Peygamber efendimizin hadisleri kısa

HZ. Muhammed (s.a.s) peygamber efendimizin k?sa ama çok faydal? hadislerini sizler için seçip burada payla??yoruz.

http://www.bilgilersitesi.com/wp-content/uploads/2011/07/hadisler1.jpg

1 Ak?lca en mükemmeliniz, Allah’tan en çok korkan?n?zd?r.

2 Sabah namaz?na çok dikkat ederek geçirmemen gerekir. Çünkü sabah namaz?nda çok büyük faziletler vard?r.

3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açl?kla temizleyiniz ki yumu?as?n ve parlas?n.

4 Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

5 K?yâmet günü Cennete ilk ça??r?lacak, varl?kta da darl?kta da Allah’a çok hamdedenlerdir.

6 K?yâmet gününde ilk hesapla?acak kimseler, kom?ulard?r.

7 K?yâmet gününde demo?lu, ?u be? ?eyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayr?lmaz;
1.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcad???ndan,
2.Yapt??? i?leri ne maksatla yapt???ndan,
3.Mal?n? nereden kazand???ndan ve nerelere sarfetti?inden,
4-5.Vücudunu, s?hhatini nerede ve ne sûretle y?pratt???ndan.

8 Bütün insanlar günah i?ler, fakat günah i?leyenlerin en hay?rl?s?, tövbe edenlerdir.

9 Her kim Ramazan’? tutar, sonra da ona ?evval’den alt? gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmu? gibi olur.

10 Müslümanlar?n derdini dert edinmeyen onlardan de?ildir.

11 Ki?i haks?z olarak bir ?eye lânet ederse, o lânet kendine döner.

12 Dünyân?n belâ ve fitneden ba?ka hiçbir ?eyi kalmad?.

13 Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurban?n? al?r, k?bleye yat?r?rsa, onun boynuzu, tersi, kan?, k?l? ve her zerresi K?yâmet Günü o kimse için haz?r olur. Yere dü?en kan, Alah’?n muhâfazas?na dü?mü? olur. Az infak edin, çok ecir al?n.

14 Sana her ne iyilik eri?irse Allah’tand?r. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.

15 Hiçbir farz namaz? kasten terk etme. Kim namaz? kasten terk ederse, ?lâh? koruma ve teminattan mahrum kal?r.

16 Kim, insanlar?n dînî i?lerinde Allah’?n faydal? k?ld??? bir ilmi gizlerse, Allah, K?yâmet günü onu ate?ten bir gem ile gemler.

17 Kim, insanlar?n kalbini çekmek için kelam?n kullan?l???n? ö?renirse, Allah K?yâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

18 Severken itidalden(ölçüden,sab?rdan) ayr?lma. Olur ki bir gün dar?l?rs?n, dost iken yapt???n a??r? hareketlerden mahcub olursun. Darg?n oldu?un zamanlarda da itidalden ayr?lma. Olur ki bir gün dost olursun. Darg?nken yapt???n hareketlerden mahcubiyet hissedersin.

19 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin arts?n.

20 Nimetleriyle sizi besledi?i için Allah’? sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.
Hadis-i ?erif

21 Fitneden kaç?n?n! Çünkü o esnada dil, (tesir bak?m?ndan) k?l?ç darbesi gibidir.

22 Edepsizlik ve çirkin söz girdi?i ?eyi çirkinle?tirir. Hayâ ise girdi?in ?eyi güzelle?tirir.

23 Kim her gün farzlar d???nda on iki rekat (nâfile) k?larsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev in?a eder.

24 Sen bir cemaate ak?llar?n?n almayaca?? bir ?ey söylersen mutlakâ bu, bir k?sm?na fitne olur.

25 Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr’a bu?zetmesin.

26 ?iir vard?r ki, hikmettir. Beyân vard?r ki, büyüdür.

27 Kulun dili do?ru olmad?kça kalbi do?ru olmaz. Kalbi do?ru olmad?kça da îmân? do?ru olmaz.

28 Cehennemi ku?atan surun dört (ayr?) duvar? vard?r. Her duvar?n kal?nl??? k?rk y?ll?k yürüme mesâfesi kadard?r.

29 Duâ rahmetin, abdest namaz?n, namaz Cennetin anahtar?d?r.

30 Mü’minin niyeti, amelinden hay?rl?d?r.

Hz. Peygamber Efendimiz’den K?sa Ama Çok Önemli Hadisler

SABIRLI olan kimsede Üç alamet vardir :
1- Kendisine gelmeyene kendisi gider,
2- Kendisine zulmedeni bagislar,
3- HAKSIZLIK edene merhamet eder.
Menakib

SABIRLI kimsenin diger üç alâmeti :
1- ALLAH’in bütün emirlerine Sabreder,
2- Günahlari i$lememeye Sabreder,
3- Gelen Belâ ve Musibetlere Sabreder.
Menakib.

