Talak Suresinin sırrı nedir

Talak Suresinin sırrı nedir

* TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)

TALAK süresini , yedi kere okuyan avrat şerrinden emin olur, borçlu ise borcundan kurtulur, ummadığı yerden zengin olur.

TALAK SURESİ:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir

Teðâbün Talâk Ve Tahrîm Sûrelerinin fazileti ve ilgili hadisler
TEÐÂBÜN TALÂK VE TAHRÎM SÛRELERÝ
7281– Ýbn Mes’ûd radiyallahu anh’dan: “Kim Allah’a inanýrsa O onun gönlünü
doðruya yöneltir” mealindeki âyetini (Teðâ-bün 11) þöyle yorumladý: “Yani kiþi birçok musibetlerle karþýlaþýr ve bunlarýn Allah tara*fýndan geldiðini bilir de teslim olup razý olur*sa” [Buhârî]
7282– Ýbn Abbâs radiyallahu anh’dan: Ona: “Ey iman edenler! Eþlerinizden ço*cuklarýnýzdan size gerçekten düþman olanlar vardýr iþte onlardan sakýnýn!” mealindeki âyet*ten (Teðâbün 14) sordular þöyle cevapladý:
“Bunlar Mekke ahalisinden müslüman olupPeygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gitmek istediler Fakat eþleri ve çocuklarý on*lara mani olup býrakmak istemediler Nihayet bunlar Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sel-lem geldiklerinde insanlarýn dinde fakihleþip oldukça mesafe aldýklarýný gördüler Bunun üzerine kendilerine önceden mâni olmak iste*yen eþlerini ve çocuklarýný cezalandýrmak iste*diler Bunun üzerine bu âyet indi ” |Tirmizî|
7283– Ýbn Ömer radiyallahu anh’dan:
O “Ey Peygamber! Kadýnlarý boþadýðý-nýzda onlarý iddetlerini gözeterek boþayýn!” mealindeki âyetini (Talâk1): “Yani iddetleri-ne doðru boþayýn” þeklinde yorumladý
Mâlik dedi ki: “Bununla her bir temizlik devresinde bir kere boþamaðý kastetmiþtir
7284– Muâz radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
“Ey insanlar! Allah’tan sakýnmayý amaç edinirseniz; size rýzýk sermayesiz ve ticaretsiz de gelir” Sonra þu âyeti okudu: “Kim Al*lah’dan korkarsa Allah ona bir çýkar yol kýlar ve onu ummadýðý yerden rýzýklandýrýr” (Talâk 2) [Taberanî Mu’cemu’l-Kebîr’de zayýf bir senedle]
7285– Âiþe radiyallahu anhâ’dan: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cahþ’ýn kýzý Zeyneb’in yanýnda kalýronun yanýnda bal þerbeti içerdi Ben ve Hafsa an*laþtýkdedik ki: ‘Allah Resulü hangimizin ya-
nýna girerse ona þöyle diyecektir: ‘Sende ma-ðafir kokusu duyuyomm Maðâfir (Arkýt aða*cýnýn sakýzý) mi yedin?’Derken birinin yanýna gelip girmiþ ve o da ona bunu söylemiþ O sal-lallahu aleyhi ve sellem de þu cevabý vermiþ: ‘Hayýr; Zeyneb bini Cahþ’ýn yanýnda bal þer*beti içtim Bir daha bal içmem
Bunun üzerine ‘Ey Peygamber! Allah’ýn sana helâl kýldýðým sen neden kendine yasak ediyorsun’mealindeki âyel (Tahrîm 1) indi Âiþe ile Hafsa’ya hitaben de ‘Eðer ikiniz tev-be ederseniz* mealindeki âyet (Tahrîm 4) nazil oldu
‘Bilakis bal içtim artýk onu bir daha iç-memeye yemin ettim bunu kimseye söyleme!’ dediði için hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ‘Hanýmlarýndan birine gizli bir þey söylemiþti’ (Tahrîm 3) âyeli nazil olmuþtur
[Buhârî Müslim Ebû Dâvud ve Nesâî]
7286– Ýbn Abbâs radiyallahu anh’dan: “(Hz) Ömer’ePeygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in; Allah’ýn haklarýnda:’Eðer ikiniz tevbe ederseniz kaymýþ olan kalpleriniz düzelmiþ olur” buyurduðu (Tahrim 4) iki ha*nýmý hususunda sormak isledim Bir fýrsatýný bulamýyordum Nihayet Ömer hac için yola çýktýðýnda ben de onunla beraber çýktým Der*ken bîr müddet gittikten sonra Ömer halktan ayrýldý Onunla beraber ben de elimdeki ibrik*le saptým Def-i hacetini yaptý Sonra bana geldi eline su döktüm abdest aldý
Fýrsat bu fýrsat deyip ona þöyle dedim: ‘Ey mü’minlerin emîri! Allah’ýn haklarýnda ‘Ey iki (kadýn) eðer siz Allah’a tevbe ederseniz kaymakta olan kalpleriniz düzelmiþ olur’ bu*yurduðu o iki kadýn kimdir?”
