Tevrat hangi dinin kitabıdır

Tevrat hangi dinin kitabıdır

Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir. Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. ibranice ve Aramca olarak yazılmıştır. Tevrat, kanun yasa anlamlar›na gelir. Yahudi dininin kutsal kitab› Tevrat be. Kitaptan oluşur. Bunlar;
Tekvin b- Çıkış. c- Levililer d- Sayılar e- Tesniye
Tevrat Sina Dağında Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük birincisidir.

Tevrat’› insanlara yol gösterici (Ali ‹imran 3-4), doğruyu açıklaycı ve rahmet olarak
( Enam 154-157) göndermiştir. Yahudilerin yazılı dini edebiyat›na Tanah, sözlü dini
edebiyatına ise Talmut ad› verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına
Hz. Davut’a gönderilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.
Biz müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal
kitabıdır. Tevrat kitabının sonuna ekli olarak korunmuştur. Zebur, kitap anlamına
gelir. Günümüzde Tevrat, Tanahın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.
Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır. içinde, dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur. Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.
Hristiyanların kutsal kitabı olan incil, Hz. İsa’ya gönderilmi.ştir. Diğer kutsal kitaplar gibi incil’in de Allah’tan geldiğine inanırız. incil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. inciller, Hiristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-› Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört incil oluşturmaktadır. Bu dört incil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. incil, Hz.isa zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu incilleri incelediğimizde, insanlara doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötü davranış.lardan kaçınmalar› emirleri bulunmaktadır.
Zaten kutsal kitapların hepsinde bu durum göze çarpmaktadır.

Tevrat nedir, tevrat hangi peygambere gönderilmiştir

Tevrat nedir, tevrat hakkında bilgi, tevrat kime gönderildi, tevrat hangi peygamberin kitabı

Tevrat, Tora veya Pentateuk, Tanah ve Eski Ahit’in ilk beş kitabına verilen isim. Musa’nın Beş Kitabı olarak da bilinir. Orijinal olarak İbranice yazılmıştır. Tanrı tarafından Musa‘ya indirildiğine inanılan beş kitaptan oluşur.
İslam öğretisinde Museviliğin kutsal kitabının Tevrat olduğu görüşü egemen olmuştur. Oysa Tevrat, Musevi Kutsal Kitabını (Tanah) oluşturan 39 kutsal metnin sadece ilk beşinden ibarettir.

Tevrat Hangi Dine Aittir, Hangi Dinin Kutsal Kitabıdır

Tevrat:

İsrailoğulları’na gönderilmiştir.

Kur’an’da: “Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. Onda bir hidayet bir nur vardı. O halde ey insanoğulları! Benden korkun, benim ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir.” (Maida: 44) buyurulur.

Tevrat’ın orjinalliği bozulmuştur.  Yahudilerin okuma yazma oranının çok düşük oluşu, yeniye kadar vatanlarının olmayışı, sürekli göç ve savaşlar nedeniyle Tevrat’ın aslını muhafaza edememişlerdir.

Hatta Musa (AS) tur dağından döndüğünde kavminin buzağıya taptığını görünce üzülmüş, gelen vahyi imha etmiştir.

Nisa Suresinin 46. ayetinde dinlerinin nasıl tahrif olduğu anlatılır.

Hahamlar Tevrat’a, kendi sapkın görüşlerine uygun olarak, ahlakı bozacak emir ve konuları katmayı da ihmal etmemişlerdir. Bu sapık ayetler, Tevrat’ın orijinal metinlerinden farklı olduğuna da delil oluşturmaktadırlar. Aile içi cinsel ilişkiye varan bütün sapıklıklar Tevrat’ta övgüyle anlatılır. Hahamların Tevrat’a ekledikleri Lut peygamber ve kızları hakkındaki çirkin iftira, sapık Yahudi adetlerinden olan ensest’i (aile içi cinsel ilişkiyi) meşru göstermek için uydurulmuştur:

Bunun yanı sıra, Tevrat metinlerinde pek çok müstehcen ifade vardır. Bir ilahi kitapta bulunması mümkün olmayan ifadeler bozulmuş Tevrat’a mevcuttur.

Tevrat’ta cinsel sapıklığın övülmesi ve teşvik edilmesi, Yahudilerin her türlü sapıklığı rahatça, dini bir ibadet olarak yapmalarını sağlamaktadır.

Hiç şüphesiz bu tahrifler bir kısım kimselerin; nefse esir olmaları ve şeytana uymaları dolayısıyla, kendi arzularına uygun şekilde ilahi bir kitabı tahrif etmeleri suretiyle meydana gelmiştir.

paylaş:

Yorum Yap