenlik duvar? veya yedekleme programlar? gibi filtre sürücüleri kullanan yaz?l?mlar? güncelle?tirin.

4. Soruna neden olan ö?eyi bulabilmek için önemli olmayan donan?m ve yaz?l?mlar? kald?r?n.

5. Windows XP’yi yeni bir klasöre yükleyin. Soruna neden olan sürücüyü bulabilmek için sürücüleri s?rayla ekleyin ve yeniden ba?lat?n.

6. Kurtarma Konsolunu çal??t?r?n ve sistemin alg?lad??? hatalar? onarmas?na izin verin.

Kurtarma Konsolu ile ilgili daha fazla bilgi için Bilgilerinizi Yedekleme ve Kurtarma konusuna bak?n veya Yard?m ve Destek Merkezini kullan?n.

Hata Mesaj? Almaya Devam M? Ediyorsunuz?
Baz? ender durumlarda, Windows XP Professional’i kald?r?p i?letim sisteminizi eski haline getirmeniz gerekebilir.

Windows XP’yi kald?rmak için

§ Ba?lat’?, Denetim Masas?’n?, Program Ekle Kald?r’? t?klay?n.

§ Windows XP Professional’i t?klay?n ve Kald?r seçene?ini seçerek ekran?n?zda beliren talimatlar? uygulay?n.

 

Sorun imzas?:
Sorunlu Olay Ad?: BlueScreen
OS Sürümü: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Yerel Kimlik: 1055

Sorun hakk?nda ek bilgiler:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF88007F9E885
BCP3: FFFFF8800CD8BAF0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1

Sorunu aç?klamaya yard?mc? olan dosyalar:
C:WindowsMinidump40411-23337-01.dmp
C:UsersozlbzlAppDataLocalTempWER-58422-0.sysdata.xml

Çevrimiçi gizlilik bildirimimizi okuyun:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x041f

Çevrimiçi gizlilik bildirimi yoksa, lütfen çevrimd??? gizlilik bildirimimizi okuyun:
C:Windowssystem32tr-TRerofflps.txt

Sorun imzas?:
Sorunlu Olay Ad?: BlueScreen
OS Sürümü: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Yerel Kimlik: 1055

Sorun hakk?nda ek bilgiler:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF80002BBC0F3
BCP3: FFFFF88007484B60
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1

Sorunu aç?klamaya yard?mc? olan dosyalar:
C:WindowsMinidump42011-18111-01.dmp
C:WindowsTempWER-22838-0.sysdata.xml

Sorun imzas?:
Sorunlu Olay Ad?: BlueScreen
OS Sürümü: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Yerel Kimlik: 1055

Sorun hakk?nda ek bilgiler:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF80002D95C84
BCP3: FFFFF880033DFED0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1

Sorunu aç?klamaya yard?mc? olan dosyalar:
C:WindowsMinidump42111-34928-01.dmp
C:UsersDawnDeathAppDataLocalTempWER-50481-0.sysdata.xml

bu da ba?ka bi hata kodu

 

 

 

 

paylaş:

Yorum Yap