Ömer cevab verdi; “Hayret sana ey Ab-bâs’m oðlu!”
Zührî der ki: Vallahi (Ömer bu sorudan) hoþlanmadý Fakat kendisine sorulan suali gizleyip cevapsýz da býrakamazdý; bu neden*le: ‘O iki kadýn Hafsa ile Âiþe’dir’ dedi
Sonra (Ömer) hadisin devamýný þöyle zik*retti:
‘Biz kadýnlarýna tahakküm eden bir Ku-reyþ topluluðu idikMedine’ye gelince kadýn*larýna mahkum olan kadýn sözü dinleyen in*sanlarla karþýlaþtýk Tabii bizim kadýnlarýmýz onlarýn kadýnlarýndan bu huyu kapmaða baþ*ladýlar Evim Ümeyyeoðullarýnýn mahallesi olan Medine’nin dýþ mahallelerindeydi
Bir gün hanýmýma kýzmýþtým Baktým ba*na karþýlýk veriyor Onun bana böyle cevap vermesi hoþuma gitmedikabul etmedim Bu defa bana þöyle dedi: ‘Neden cevap vermem*den hoþlanmýyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hanýmlarý bile Allah Resû-lü sallallahu aleyhi ve sellem’e rahatlýkla kar*þýlýk veriyorlar Halta onlardan biri kalkýp gündüz akþama kadar onunla konuþmamazlýk yapabiliyor‘ Bunu duyunca hemen Hafsa’nm yanýna koþtum ve sordum: ‘Siz Allah Resulü*ne kafa mý tutuyor sunuz?’ ‘Evet’ deyince Ömer þöyle dedi: “Vay halinize! Ýçinizden bu*nu yapan büyük bir hüsrana uðrar(Ýçinizden) Allah Resulünü kýzdýran kiþi Allah’ýn gaza-
býndan nasýl emin olabilir? Bu taktirde o he*lak olmuþ demektir Onun için sana tavsiyem O’nu bii’ daha rahatsýz etme! onunla dünyalýk için tartýþmaya girme! Ne istersen ondan de*ðil benden iste! Komþunun -Âiþe’yi kastedi*yor- Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem’e daha güzel ve daha sevimli gelmesi sa*kýn ha seni aldatmasýn!’
(Ömer anlatmaya devam etti) Ensâr’dan benim bir komþum vardý Onunla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e nöbetleþe iner*dik Bir gün o gider inen vahiy haberlerini getirirdi bir gün de ben inen vahiyleri ona getirirdim
O sýralarda Gassân kabilesinin bize harp açmak için atlarýný nallattýklarýndan söz edi*yorduk Bir gün mutad olduðu üzere arkada*þým Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanýna indi sonra akþama doðru gelip kapýmý çaldý Bana seslendi Yanýna çýktýðýmda þöyle dedi: ‘Büyük bir olay oldu
‘Ne oldu? Yoksa Gassânhlar mý geldi?’ di*ye sordum
‘Hayýr ondan da daha büyük bir olay ol*du Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellený hanýmlarýný boþadý’ dedi‘Ýþte þimdi Hafsa büyük bir hüsrana uðradý zaten yakýnda bu*nun böyle olacaðmý tahmin etmiþtim’dedim
Sabah namazýmý kýlýnca hemen elbisemi giydim hýzla inip Hafsa’nm yanýna vardým; baktým ki aðlýyor Sordum: ‘Allah Resulü sal*lallahu aleyhi ve sellem sizi boþadý mý?’
