Mortal Kombat Hareket Tuşları, Özel Hareketleri, Ölüm Vuruşları Nasıl Yapılır?

Merhaba arkda?lar, bugün sizlere efsane olmu? bir oyun olan Mortal Kombat’?n özel hareket tu?lar?ndan bahsedece?im. Bunlar aras?nda artistik vuru?lar ve hareketler oldu?u gibi ölüm vuru?lar? ve en fazla hasar veren, rakibin kan seviyesini en çok dü?üren vuru? hareketlerinin tu? kombinasyonlar? da var. A?a??da verilen mortal kombat hareket tu?lar?n? do?ru ve eksiksiz bir ?ekilde uygularsan?z arkada?lar?n?zla yapt???n?z teke tek dövü?lerde istedi?iniz sonuçlar? almaman?z için hiç bir sebep yok. Öncelikle i?e mortal kombat?n ne oldu?u konusuyla ba?layal?m ve hemen arkas?ndan hareket tu?lar?n? verelim.

Mortal Kombat Nedir?

Mortal Kombat (MK), Midway yap?m? dövü? oyunu. Dijitize edilmi? grafiklerden olu?an karakterleri ve ?iddet içeren yap?s? ile bilinmektedir. ?lk olarak atari konsollar?nda ç?km?? ve elde etti?i hayran kitlesine kar??l?k serinin di?er oyunlar? bilgisayarlara da uyarlanm??t?r. Ç?k???nda yaratt??? farkl?l?k, zaman?n?n oyunlar?nda, grafikler hep çizim iken ilk defa bir dövü? oyununda birebir gerçek resimlerden olu?an hareketli animasyonlar ile yarat?lm?? karakterler bar?nd?rmas?yd?. Karakterlerin gerçek görünümleri kadar hareketlerindeki ak?c?l?k ve gerçeklik oyunun kendine has abart?l? kan efektleri ile birle?ince ba??na geçen herkesi sürükleyen bir oyun olmu?tur.

??te Mortal Kombat Hareketleri

TU?LAR
LP = alçak yumruk
Hp = yüksek yumruk
Lk = alçak tekme
Hk = yüksek tekme
B = koruma
R = Ko?ma

SAB?T HAREKETLER
Aparkat = a?a?i+hp
Çelme = geri+lk
Döner tekme = geri+hk
Kapma = rakibin yaninda lp
Surata dirsek = rakibin yaninda hp
Mideye tekme = rakibin yaninda hk ya da lk
Kapmaya gard = a?a?i geri çapraz+b
Stage fatality pit iii, shao kahn tower ve subway ekranlari için geçerlidir.
Babality ve friendship yapmak için rakibinizi öldürece?iniz roundda gard tu?unu kullanmadan rakibi öldürün.
Mercy = e?er rakibinize bir round verip onu öldürmü?seniz finish him/ her yazisindan sonra ekranin sonuna gidip r tu?una basili tutun a?a?i a?a?i a?a?i ve birakin. Rakibiniz tekrar canlanacaktir. Fakat yalnizca bir vuru? onu tekrar öldürecektir.
Animality yapmak için önce mercy yapmak zorundasiniz.
Combolar rakibin yaninda yapilir.
Random select: karakter seçme ekraninda yukari+start yapin.

 

Shang tsung Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Büyü: geri geri hp
2 Büyü: geri geri ileri hp
3 Büyü: geri geri ileri ileri hp
Volkan: ileri geri geri lk
Dönü?ümler:
Sindel: geri a?a?i geri lk
Jax: ileri ileri a?a?i lp
Kano: geri ileri b
Liu kang: ileri do?ru daire
Sonya: a?a?i+lp+b+r
Stryker: ileri ileri ileri hk
Smoke: geri geri lp
Sub-zero: ileri a?a?i ileri hp
Cyrax: b b b
Sektor: a?a?i geri ileri
Nightwolf: yukari yukari yukari
Sheeva: lk basili tut ileri a?a?i ileri birak ya da ileri a?a?i ileri lk lk
Kung lao: r r b r
Kabal: lp b hk
Fatality: lp basili tut a?a?i ileri ileri a?a?i ve birak (rakibin yaninda)
Fatality: lp basili tut r b r b ve birak (rakibin yaninda)
Babality: r r r lk
Friendship: lk r r a?a?i
Stage fatality: yukari yukari geri lp
Animality: hp basili tut r r r ve birak (çelme mesafesinde)
Combolar:
Hk hk geri+hk
Hk hp hp lp geri+hk

 

Sindel Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Büyü: ileri ileri lp
Havada büyü: havada a?a?i ileri lk
Uçma: geri geri ileri hk (yere inmek için b)
Çi?lik: ileri ileri ileri hp
Fatality: r r b r b (çelme mesafesinde)
Fatality: r b b r+b (rakibin yaninda)
Babality: r r r yukari
Friendship: r r r r r yukari
Stage fatality: a?a?i a?a?i a?a?i lp
Animality: ileri ileri yukari hp (rakibin yaninda)
Combolar:
Hk hk geri+hk
Hk hp hp a?a?i+hp
Hk hp hp lp hk

