Vergi vermenin önemi ile ilgili yazı ve resimler

Vergim Bana Dönüyor (Vergi Vermenin Önemi )

29668d1335104591-vergim-bana-donuyor[1]

Vatandaşların, herhangi bir karşılık beklemeden kazançlarının bir bölümünü devlete vermelerine vergi denir. 
Vergilerin ne zaman, kimlerden ve ne kadar alınacağı kanunlarda belirtilir. Bir sanayici ile bir çiftçinin kazancı aynı olmayacağından devlete vermeleri gereken vergiler de farklı olacaktır. Devlet, anayasadaki kanunlara göre herkesten gelirine göre vergi alır.


Devletin, kendi kaynakları ile ülke için gerekli olan yatırımların tamamını yerine getirmesi mümkün değildir. Bu nedenle devletin bu konuda vatandaşın desteğine ihtiyacı vardır. Vatandaşlardan alınan vergiler yine toplum yararı için devlet tarafından kullanılır.


Bazı kurum, kuruluş ve kişilerin kazançla*rının devlete vermeleri gereken bölümünü öde*medikleri görülmektedir. Bu olaya vergi kaçır*mak denir. Bir kurumun hangi vergi dairesine ver*gi ödediğini gösteren ve iş yerinin duvarında ası*lı olan belgeye vergi levhasıdenir.


Ülkemizde devlete ödenen birçok vergi çeşidi vardır. Bunlardan gelir vergisi, vatandaş*ların bir yıl içinde elde ettikleri gelirin belli bir oranda vergilendirilmesidir. Vergi sadece kişiler*den değil, şirketler, kooperatifler, iş ortaklıkları gi*bi kurumlardan da alınır. Buna kurumlar vergisi denir. Ev gibi gayrimenkul sahiplerinin ödediği vergiye de emlak vergisi denir.


Vergi mükelleflerinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildiren belgeye vergi beyan*namesi denir.


Vergi mükelleflerini tespit eden vergiyi denetleyen ve toplayan resmî daireye vergi dai*residenir.


Memurların ve işçilerin belirli süreler so*nunda kurumlarına verdikleri fiş ve makbuz üze*rinden kendilerine verilen paraya vergi iadesi adı verilir.


Vergi vermek her ülke vatandaşı için bir görev olarak kabul edilmeli ve yerine getirilmelidir.

vergiileilgiligrsellerv.jpg (533×763)

Atatürk’ün vergi vermenin önemini belirten sözleri nelerdir?

Ekonomi her şeydir; milletlerin, devletlerin yükseliş ve çöküş nedenleri iyice araştırılacak olursa, bunun en başta ekonomik nedenlere dayandığı görülür. Asrımız ekonomi (iktisat) asrıdır. Bu çağda ekonomiye gereken önemi mutlaka vermeliyiz. Kalkınmamızın, ilerlememizin temel şartı budur, iktisadi hayatı canlandırmaktır.

KILIÇ VE SABAN KARŞILAŞTIRMASI

Atatürk’e göre “fakir halkımızı zenginleştirmek, savaşta harabe haline gelmiş bulunan yurdumuzu mamur bir ülke haline getirmek için çok çalışacağız, üretken olacağız, tarım ve sanayie gereken önemi vereceğiz”. Atatürk, bu konuyu daha iyi açıklamak için, kılıç ve sabanı karşılaştırır. “Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup olmuştur” der. Çünkü, kılıç tutan el zamanla güçsüzleşir, saban tutan el ise güçlenir. Buna da, örnek olarak Kanada’yı gösterir. Kanada’ya İngilizler ve Fransızlar aynı zamanda gittiler, İngilizler sabana yapıştı; Fransızlar ise kılıca, fütuhata önem verdiler. Sonuçta kazanan, sabanın değerini iyi kavrayan, üretken İngilizler oldu ve Kanada’yı ele geçirdiler.

OSMANLILARIN YANLIŞ POLİTİKASI

Atatürk, bu önemli konuşmasının bir yerinde, sözü Osmanlı Devleti’ne, Osmanlı Devleti’nin fütuhat politikasına getirir. Sultanların şahsi ve keyfî istilâ hareketleriyle Anadolu’nun öz Türk olan nüfusunu erittiğini, ülkede pek az üretim yapıldığını, buna karşılık, lüks, israf ve gösteriş yüzünden devletin ekonomik ve mali temellerinin çöktüğünü söyler.