‘Bilmiyorum; iþte kendisi Þu yatak odasý*na çekilmiþtir’ dedi
Onun siyah bir kölesi vardý yanma var*dým ona: ‘Haydi Peygamber’den Ömer için izin iste!’ dedim Adam gittidönüp gelerek þöyle dedi:
‘Senin için izin istedim? Hiçbir þey deme*di sadece sustu
Hemen oradan ayrýlarak minberin yanýna gidip oturdumBir de baktým orada kimileri aðlayan bir grup oturuyor Ben de biraz otur*dum Sonra dayanamadým tekrar kölenin ya*nýna vardým ve: ‘Haydi git benim için tekrar izin iste!’ dedim Gitti girdi ve sonra çýktý þöyle dedi: ‘Senin geldiðini ona söyledim ce*vap vermeden sustu‘ Tekrar minberin yanýna
oturdum sabredemedim tekrar köleye gidip ‘Haydi gir de benim için izin iste!’ dedim Gi*rip çýktý ve þöyle dedi:
‘Senden ona bahsettim sustu’ deyince ar*kamý döndüm gitmeye baþladým Daha birkaç adým atmadan köle beni çaðýrdý; ‘Haydi gel gir izin çýktý’ dedi
Hemen gidip içeriye girdim ve selâm ver*dim
Dirseklerinde iz býrakmýþ bir hasýra yas*lanmýþ oturuyordu Dedim ki:
‘Ey Allah’ýn Resulü! Hanýmlarým boþadýn mý?’ Baþýný bana doðru kaldýrýp: ‘//ayir’dedi ‘Allahü Ekber’ dedim ve ilave ettim: ‘Ey Al*lah’ýn Resulü! Biliyorsun biz Kureyþ toplulu*ðu kadýnlarýmýza hakimdik (istediklerimizi onlara yaptýrýrdýk) Medine’ye gelince birtakým insanlara kadýnlarýnýn hakim olduðunu (kadýn*larýnýn sözlerini dinlediklerini) gördük Bizim kadýnlarýmýz da onlardan bu huyu kapmaya baþladýlar (kendilerine söz geçiremez olduk) Hatta bir defasýnda hanýmýma kýzdým o da ba-
na cevap vermeye benimle tartýþmaya baþladý Bana karþýlýk vermesine daha da kýzýnca ‘Sen bana ne kýzýyorsun vallahi Peygamber’in ha*nýmlarý da Peygarnber’e cevab veriyorlar Hat*ta onlardan birisinin sabahtan akþama kadar Peygamber’Ý yalnýz býraktýðý da oluyor’ dedi Ben de ona þu cevabý verdim: ‘Þu halde onlar*dan bunu yapanlar büyük bir hüsran içindedir*lerHelak olmalarý muhtemeldir Onlardan biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem’i öf*kelendirdiði için Allah’ýn gazabýndan nasýl emin olabilir?’ Þu halde helak olur gider*
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca tebessüm etti Dedim ki:
‘Ey Allah’ýn Resulü! (Kýzým) Hafsa’ya geldim ve dedim ki: ‘Komþunun -Âiþe’yi kas*tediyor- Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem’in nezdinde senden daha güzel ve sevim*li olmasý sakýn ha seni yanýltmasýn!’ Bunu du*yunca bir kere daha gülümsedi ‘Ey Allah’ýn Resulü! Senin yanýnda biraz daha kalabilir miyim?’ deyince ‘Evet’ dedi ve ben de otur-
dum Evinde baþýmý yukarýya kaldýrýnca val*lahi üç tane deri (post) dýþýnda dikkati çekebi*lecek bir þey gözüme iliþmedi ve dedim ki:
‘Ey Allah’ýn Resulü! Allah’a dua buyur-san da ümmetine biraz daha dünyalýk verse; bakýnýz Allah kendisine ibadet etmedikleri halde Rumlara ve Perslere dünyalarýný geniþ*letmiþ (bir çok imkânlar bahþetmiþ)’
Hemen doðruldu sonra þöyle buyurdu: ‘Ey Hattâb’ýn oðlu! Yoksa þüphe mî ediyor*sun? Allah onlara iyilikleri dünya hayatýnda erken vermiþ (âhirette ise onlarýn bir nasiple*ri yoktur)’
Söylediðime piþman oldum ve ‘Ne olur Allah’tan benim için maðfiret iste ey Allah’ýn Resulü!” dedim O pek çok gücendiði için ha*nýmlarýnýn yanma bir ay girmemeye yemin et*miþti Sebep ise ifþa etmesini istemediði bir sözü Hafsa’nýn Âiþe’ye söylemiþ olmasýdýr