FACiR adamin üç alameti vardir :
1- Çok yemin eder,
2- Kadinlari aldatir,
3- Herhese iftira eder.
Menakib

KAFiR’lerin üç alameti vardir :
1- ALLAH’in ezeli Dininden $üphe eder,
2- ALLAH’in sevdiklerine düsman olur,
2- ibadet ve Taat’tan gafil olur.
Menakib

ilahi Rahmetten mahrum olanin üç alameti,
1- ALLAH’in azabindan emin olur,
2- ALLAH’in Rahmetinden ümitsizdir,
3- ALLAH’in Resulüne muhalefet eder.
Menakib

Affa mashar olanin üç alameti vardir :
1- ALLAH’in azabindan korkar,
2- ALLAH’in KAHRINDAN korkar,
3- ALLAH adina yapilan Vaaz’dan korkar.
Menakib

$u üç sey büyük kabahattir :
1- Geçimden yakinmak,Rabbi $ikayettir,
2- Dünyalik için üzülmek,Rabbi üzmektir,
3- Zenginliginden dolayi,zengine tevazu
edenin dininin üçte ikisi gider.
Münebbihat

$u üç seyi iyi ögrenmek gerekir :
1- Güzel geçinmek,aklin yarisidir,
2- Güzel Sual sormak,ilmin yarisidir,
3- Güzel tedbir,geçimin yarisidir.
Münebbihat

Üç seyi terk etmek :
1- Kim dünyayi terk ederse ALLAH onu sever,
2- Kim günahlari terk ederse,melekler onu sever,
3- Kim Tama’i terk ederse insanlar onu sever.
Münebbihat

Üç sey sana yeter :
1- Nimet olarak iSLAM sana yeter,
2- Me$gul olmak istersen TAAT yeter,
3- ibret almak istersen ÖLÜM yeter.
Münebbihat

AKILLI insanin üç alameti vardir :
1- Dünyaya deger vermez,
2- üzüntü ve eziyetleri $ikâyet etmez,
3- Musibet karsisinda sabirli olur.
Menakib

AHMAK insanin üç belirtisi vardir :
1- ALLAH’in kesin emirlerine karsi tembeldir,
2- Söyledigi sözlerin çogu lüzumsuzdur,
3- ALLAH’in yarattiklarina çok eziyet eder.
Menakib

iYi insanin üç alâmeti vardir :
1- Yedigi helaldir,
2- ilim meclislerinde bulunur,
3- Namazi cemaatle kilar.
Menakib

iYi insanin diger Üç alameti :
1- Bütün ibadetlerini zamaninda yapar,
2- Haram islerden uzak olur,
3- Kendisine fenalik yapana iyilik eder.
Menakib

KÖTÜ adamin Üç alameti vardir :
1- ALLAH’in emirlerine karsi tembeldir,
2- Herhese kötülügü dokunur,
3- Kendisine iyilik edene,fenalik yapar.
Menakib

MÜTTEKi’de Üç alamet vardir :
1- Fena insanlardan uzaklasir,
2- Yalan söylemekten sakinir,
3- Harama düsmekten çok korkar.
Menakib

GÜNAHKAR insanin üç alameti vardir :
1- Bütün amellerini hatali yapar,
2- Oyun ve çalgi gibi islerle ugrasir,
3- Unutkan olur.
Menakib

Kalbi kararmisin üç alâmeti vardir :
1- Düskünleri görüp-gözetmez,
2- Aza kanaat etmez,Gözü doymaz olur,
3- Ona Ögüt-nasihat tesir etmez.
Menakib

DOGRU kimsenin üç alameti vardir :
1- Ibadetlerini gizli yapar,
2- Karsilastigi musibetleri gizler,
3- Daima zikirle mesgul olur.
Menakib

FASIK’in üç alameti vardir :
1- Fitne ve Fesadi sever,
2- Insanlarin Belâya ugramasini ister,
3- iyi ve hayirli islerden kaçinir.
Menakib

A$AGILIK adamin üç alâmeti vardir :
1- Akrabasi ile çekisir durur,
2- Komsularina eziyet eder,
3- Günah islemeyi sever.
Menakib

ALLAH’in sevmedigi kimsenin alâmeti üçtür :
1- Çok Yalan söyler,yalan yere yemin eder,
2- insanlari Huzursuz eder,
3- Baskasinin sirtindan geçinmeyi sever.
Menakib

ABiD olanin üç alameti vardir :
1- ALLAH’i büyük, kendisini küçük bilir,
2- $ehevi arzularina son verir,
3- ALLAH’in rizasini kazanmayi $iar edinir.
Menakib

paylaş:

Yorum Yap