Atatürk, 1839 yılında başlayan Tanzimat döneminde ise yöneticilerin kalkınabilmek için o devirde moda olan batıdaki iktisadi liberalizmi ve sürekli borçlanmayı kendilerine örnek aldıklarını, bu politikanın ise, zamanla, kapitülasyon zincirlerini daha da sıkı hale getirdiğini ve Türkiye’yi çöküntüye, iflâsa sürüklediğini söyler. “Bu politika milli sanayimize ve el sanatlarımıza büyük darbeler indirdi” dedikten sonra “bize karşı yapılan rekabet gerçekten çok amansızdı, çok acımasızdı” diye ilâve eder.

KAPİTÜLASYONLAR 

Atatürk bu kongredeki konuşmasında kapitülasyonlar üzerinde uzun uzun durmuştur. Padişahlar tarafından ecnebilere, başlangıçta, bir lütuf, bir atıfet, bir ihsan olarak verilen bazı imtiyazların giderek genişlediğini ve memleket ekonomisini, maliyesini, hattâ adliyesini kayıt ve şart altına aldığını, bunun da sonuçta, ulusal egemenliğimize ağır kısıntılar getirdiğini söylemiştir. “Oysa biz tam bağımsızlık istiyoruz, iktisadi, mali, adli, kültürel her alanda tam bağımsız olmayı amaçlıyoruz” diyen Atatürk, ulusal egemenliğin ancak bu şekilde tam olarak gerçekleşeceğini belirtir.

Vergi-Vermenin-Onemi--96-3[1]

Vergi vermenin önemi nedir?

Vergi bir ülkenin gerçek ve tüzel kişilere yüklemiş olduğu ekonomik zorunluluktur. Devletin vatandaşlara yüklemiş olduğu ekonomik zorunluluğun asıl işlevi devlet harcamalarını karşılamaktır. Yani yol, su, elektrik, sağlık, eğitim vs. gibi altyapı hizmetleri verilen bu vergilerle karşılanmaktadır. Vergi ödeme fakir zengin fark etmeksizin herkezin ödemesi gereken bir yükümlülüktür. 

Kimler Ne Kadar Vergi Öder 

Devletin belirlemiş olduğu vergiyi öderken vergi ödeyecek kişilerin devlet hizmetinden yararlanması göz önünde bulundurulmaz. Vergi ödeme tamamiyle kişinin ödeme gücüyle alakalı bir durumdur. Vergi öderken devlet vatandaşların gelir düzeylerini göz önünde bulundurmaktadır. Bu şartları göz önünde bulundurarak bu sisteme dayalı bir ödeme sistemi geliştirir. Örneğin ahmet ayık bin tl geliri var. Mehmetin ise 2 bin tl geliri var. Buna bakacak olursa mehmet ahmetten daha fazla vergi ödemek zorundadır.

Vergi Türleri Nelerdir 

Vergi dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki gruba ayrılır

Dolaylı Vergi 
: Dolaylı vergi vatandaşın devletten hizmet almaları yada mal satın almaları sonunda ortaya çıkmaktadır. Bu vergileri K.D.V yada tekel vergisi olarakta görebilirsiniz.

Dolaysız Vergi 
: Dolaysız vergi iş yeri olan ticaretçilerin kazanmış oldukları paradan yada bir iş yerinde maaş ile çalışan memur yada işçilerin aldıkları ücretten kesilen vergilerdir.


Vergi Ödemenin Yararları Nelerdir 

Aynı ülkede yaşamakta olan devletin vermiş olduğu imkan ve hizmatlerden yararlanan vatandaşların devlete vergisini düzenli bir şekilde ödemesi gerekmekte. Ödenen vergi ile devlet vatandaşlara bizlere çeşitli geniş imkanlar sunmakta. Devlet ülkede yaşayan insanların daha rahat yaşamaları için vatandaşlardan aldığı vergiler ile insanlara çeşitli imkanlar sunabiliyor. Bu imkanların başında eğitim yuvaları, su, televizyon, elektrik vs. diye uzatılabilir. Vergi ödemek ülke üzerinde yaşayan her insanın görevidir.

Vergi vermenin önemi ve Atatürk’ün sözleri

Vergi bir karşılık beklemeden vatandaşların kazançlarından devletin belirlediği bir kısmını devlete vermelerine denir. Verginin miktarı, zamanı ve kimlerden alınacağı kanunlarla belirlenir. Vatandaşlar kazançları oranında vergi mükellefi olurlar.

