Kalıcı felcin belirtileri ve korunma yolları

Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Uzman Dr. Mehmet Yavuz, kal?c? felcin 1-2 y?l öncesinde görülebilen belirtilerini ve korunma yollar?n? anlat?yor…

http://www.bilgilersitesi.com/wp-content/uploads/2013/02/248felc69.jpg

Kal?c? felç durumlar?n?n önceden kendini belli etti?ini belirten Dr. Mehmet Yavuz, genelde vücudun bir yar?s?nda geçici kuvvet kay?plar? izlendi?ini söylüyor. Bu kayb?n bir kaç dakikadan bir kaç saate kadar uzayabildi?ini hat?rlatan Dr. Yavuz, “Hatta 24 saati bile bulabilir. Geçici felç süreleri uzad?kça kal?c? felç ihtimali de artar.

Felçteki öncü belirtiler her zaman kuvvet kayb? ?eklinde olmaz, bazen de geçici konu?ma bozuklu?u, geçici haf?za kayb? ya da geçici görme kayb? ?eklinde de izlenebilir.

Geçici iskemik atak olarak adland?r?lan bu belirtiler hiçbir iz b?rakmadan en fazla 24 saat içinde kaybolur. Yap?lan ara?t?rmalara göre e?er önlem al?nmazsa ve tedavi uygulanmazsa böyle geçici iskemik atak belirtileri gösterenler 1-2 y?l içinde felç olabilir” ?eklinde konu?tu.

Sosyal Çevre ve ?? Hayat?n? da Felç Ediyor!

Son y?llarda çevresel ?artlar, stresli i? hayat? ve beslenme ko?ullar?, felç hastal?klar?n? daha erken ya?lara indirdi. Felç hastal???n?n günümüzde en büyük zorluklardan biri oldu?unu belirten Dr. Yavuz, felcin ki?iyi sosyal çevresinden kopard???n? ve i? pozisyonlar?n? olumsuz etkiledi?ini vurgulad?.

Ki?inin çal??arak kendi hayat?n? kazanmas?n?n neredeyse imkâns?zla?t???n? belirten Dr. Yavuz, felçli ki?inin hayat?na devam edebilmesi için bir ba?kas?na ihtiyaç duyabilece?ini söyledi.

Dolay?s?yla felçli hasta, hem kendisinin hem de aileden ba?ka birinin sosyal ya?am?n? ve i? hayat?n? olumsuz etkiliyor. Baz? hastalar evinden hatta odas?ndan ç?kamayacak hale geliyor.

Eski Sa?l??a Kavu?mak Neredeyse ?mkâns?z…

Felç tedavisindeki en büyük hedefin hastay? eski sa?l???na tamamen kavu?turmak de?il, ki?inin kendi ayaklar? üzerinde durmas?n? sa?lamak oldu?unu vurgulayan Dr. Yavuz, felç hastas?n?n tamamen düzelmesinin neredeyse imkâns?z oldu?unu hat?rlatt?.

Koruyucu Tedavi Felç Riskini Azalt?yor!

Felcin öncü belirtilerini çok önemsemek ve daha felç gelmeden tedaviye ba?lamak, yani koruyucu tedavi uygulamak gerekti?ini söyleyen Dr. Yavuz, ki?inin felç geldikten sonra bir daha asla eski sa?l???na dönemeyece?inin, hatta ilk dönemlerde hayati tehlike ya?ayabilece?inin alt?n? çizdi. Yavuz, ”Hastanelerimizin yo?un bak?m üniteleri felç hastalar? ile dolu. Hem bireysel hem de ülke ekonomisi aç?s?ndan, koruyucu tedaviyi ön plana ç?karmam?z gerekiyor” ?eklinde konu?tu.

Beyni besleyen iki önemli damar sisteminden biri ön taraftaki ?ah damarlar?, di?eri ise daha arkadan beyne giri? yapan vertebrobaziler sistemle ilgili damarlard?r. Karotis sistem, vertebrobaziler sistemden çok daha önemli oldu?u için bu bölgeyi ilgilendiren felçler de daha çok önem arz eder. Bu iki damar sisteminin geçici iskemik ataklar? da farkl? belirtiler gösterebilir.

Bu Belirtiler Varsa Dikkat!

Dr. Mehmet Yavuz, Karotis sistemi ile ilgili geçici iskemik atak belirtilerini ?öyle s?ral?yor;

* Vücudun bir yar?s?nda güç, his ve duyu kayb?,

* Bir gözde geçici körlükler,

* Geçici konu?ma bozukluklar?,

* Geçici haf?za kay?plar?,

* Vertebrobaziler sistemle ilgili iskemik atak belirtileri,

* Ba? dönmesi ve dengesizlik ataklar?, ani göz kararmalar?,

* Çift görme ve görme bulan?kl???,

* Dü?me nöbetleri.

Dü?me nöbetleri ani geli?ir ve bazen ki?i dü?meden toparlayabilir. Hastalar bunu genelde ‘aniden dizlerimin ba?? çözülüyor’ ?eklinde dile getirir.

Orta Ya?larda Felç Riski Daha Fazla!

Geçici iskemik ataklar orta ya?larda daha tehlikelidir ve kal?c? felçle sonuçlanma ihtimali yüksektir.

65 ya? ve daha ileri ya?larda kal?c? felç ve hayati tehlike ihtimalinin daha dü?ük oldu?unu belirten Dr. Yavuz, özellikle Karotis sistemle ilgili felç hastal???nda her zaman hayati tehlikenin söz konusu oldu?unu hat?rlatt?.

Karotis sistemi ile ilgili geçici iskemik atak belirtilerinden herhangi biri görüldü?ünde derhal bir nörologa ba?vurulmas? gerekti?inin alt?n? çizen Dr. Yavuz, bu ?ikâyetlerin ihmale gelmeyece?ini ve gecikildi?i takdirde telafisi imkâns?z sonuçlar do?urabilece?ini vurgulad?.

Felç Riskini Art?ran Faktörler Nelerdir?

Dr. Yavuz, felç geçirmeye zemin haz?rlayan risk faktörlerini ?öyle s?ral?yor;

* Do?umsal olarak damarlar?n yap?s?,

* Hipertansiyon,

* Damar sertli?i,

* Kalp kapak hastal?klar?,

* Kolesterol ve trigliserit yüksekli?i,

* Sigara kullan?m?,

* ?eker hastal???,

* A??r? alkol kullan?m?.

Felç geçirmeye zemin haz?rlayan risk faktörlerini kontrol alt?nda tutmak gerekti?ini belirten Dr. Yavuz, stressiz bir hayat, dengeli beslenme ve düzenli egzersizle felç riskinin azalt?labilece?ini belirterek sözlerini tamamlad?.

Nöroloji Uzman?

Dr. Mehmet Yavuz

paylaş:

Yorum Yap