 

Jax Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Füze atma: geri ileri hp
2 Füze atma: ileri ileri geri geri hp
Deprem: lk 2 sn basili tut ve birak
Uçan yumruk: ileri ileri hk
Yumruklama: ileri ileri lp (sürekli lp)
Çoklu kapma: rakibin yaninda lp (sürekli hp)
Havada kapma: havada b
Fatality: r r b r lk (atlama mesafesinde)
Fatality: yukari a?a?i ileri yukari b ya da b basili tut
Yukari a?a?i ileri yukari ve birak (rakibin yaninda)
Babality: a?a?i a?a?i a?a?i lk
Friendship: lk r r lk
Stage fatality: a?a?i ileri a?a?i lp
Animality: lp basili tut ileri ileri a?a?i ileri ve birak (rakibin yaninda)
Combolar:
Hk hk geri+hk
Hk hk a?a?i+hp hp b geri+lp geri+hp

 

Kano Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Biçak atma: a?a?i geri hp
Biçak çikarma: a?a?i ileri hp
Tutup sallama: a?a?i ileri lp
Havada kapma: havada b
Dönme: lk 2 sn basili tut ve birak
Fatality: lp basili tut ileri a?a?i a?a?i ileri ve birak (rakibin yaninda)
Fatality: lp b b hk (atlama mesafesinde)
Babality: ileri ileri a?a?i a?a?i lk
Friendship: lk r r hk
Stage fatality: yukari yukari geri lk
Animality: hp basili tut b b b ve birak (rakibin yaninda)
Combolar:
Hp hp lp
Hp hp a?a?i+lp a?a?i+hp
Hp hp hk lk geri+hk
Hk hk lk geri+hk
Hk lp
Hk a?a?i+lp a?a?i+hp

 

Liu kang Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Büyü: ileri ileri hp (havada da yapilir)
Yerden büyü: ileri ileri lp
Bisiklet: lk 3 sn basili tut ve birak
Uçan tekme: ileri ileri hk
Fatality: ileri ileri a?a?i a?a?i lk (istedi?in yerde)
Fatality: yukari a?a?i yukari yukari r+b (istedi?in yerde)
Babality: a?a?i a?a?i a?a?i hk
Friendship: r r r a?a?i+r
Stage fatality: r b b lk
Animality: a?a?i a?a?i yukari (rakibin yaninda)
Combolar:
Hp hp b lk lk hk lk
Hp lk lk hk lk

 

Sonya Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Halka atma: a?a?i ileri lp
Havada yumruk: ileri geri hp
Bacakla kapma: a?a?i+lp+b
Bisiklet: geri geri a?a?i hk
Fatality: geri ileri a?a?i a?a?i r (istedi?in yerde)
Fatality: r+b basili tut yukari yukari geri a?a?i (erkanin sonunda)
Babality: a?a?i a?a?i ileri lk
Friendship: geri ileri geri a?a?i+r
Stage fatality: ileri ileri a?a?i hp
Animality: lp basili tut geri ileri a?a?i ileri ve birak (rakibin yaninda)
Combolar:
Hk hk geri+hk
Hk hk hp hp lp geri+hp
Hk hp hp lp geri+hp

 

Stryker Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

El bombasi: a?a?i geri lp
Yüksek el bombasi: a?a?i geri hp
Copla tutma: ileri ileri hk
Copla çelme: ileri geri lp
Fatality: a?a?i ileri a?a?i ileri b (rakibin yaninda)
Fatality: ileri ileri ileri lk (ekranin sonunda)
Babality: a?a?i ileri ileri geri hp
Friendship: lp r r lp
Stage fatality: ileri yukari yukari hk
Animality: r r r b (çelme mesafesinde)
Combolar:
Hk hp hp lp
Hk lk geri+hk
Hk lk geri+lp geri+hk

 

Smoke Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Ok atma: geri geri lp
Teleport: ileri ileri lk (havada da yapilir)
Havada kapma: havada b
Kaybolma/ortaya çikma: yukari yukari r
Fatality: yukari yukari ileri a?a?i (ekranin sonunda)
Fatality: r+b basili tut a?a?i a?a?i ileri yukari (çelme mesafesinde)
Babality: a?a?i a?a?i geri geri hk
Friendship: r r r hk (ekranin sonunda)
Stage fatality: ileri ileri a?a?i lk
Animality: a?a?i ileri ileri b (atlama mesafesinde)
Combolar:
Hp hp lp
Hp hp hk
Hp hp lk hk lp

 

Sub-zero Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Buz: a?a?i ileri lp
Gölge: a?a?i geri lp
Buz ya?muru: a?a?i ileri hp
Ileri buz ya?muru: a?a?i ileri geri hp
Geri buz ya?muru: a?a?i geri ileri hp
Kayma: geri+b+lp+lk
Fatality: b b r b r (rakibin yaninda)
Fatality: geri geri a?a?i geri r (çelme mesafesinde)
Babality: a?a?i geri geri hk
Friendship: lk r r yukari
Stage fatality: geri a?a?i ileri ileri hk
Animality: ileri yukari yukari (rakibin yaninda)
Combolar:
Hk hk geri+hk
Hp hp geri+hk
Hp hp lp geri+hk
Hp hp lp lk hk geri+hk
Hp hp lk hk geri+hk