Verginin önemi, bir ülkede devletin ülke içinde yatırımları gerçekleştirebilmesi için gelir kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu gelir kaynağı için vatandaşına başvurur. Vatandaşlar vergi vermezse devletin halkın refahı için gerekli yaşamsal yatırımları ve hizmetleri yerine getiremez. Vatandaşlardan toplanan vergiler yine toplum yararı için devlet tarafından kullanılır.

Askerliği bir vatan borcu biliriz, 20 yaşımıza girdiğimizde seve seve bu görevi yerine getiririz. Vergi de vatanımıza karşı olan mali bir görevdir. Vergi vererek bu görevi yerine getirmemiz gerekmektedir. Hepimizin devletten, canımızı, ırzımızı, namusumuzu, malımızı, haysiyetimizi korumasını, şehirlerimizin huzur ve güvenlik içinde olmasını sağlamasını bekleriz. Devletten çeşmelerden her zaman suların akmasını, köprüler yapmasını, barajlar yapmasını bekleriz. Sosyal devlet olarak kimsesizlere, engellilere yardım etmesini isteriz. Devletin bütün bu vazifelerini yapabilmesi için vatandaşların üzerine düşen vergi borçlarını yerine getirmesi ile mümkün olmaktadır.

Devletin gücü, çoğu zaman mali gücü ve zenginliği ile orantılıdır. Devletin güçlü olması için her vatandaş üzerine düşen vergi borcunu ödemelidir. Vergisini vermeyen vatandaşlar, başkalarına haksızlık yapmış, bir şekilde hırsızlık yapmış olurlar. İyi ve topluma yararlı bir vatandaş her zaman vatana borcu olan vergisini öder.

Atatürk’ün vergi ile ilgili sözleri:

Hayatı ucuzlatmak icabettikçe, vergileri indirmek siyasetine devam edeceğiz… (01.11.1936, T.B.M.M., 5.Dönem, 2.Toplanma Yılını Açarken.)

…Vergi usullerinin ıslahı çarelerinin aranmasına da ehemmiyetle devam olunmalıdır. İyi usul ve iyi tatbikin memnun edici neticelerini vatandas, hiç bir işte vergi mevzuu kadar hassasiyetle takdir etmez. (01.11.1936, T.B.M.M., 5.Dönem, 2.Toplanma, Yılını Açarken.)

Vatandaşa, hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim vazifesi olduğunu anlatmak için, yorulmamak lazımdır.

Vergi vermenin önemi ve açıklaması ?

Cevap: Bir ülkede yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri yapmak, halk hizmetinde çalışan devlet memurlarına maaş vermek için, devletin çok paraya ihtiyacı vardır.

Bu yüzden her yurttaş, kazancına göre devlete bir vergi öder.

Devletin halk hizmetlerini yerine getirebilmesi için büyük paraya ihtiyaç vardır. Yurttaş bu parayı *vergi* adı altında ve kanunun gösterdiği şeklide devlete öder. Vergi, *dolaysız* ve *dolaylı* olmak üzere iki çeşittir. Dolaysız vergi, yurttaşın kazancı üzerinden, doğrudan doğruya maliyeye bağlı kurumlara, bir makbuz karşılığında ödediği vergidir. Dolaylı vergi ise, bizdeki Tekel maddelerinde olduğu gibi bazı tüketim mallarına vurulmuş bulunan ve o malın satış fiyatına dâhil olan vergidir.

Vergi Vermenin Önemi:

Askerlik yaparak nasıl ki canımızia vatan borcumuzu yerine getiriyorsak vergi vermekle de malımızia vatanımıza karşı olan görevimizi yerine getiririz. Hepimiz devletten canımızı, malımızı, ırzımızı, namusumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi korumasını; şehir ve köylerde huzuru sağlamasını bekleriz. Okullar açmasını, kitaplar basmasını, fabrikalar kurmasını; köprüler, yollar yapmasını, çeşmelerden sular akıtmasını, barajlar kurmasını isteriz. Yoksullar, dullar, yetimler, himayeye muhtaç kimsesiz yaşlı kişiler devletten yardım umarlar. Memurlar çağın şartlarına uygun bir ekonomik seviyeye yükseltilmelerini arzu ederler. işte devletin bütün bu istekleri zamanında ve yerli yerince yapabilmesi için maddi imkanlara ihtiyacı vardır. Bu da paradır. P,ara ise ancak vergilerle sağlanır. Hiç kuşkusuz kendi kendisini vergilendiren millet kalkınmasını daha kısa zamanda gerçekleştirir.