Öyle ki onlara yönelik kýzgýnlýðýnýn þid*detinden dolayý sonunda Allah onu (Tahrim sûresi) ile uyarmýþtý
7287– Zührî dedi ki:
Urve Âiþe’den naklen bana bildirdi: “Ara*dan yirmidokuz gün geçtiði zaman Allah Resu*lü sallallahu aleyhi ve sellem (yemini gereðin*ce) benim yanýma gelip girdi böylece (haným*larýný dolaþmaya) benden baþladý Dedim ki:
‘Ey Allah’ýn Resulü! Sen bizim yanýmýza bir ay gelmiyeceðine dair yemin etmiþtin Oy*sa yirmÝdokuzuncu günü geldin yanýma gir*din Günleri saydým
Bunun üzerine: ‘Ay (bazen) yirmidokuz gün çeker’ buyurdu
Diðer rivayette þu ek yer almýþtýr: ‘Bu ay yirmi dokuz çekmiþtir‘ Sonra þöyle dedi: ‘Ey Âiþe! Sana bir þey anlatacaðým ancak anne babana danýþmadan ve onlardan izin isteme*den cevap vermek için acele etmel’Onâsn sonra:
“Ey Peygamber! Hanýmlarýna de ki: ‘Eðer siz dünya hayatým ve zinetini istiyorsa*nýz gelin sizin boþanma bedellerinizi vereyim ve sizi iyilikle býrakayým  büyük mükâfat ha*zýrlamýþtýr‘ (Ahzâb 28-9) âyetini okudu
Babam ve annemin buna razý olmayacak*larýnýPeygamber’den ayrýlmamý islemeye-
çeklerini biliyordum Onun için dedim ki: “Bunun için mi anne babama danýþýp izin is*teyeceðim; benim tercihim Allah ve O’nun Resulü ile âhÝret yurdudur
7288– Diðer rivayet:
Âiþe O’na dedi ki: “(Bu hususta) Seni ter*cih ettiðimi diðer hanýmlarýna söyleme!”
Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sel-lem’Ýn cevabý þu oldu: “Allah beni teblið edici olarak gönderdi beni þaþýrtýcý olarak göndermedi
7289– Onun rivayetlerinden:
“Bu hadise kendilerine hicâb (örtünme) emredilmeden önceydi
Onda ayrýca þöyle geçmektedir:
“Ömer Âiþe ile Hafsa’nm yanýna girip onlarý kýnadýHafsa’ya þöyle dedi: ‘Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem’in sevmediðini (sana gücendiðini) anladým Ben olmasaydým seni boþayacaktý
Yine onda þöyle geçiyor: ‘Ey Rebâh! Hay*di git benim için Allah Resulünden içeri gir*mem için izin Ýste! Zannederim ki Allah Re*sulü sallallahu aleyhi ve sellem benim Hafsa için geldiðimi sanmýþtýr Vallahi eðer bana onun boynunu vurmamý emretse gözünün ya*þma bakmam vururum
(Ömer) Dedi ki: (Bu esnada) Sesimi de yükselttim Bunun üzerine o bana izin verdi
Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sel*lem’denhanýmlarýný boþamadýðýný halka söy*lemesi için izin istedi ve o da izin verdi Bunun üzerine Ömer mescidin kapýsýnda durup halka avazýnýn çýktýðý kadar þöyle seslendi: ‘Ey in*sanlar! Bilin ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanýmlarýný boþamamýþtýr
Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sel*lem’in yüzündeki öfkeyi görünce þöyle dedi: ‘Ey Allah’ýn Resulü! Kadýnlarýnýn hakkýnda seni üzen nedir? Neden canýn sýkýlýyor? Sen onlarý boþarsan Allah melekleri Cibril Mi-kâil ben Ebû Bekr ve bütün mü’minler se*ninle beraberiz
Ömer dedi ki: ‘Allah’a hamdolsun ki söy*lediðim sözü Allah’ýn (âyetle) doðrulayacaðý*ný ummadýðým konuþmalarým azdýr Nihayet þu âyet (tahyîr) nazil oldu:
‘(Ey Peygamber eþleri!) Eðer o sizi bo-sarsa Rabbi ona sizden daha hayýrlý olan (kendini Allah’a veren inananboyun eðen tevbe eden kulluk eden oruç tutan dul ve ba*kire) esler verebilir‘ (Tahrîm 5)
