Windows 7 bakım ve onarım programı ücretsiz indir (Win7, Windows Vista, Xp için bilgisayar-pc bakımı)

Sponsorlu Bağlantılar

E?er s?radan bir bilgisayar kullan?c?s?ysan?z yani usta bir bilgisayar kullan?c?s? de?ilseniz bilgisayarla s?k s?k sorun ya?aman?z normaldir. E?er bu pc problemlerini ilk ortaya ç?kt?klar?nda halletmezseniz bunlar di?er bir tak?m sorunlara da neden olacak ve ba??n?z? daha çok a?r?tacakt?r. Bu durumu önlemek için windowsunuza düzenli aral?klarla bak?m ve onar?m yapman?z gerekmektedir. Peki bunun için illa ki ücretli bir program m? sat?n alman?z gerekir? Tabiki hay?r! Her i? için oldu?u gibi, windows bak?m? içinde piyasada ücretlilerden pek de eksik yan? bulunmayan ücretsiz bir alternatif mevcut. ??te bugün sizlere ücretsiz windows bak?m programlar? aras?ndan en iyi olan?n? WinUtilities program?n? tan?t?yoruz:

Windows bak?m ve onar?m program? winutilities’i hemen indirmek için t?klay?n?z.

Sponsorlu Bağlantılar

 


 

Windows kullan?c?lar? için en can s?k?c? konulardan bi tanesi de i?letim sistemlerinin bak?m?n?n güç olmas?. Windows, bir çok geçici dosya, gereksiz kay?t, günlük dosyas? ve geçmi? dosyas?n? farkl? konumlarda sakl?yor ve bir ço?umuzun bu nesneleri aray?p bulacak zaman? yok. Ancak WinUtilities adl? ücretsiz yaz?l?m, farkl? temizlik araçlar? yüklemenize gerek kalmadan gerekli tüm bak?m özelliklerini bir araya getiriyor.

Uygulama, Clean Up & Repair (Temizlik ve onarma), Optimize & Improve (?yile?tirme ve geli?tirme) ve Privacy & Security (Gizlilik ve güvenlik) olmak üzere üç grup araçtan olu?uyor. Her grupta baz?lar?na Windows’dan al??t???m?z, baz?lar? ise WinUtilites’e özel bir araç koleksiyonu bulunuyor.

WinUtilities ile beraber gelen kay?t defteri (registry) temizleyicisi, tüm sistem kayd?n? tar?yor ve ilgilenmeniz gereken hatalar? önünüze sunuyor.

Disk Cleaner ve optimizasyon araçlar?
windows,pc,bilgisayar,bak?m,i?letim sistemi,yaz?l?m

Di?er bir faydal? araç ise diskinizde büyük miktarda bo? alan açabilecek olan Disk Cleaner. Bu araç ile USB bellekleri dahil tüm diskleri tarayabilir, geçici ve i?e yaramaz dosyalar?, hatal? k?sayollar? vs. bulabilir, kald?rabilirsiniz.

WinUtilities’in sundu?u program kald?rma yard?mc?s? (Uninstaller) ise Windows’da normal olarak kald?rman?za ra?men Program Kald?r listesinden ismini kald?rmayan programlar? temizlemeye yard?mc? oluyor.

Optimize & Improve bölümünde ise bilgisayar?n?z? daha h?zl? çal??t?rman?za yard?mc? olacak araçlar bulunuyor. Burada BHO Remover ile i?e yaramayan “Yard?mc? taray?c? nesneleri”ni kald?rabilir, diskinizi ve kay?t defterinizi birle?tirebilirsiniz. En faydal? araçlardan bir tanesi ise Windows’la beraber ba?layan ve aç?l??? yava?latan ö?eleri devre d??? b?rakabilece?iniz “Startup Cleaner”.

Tekrarlayan dosyalar? bulma ve fazlas?
windows,pc,bilgisayar,bak?m,i?letim sistemi,yaz?l?m

“Files & Folders” bölümünde sabit diskinizde bulunan birbirinin ayn? dosyalar? bulabilir, bu sayede bo?a giden sabit disk alan?n?z? geri kazanabilirsiniz.

“File Splitter and Joiner” arac? ise dev boyuttaki dosyalar? bölümlemeye ve tekrar birle?tirmeye yar?yor. Bu sayede tek bir CD’ye s??mayan bir dosyay? bölümleyebilir, veya arkada??n?za göndermek istedi?iniz bir dosyay? parçalar halinde gönderebilirsiniz. Tüm gereken arkada??n?z?n bu dosyalar? ayn? araç ile birle?tirmesi olacak.

“System Tools” bölümünde ise i?letim sisteminizde ince ayarlar yapan?za izin veren her tür ek araç bulunuyor. Bu sayede yap?land?rma dosyalar?n? düzenlemeden OEM bilgisini görüntülemeye bir çok i?lem yapabilirsiniz, ancak tabi ki burada dikkatli olman?z gerekiyor.

Download Now

Download Mirror

Program? buradan indirebilirsiniz: WinUtilites

Sponsorlu Bağlantılar
paylaş:

Yorum Yap