Devletin gücü zenginliğiyle orantılıdır. O halde herkes vergisini eksiksiz olarak devlete öde.melidir. Vergisini vermeyen, vergi kaçıran bir çeşit hırsızlık yapmış olur ve başkasının hakkına da tecavüz etmiş olur. Vergi kaçırdığı halde devletin hizmetlerinden yararlanarak hayatlarını sürdürenlerin vicdanları kap karadır. Böyleleri uyarılmalıdır, iyi vatandaş örneklerinin çoğaıtılmasına çalışılmalıdır.

VERGİ HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI

– Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Defterdar Erol Pişkin, yöneticileri ile birlikte Vali Kenan Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

25. Vergi Haftası nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, Vergi Haftasını kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Kenan Çiftçi, ”Devlet iş ve işlemlerini, vatandaşa hizmetini, toplamış olduğu vergilerle yapıyor. Ordu’da hayal edilen, olmaz denilen bir havalimanı var. Dereyolu, çevreyolları, köy yolları, içme suları, kanalizasyon, alt yapı, belediye hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri ile vatandaşın işinin en güzel şekilde yapılması, ulaşım, iletişim hizmetleri var. Bütün bunların hepsi vergiler yoluyla gerçekleşiyor” dedi.

“VERGİ VERMEK KUTSALDIR”

Verginin düzenli ve zamanında ödenmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Çiftçi, “Vergi vermek kutsaldır. Her vatandaşımızın vermesi gerekiyor. Vergi bilincinin ana kucağından başlayarak, insanlara her daim hatırlatılması, anlaşılması, kullanılan hizmetler nelerdir bunların gösterilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili Kütahya Valiliği görevim sırasında Maliye Bakanlığının da destekleriyle çocuklarımızın bilinçlendirilmesi adına vergi vermenin önemini anlatmıştık” diye konuştu.

“ORDULU VATANDAŞLARIMIZ VERGİ KONUSUNDA BİLİNÇLİ”

“Vergi vermenin bilincinde olmalı, verginin hizmetlerin devamı adına olduğunu görmeliyiz” diyen Vali Çiftçi, ”Vergi haftası, bizim güzellikleri yaşamamız adına, en kutsal, en güzel haftalardan bir tanesi. Ordumuzda vatandaşlarımız vergi konusunda bilinçli, herkes vergisini ödüyor. Biliyorsunuz, ‘vergimi veriyorum, huzurluyum’ diye bir slogan var. Vergi haftası vesilesiyle verginin önemi halkın gündeminde tutulmalı ve anlatılmalı” şeklinde konuştu.

DEFTERDAR PİŞKİN: ”VERGİ’NİN ÖNEMİNİ ÖĞRENCİLERE VE GENÇLERE ANLATIYORUZ“

Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Defterdar Yardımcısı Bülent Papuççu, Gelir Müdürü Ramazan Çakan, Milli Emlak Müdürü Yavuz Uyaroğlu, Körübaşı Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kul, Boztepe Vergi Dairesi Müdürü İzzet İdris Erkan, Muhakemat Müdürü Sevinç Çoluk, Muhasebe Müdürü Muhlis Öztürk, Personel Müdür Vekili Rukiye Yılmaz ve Sayman Hacer Gürbüz ile birlikte Vali Kenan Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Defterdar Erol Pişkin, Vergi Haftası’nın önemine değinerek, vergi bilincinin topluma kazandırılması ve süreklilik kazanmasında en büyük etkenin öğrencilere, gençlere anlatmak olduğunu söyledi.

Bir grup öğrencinin kendisini ziyaret ettiğini ve vergi gönüllüleri olmaları için kendilerinden söz aldıklarını belirten Defterdar Erol Pişkin, ”Vergi bilinci özellikle gençler üzerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda toplumumuzda yerleşti. Daha önce Vergi Haftası kutlamalarında verginin şiiri, resmi olur mu? diye düşünürdüm. Ama, bugün binlerce şiirimiz var, kitap halinde yayınlanıyor. Demek ki, vergi de görünüşü sert ve katı olmasına rağmen şiirsel yapıya ulaşabiliyor, şiire, resimlere konu olabiliyor” dedi ve verdiği katkılardan dolayı Vali Kenan Çiftçi’ye teşekkür etti.

paylaş:

Yorum

  1. aynen ayrıntılı ama uzunmus yaaaa ama genede ıyı sevdım 🙂

  2. yorum atın mıllet bu sıteye can feda yanı <3 hayat notuuuuuuuuuuuuuuu <3

Yorum Yap