Onda yine þöyle geçer: “Onunla o kadar konuþtum ki yüzünden öýkesi gitti neþesin*den gülmeye baþladýGülüþü bakýmýndan da insanlarýn en güzeli idi” (Ömer) dedi ki: Son*ra Allah’ýn Resulü sallallahu aleyhi ve sellem (aþaðý) indi Ben de indim Ancak ben kütüðe tutunarak indim Allah’ýn Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise yerde yürür gibi ona eliy*le dokunmadan indi
Dedim ki: “Sen odada ancak yinnidokuz gün kaldýn‘ Þöyle buyurdu:
‘Ay (bazen) yirmidokuz çeker
Dedi ki: Þu âyet nazil oldu:
‘Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiðinde onu yayarlar Halbuki o haberi Peygamber’ e ve buyruk sahibi olanla-
ra götürselerdi onlardan sonuç çýkarmaya ka*dir olanlar elbette onu bilirdi‘ (Nisa 83)
Ömer dedi ki: Ýþte ben (bu iþten) sonuç çý*karmaya kadir olanlardandým (Bu sonucu Al*lah’ýn izniyle çýkartmýþtým) Bunun üzerine tahyîr âyeti nazil oldu
7290– Onun rivayetlerindendir:
“Ömer’e bir âyet hakkýnda soru sormak için tam bir yýl bekledim Ondan çekindiðim için soramadým Nihayet hac yolculuðuna çý*kýnca ben de kendisiyle birlikte çýktýmHac dönüþü yolumuzun bir yerinde Ömer def-i ha*cet yapmak için halktan uzaklaþýp misvak aðaçlarýnýn bulunduðu yere gitti Bekledim iþini bitirince kendisiyle beraber yürüdüm ve sordum:
‘Ey Müminlerin emîri! Peygamber sallal-lahu aleyhi ve sellem’e karþý sözbirliði yapan o iki kadýn kimdi?’
‘Hafsa ile Âiþe idi’ dedi Dedim ki: “Tam bir seneden beri bu soruyu sana sormak isli-
yordum senden çekindiðim Ýçin bir türlü ce*saret edemedim
‘Bunda korkacak ne vardýr? Bildiðim bir þey varsa ve senin de buna kanaatin varsa çe*kinme sor! Þayet ben o meseleyi biliyorsam mutlaka sana söylerim
Sonra Ömer þöyle devam etti; ‘Vallahi biz cahiliyet devrinde kadýnlara hiç önem ver*mezdik Nihayet Allah kadýnlara nasýl davra*nacaðýmýzý ve mallarýmýzý onlara nasýl taksim edeceðimizi bildiren âyetler inzal buyurdu
Bir gün bir iþ üzerinde kendi kendime dü*þünürken karým bana: ‘Þöyle þöyle yapsan da*ha iyi olur’dedi Ben de ona dedim ki: ‘Sana ne oluyor niçin burdasýn benim iþime ne ka*rýþýyorsun?’ Bunun üzerine bana þöyle karþý*lýk verdi: ‘Doðrusu hayret sana ey Hattâb’ýn oðlu! Hiç sana karþýlýk verilemsini istemez misin? Kýzýn Hafsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem’e çok rahatlýkla karþýlýk veri*yor Bu nedenle (bazen) bir gün boyunca Al*lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kýzgýn kalýyor‘ Ömer (bunu duyunca) kalktý ve doð*ruca (kýzý) Hafsa’nýn evine gitti ve yanýna gir*di‘ Benzeri rivayet
Onda þöyle geçer: ‘Ömer Hafsa’nýn ya*nýndan çýktýSonra akrabasý olduðu için Üm-mü Seleme’nin evine girdiOnunla da konuþ*tu O þöyle dedi:
‘Hayret sana ey Hattâb’ýn oðlu! Her þeye müdahale ettinþimdi de Allah Resulü sallal*lahu aleyhi ve sellem ile hanýmlarýnýn arasýna da mý girmek istiyorsun?’ Ömer dedi ki:’ Onun böyle söylemesi bana bayaðý tesir etti; içimdeki öfkemi bir anda teskin etti Onun ya*nýndan hemen çýkýp Ensâr’dan bir dostumun yanýna gittim Çünkü ortalarda görünmediðim zaman bana haberleri o iletirdi
Onda ayrýca þöyle geçmektedir: Bilahare o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’Ýn yaný*na girince olan bitenleri anlattý Ümmii Sele*me’nin kendisine söylediðini de anlatýnca Pey*gamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi
Onda yine þöyle geçer: Aðladým Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu:
‘Ey Ömer seni aðlatan nedir?’
