Türkçe Ses Kayıt Programı, Türkçe Ses Kaydedici indir (Ücretsiz, Bedava Download)

Arkada?lar bugünkü yaz?mda bir çok kullan?c?n?n ihtiyac? olup internette ara?t?rd??? fakat ya ücretli oldu?u için ya da türkçe olmad??? için vazgeçti?i bir program? payla??yorum. Evet tahmin etti?iniz gibi tamamen ücretsiz ve türkçe olan bir ses kaydetme program? payla??yorum. Bedava olmas?na ra?men oldukça kaliteli olan bu üst seviye türkçe ses kaydedici program?n detayl? tan?t?m? a?a??da verilmi?tir.

Sürüm : 3.36
Boyut : 2 Mb
Kullan?m ?zni : Ücretsiz (Freeware)
Dil : Türkçe
??letim Sistemi : Windows (Tümü)
Üretici Firma : DMK Yaz?l?m

Türkçe ses kaydetme program?n? hemen indirmek için buraya t?klay?n?z, ya da detaylar için a?a??daki tan?t?m yaz?s?n? okuyunuz.

Tan?t?m: Türkçe Ses Kay?t Program? Solea Recorder

Üreticiden: Solea Recorder, çok amaçl? ve yüksek kalitede ses kayd? yapabilen ve seslerinizi bilgisayar?n?za kaydedebilme imkan? sa?layan bir yaz?l?md?r. Solea’dan ba??ms?z olarak çal??abilmektedir.

Kullan?m Alanlar?:
– Radyo istasyonu iseniz, RTÜK kay?tlar?n?z? tutabilirsiniz.
– Müzisyenseniz, çal??malar?n?z? kaydedebilirsiniz.
– Güvenlik sektöründeyseniz, telefon konu?malar?n? kaydedebilirsiniz.

Özellikleri:
Dü?ük Disk ?htiyac?: 1 saatlik ses kayd?n? 19KB – 3.6MB’l?k bir dosyada saklayabilirsiniz. Ayn? kalitedeki ses kayd?n? ancak 6 MB’l?k MP3 dosyas?nda elde edebilmek mümkündür. Haftada 7 gün 24 saat yay?n yapan bir radyo istasyonunun 1 y?ll?k kayd? en fazla 32 GB yer kaplar.

Dü?ük CPU Kullan?m?: Kay?t esnas?nda çok az mikroi?lemci (CPU) kullan?r. Çal??an programlar? etkilemez, kendisi de bu programlardan etkilenmez. Yay?n makinas?nda Solea ile ayn? anda rahatl?kla kullan?labilir.

Seviye Monitörü: Kay?t i?lemi devam etsin/etmesin, giri?teki sesi (Line-In, Mikrofon, Internal vb.) sürekli denetleyebilme, seviyesini de?i?tirebilme imkan? vard?r.

Çoklu Giri? Deste?i: Pek çok giri?ten (Line-In, Mikrofon, CD vb.) kay?t yapabilir.

Kablosuz Kay?t ?mkan?: Ses kart?n?n özelli?ine ba?l? olarak, hiçbir kabloya ihtiyaç duyulmadan bilgisayar?n?zda o anda çalmakta olan müzi?i/sesleri kaydedebilir.

VBR Mod: VBR (variable bitrate) modunda s?k??t?rma yapar. Giri?teki seslerin karma??kl???na göre s?k??t?rma oran?n? ayarlar. Basit seslerde veya sessizliklerde bitrate azalaca??ndan, 1 saatlik kayd?n 0.9 MB’a kadar dü?me durumu söz konusudur.

Haf?zada S?k??t?rma: S?k??t?rma i?lemini do?rudan haf?zada yapt???ndan sabit diskinizin y?pranmas?n? minimuma indirir. Solea Recorder d???ndaki yaz?l?mlar genellikle, sesleri önce WAV format?nda sabit diske kaydederler daha sonra s?k??t?r?rlar (MP3’e dönü?türürler). Bilindi?i gibi WAV format?, s?k??mam?? bir formatt?r ve s?k??m?? formatlara göre 10-50 kat daha fazla yer kaplar. Bu kadar büyük dosyalar?n sabit diske s?k s?k yaz?l?p silinmesi y?pranmay? artt?rmaktad?r.

Çift Kay?t: Ayn? anda hem dü?ük kalitede (RTÜK için) hem de yüksek kalitede (Master) kay?t yapabilir.

Çoklu Ses Kart? Deste?i: Kay?t ve dinleme i?lemlerini farkl? ses kartlar?ndan yapabilir.

Dosya Boyu Belirleme: Olu?turulacak ses kay?t dosyalar?n?n kaçar saatlik olaca?? ayarlanabilir.

Kay?t Periyotlar? Belirleme: Radyo istasyonunun yay?n yapt??? saatler belirtilebilir, yay?n?n olmad??? saatlerde kay?t alma i?lemi gerçekle?mez.

Kay?t Format? Belirleme: Her iki kaydedici için farkl? s?k??t?rma format? tercih edilebilir. S?k??t?rma oran? artt?kça ses kalitesinin dü?ece?i fakat daha az yer kaplayaca?? unutulmamal?d?r.

Otomatik Ba?lama: ?ste?e ba?l? olarak, aç?l?r aç?lmaz kayda ba?layabilir.

“Tray Icon” Modu: ?ste?e ba?l? olarak, Windows araç çubu?unun sa? alt kö?esinde simge durumunda çal??abilir.

Kay?t Bulma: Herhangi bir tarih/saatteki ses kayd?na 1-2 saniyede ula??l?labilir.

Kay?t Dinleme: Herhangi bir tarih saate ait ses kayd? (a? üzerindeki ba?ka bir bilgisayardan bile) kolayl?kla dinlenebilir. Hatta, o anda devam etmekte olan ses kay?t dosyas? bile birkaç saniye gecikmeyle dinlenebilir. Di?er programlar?n aksine, bu i?lem için o anki dosyan?n tamamlanmas?n? beklemeye gerek yoktur.

A? Üzerinden Eri?im: Herhangi bir tarih/saate ait kay?t, a? üzerindeki ba?ka bir bilgisayardan kolayl?kla bulunup dinlenebilir.

Not: Önceki sürümü 250$ üzerinden sat?lan program?n bu sürümü tamamen ücretsizdir, ayr?ca innDir.com sunucusu taraf?ndan gerek reklam gerekse de virüs taramas? yap?lm?? olup herhangi bir zararl?ya rastlanmam??t?r.

Türkçe Ses Kaydetme Program? (Ses Kaydedici ) ?ndirmek ?çin T?klay?n?z.

http://www.bilgilersitesi.com/uyari.gif

paylaş:

Yorum Yap