 

Cyrax Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

A? atma: geri geri lk
Teleport: ileri a?a?i b
Yakin mesafeli bomba: lk basili tut geri geri hk
Rakibe bomba: lk basili tut ileri ileri hk
Havada kapma: rakip havadayken a?a?i ileri b kapmak için lp
Fatality: a?a?i a?a?i yukari a?a?i hp (istedi?in yerde)
Fatality: a?a?i a?a?i ileri yukari r (rakibin yaninda)
Babality: ileri ileri geri hp
Friendship: r r r yukari
Stage fatality: r b r
Animality: yukari yukari a?a?i a?a?i (rakibin yaninda)
Combolar:
Hp hp lp
Hp hp hk hp hk geri+hk
Hk hk geri+hk

 

Sektor Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Füze atma: ileri ileri lp
Güdümlü füze: ileri a?a?i geri hp
Teleport: ileri ileri lk (havada da yapilir)
Fatality: lp r r b (çelme mesafesi)
Fatality: ileri ileri ileri geri b (atlama mesafesi)
Babality: geri a?a?i a?a?i a?a?i hk
Friendship: r r r r a?a?i (atlama mesafesi veya daha gerisinde)
Stage fatality: r r r a?a?i
Animality: b basili tut ileri ileri a?a?i yukari (rakibin yaninda)
Combolar:
Hp hp a?a?i+lp
Hk hk
Hp hp hk geri+hk
Hp hp hk hk geri+hk

 

Nightwolf Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Ok atma: a?a?i geri lp
Balta aparkati: a?a?i ileri hp
Omuz vurma: ileri ileri lk
Büyü kalkani: geri geri geri hk
Fatality: yukari yukari geri ileri b (rakibin yaninda)
Fatality: geri geri a?a?i hp (atlama mesafesinde)
Babality: ileri geri ileri geri lp
Friendship: r r r a?a?i (atlama mesafesi veya daha gerisinde)
Stage fatality: r r b
Animality: ileri ileri a?a?i a?a?i (rakibin yaninda)
Combolar:
Hk hk geri+hk
Hk hp hp lp a?a?i ileri hp
Hk hp hp lp hk

 

Sheeva Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Büyü: a?a?i ileri hp
Deprem: geri a?a?i geri hk
Teleport: a?a?i yukari
Fatality: ileri a?a?i a?a?i ileri lp (rakibin yaninda)
Fatality: hk basili tut geri ileri ileri ve birak (rakibin yaninda)
Babality: a?a?i a?a?i a?a?i geri hk
Friendship: ileri ileri a?a?i ileri hp
Stage fatality: a?a?i ileri a?a?i ileri lp
Animality: r b b b b (rakibin yaninda)
Combolar:
Hp hp lp ileri+hp
Hp hp lp hk hk lk geri+hk

 

Kung lao Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

?apka atma: geri ileri lp
Dönme: ileri a?a?i ileri r (basili tuttu?u kadar döner)
Teleport: a?a?i yukari
Havada tekme: havada a?a?i hk
Fatality: r b r b a?a?i (istedi?in yerde)
Fatality: ileri ileri geri a?a?i hp (rakibin yaninda)
Babality: a?a?i ileri ileri hp
Friendship: r lp r lk
Stage fatality: a?a?i a?a?i ileri ileri lk
Animality: r r r r b (rakibin yaninda)
Combolar:
Hp lp hp lp lk lk hk
Hp lk geri+hk

 

Kabal Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Büyü: geri geri hp (havada da yapilir)
Ko?ma: geri ileri lk
Rende: geri geri geri r
Fatality: r b b b hk (rakibin yaninda)
Fatality: a?a?i a?a?i geri ileri b (atlama mesafesinde)
Babality: r r lk
Friendship: r lk r r yukari
Stage fatality: b b hk
Animality: hp basili tut ileri ileri a?a?i ileri ve birak (rakibin yaninda)
Combolar:
Hk lk geri+hk
Hk lk hp hp hk geri+hk
Hk lk hk geri+hk
Hk lk hp hp a?a?i+hp
Hk lk hp hp a?a?i+lp a?a?i+hp

 

Motaro Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Büyü: ileri a?a?i geri hp
Kapma: ileri ileri lp
Teleport: a?a?i yukari
Çelme: geri+lk

 

Shao kahn Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

Büyü: geri geri ileri lp
Balyoz: geri ileri hp
Omuz: ileri ileri lp
Yukari omuz: ileri ileri hp
Uyari: a?a?i a?a?i lk
Kahkaha: a?a?i a?a?i hk

 

 

paylaş:

1 Yorum

  1. Merhaba ben Xbox dan oynuyorum da lp hp duşları hangisi oluyor acaba. Benim oynadığım kolda X Y B A tuşları arkasındaki tuşlar RT RB LT LB var 🙈🙈🙈

Yorum Yap