‘Ey Allah’ýn Resulü! KÝsra ile Kayser’Ý görmüyor musunlüks içinde yaþýyorlar Sen
Allah elçisi olduðun halde onlardaki imkan*dan mahrumsun’ dedi
Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: ‘Dünya onla*rýn âhiretin ise bizim olmasýný istemez mi*sin?’ [Buhârî Müslim Tirmizî ve Nesâî]
7291– Taberânî Mu’cemu’l-Evsat”ta ley-yin bir isnadla:
Ömer dedi ki: “Hafsa’mn yanýna girip þöy*le dedim: ‘Allah Resulünü rahatsýz etme onda olmayan bir þeyi isteme! Saçýnýn yaðý dahi ol*sa ihtiyacýn olan her þeyi gel benden iste!’
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sa*bah namazýný kýldýrdýktan sonra güneþ doðun*caya kadar cemaatle birlikte mescidde oturur*du Sonra kalkar hanýmlarým bir bir dolaþýrdý Onlara selâm verirdi ve onlara dua ederdiHafsa’ya bir çömlek bal hediye edilmiþti
Devamýnda maðâfýr (bal þerbeti) kokusu kýssasýný anlattý ve nihayet þöyle dedi: “O bir baldýr Vallahi onu bir daha asla yemem!”
“Hafsa’nýn günü (sýrasý) gelince Allah Re*sulü sallallahu aleyhi ve sellem’e þöyle dedi: ‘Ey Allah’ýn Resulü! Babamla bir iþim var ona gitmeme müsaade eder misin?’ Ona izin verdi
Ondan sonra cariyesi Mâriye’ye haber gönderdi geldi ve Hafsa’nýn evine girince onunla cinsî iliþki kurdu Derken Hafsa baba*sýnýn evinden döndü geldi kapýyý kapalý gö*rünce oturdu bekledi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem heyecanla çýktý ve alnýnda ter vardý Öte yandan Hafsa aðlýyordu; neden að*ladýðýný sorunca þu cevabý verdi: ‘Demek ki bana bunun için izin verdin Cariyeni evime aldýn yataðýmýn üstünde onunla cinsî iliþki kurdun Bunu onlardan hiçbir kadýna yapma*dýn Ey Allah’ýn Resulü bu sana helal olmaz
Bunun üzerine þöyle buyurdu: “Vallahi doðru söylemedin O benim cariyem deðil mi*dir? Allah onu bana helâl kýlmýþtýrFakat (ar*týk) o bana haramdýr
Bunu razý olasýn diye yapýyorum Ancak diðer hanýmlarýn bundan haberleri olmasýn kimseye söyleme! Bu söz sende bir emanettir
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çýkar çýkmaz Hafsa Âiþe ile arasýndaki duva*ra vurup þöyle seslendi: ‘Müjde! Allah Resu*lü sallallahu aleyhi ve sellem cariyesini artýk kendisine yasak etti Allah bizi o cariyeden kurtarýp rahatlattý ‘Bunun üzerine Allah: ‘Ey Peygamber! Hanýmlarýnýn hoþnutluklarýný is*teyerek Allah’ýn sana helâl kýldýðýný kendine neden haram kýlýyorsun? birbirinize arka verirseniz’ mealindeki âyeti (Tahrim 1-4) in*zal buyurdu
‘Eðer ikisi ona karþý birbirlerine arka çý*karlarsa‘ mealindeki âyette (Tahrim 4) an*latýlan kadýnlar Âiþe ile Hafsa’dýr Ýddia ettik*lerine göre o iki kadýn birbirlerine bir þey gizlemeyeceklerine dair ittifak etmiþler
(Ömer dedi ki Kendisi olmadýðý zaman haberleri kendisine Ýlettiðim sýk sýk görüþtü*ðümüz Ensâr’dan bir arkadaþým vardý

paylaş:

Yorum Yap