İstiklal Marşının Nazım Biçimi Nedir, Nazım Şekli Hakkında Bilgi

Nazım Birimi: 9 dörtlük, 1 beşlik

Nazım Türü: Epiktir. Aynı zamanda liriktir.

Nazım Ölçüsü: Aruz vezninin failatün/feilatün/feilatün/feilün kalıbıyla yazılmıştır.

paylaş:

Yorum Yap