MAC Adresi Değiştirme Programı (Windows 7, Vista, XP için)

MAC adresi, fiziksel adres olarak da bilinir ve bir a? kart? yada bir a? cihaz? için 48-bitlik kimlik bilgisini tan?mlar. MAC adresi, bir a? cihaz?n? tan?mlamak için kullan?l?r. Herhangi bir nedenden ötürü MAC adresini (fiziksel adresi) de?i?tirmek istiyorsan?z “Win7 Mac Address Changer” program? bu i? için biçilmi? kaftand?r.

Mac Adresini de?i?tirmek için a?a??daki ad?mlar? takip edin,

indir.jpg (225×40)

  • Öncelikle program? indirmek için üstteki download butonuna t?klay?n ve indirin.
  • Programa sa? t?klay?p “yönetici olarak çal??t?r” seçene?ine t?klay?n ve MAC adresini de?i?tirmek istedi?iniz a? adaptörünü aktifle?tirin.
  • Windows ba?lang?c ikonuna t?klay?n, en alttaki arama kutusuna “çal??t?r” yaz?n ve “çal??t?r” seçene?i ç?kacakt?r, ona t?kaly?n. Böylece çal??t?r penceresi aç?lacakt?r. Buraya “getmac” yaz?p enter a bas?n ve ekrana gelecek olan kullanmakta oldu?unuz MAC adresini bir yere not edin.
  • MAC adresini de?i?tirmek istedi?iniz bir a? arayüzü seçin.
A? adaptörünüzü seçin
  • ??letim sisteminizi seçin.
??letim sisteminizi seçin
  • Manuel olarak istedi?iniz bir MAC adresini girin yada “Randomize” butonuna t?klayarak rasgele birini olu?turun. E?er birisi çal??maz ise tekrar deneyerek ba?ka bir tanesini rasgele olu?turun ve deneyin.
Yeni MAC Adresini girin.
  • Kendinize bir MAC adresi olu?turmak için Randomize butonuna t?klay?n, böylece rasgele bir mac adresi olu?turmu? olacaks?n?z.
Rasgele bir MAC Adresi olu?turun.
  • Yeni olu?turdu?unuz mac adresini eskisiyle de?i?tirmek için en altta sa?da bulunan “Change” butonuna t?klay?n.
MAC Adresinizi de?i?tirin.
  • De?i?ikli?in gerçekle?mesi için seçili a? adaptörünü (ba?da?t?r?c?y?) önce devre d??? b?rakacak, sonra da yeniden etkinle?tireceksiniz. Bunu nas?l yapaca??n?z? bilmiyorsan?z, ö?renmek için t?klay?n?z. Çok k?sa bir?ekilde h?zl?ca anlatt?m.
  • En son olarak daha önce açm?? oldu?unuz çal??t?r penceresine tekrar “getmac” yaz?n ve mac adresinizin de?i?ip de?i?medi?ini kontrol edin.

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap