İskelet sisteminin görevleri nelerdir? kısaca maddeler halinde ve uzun detaylı

ETİKET: iskelet sisteminin görevleri açıklayınız,iskeletin görevleri,iskelet sisteminin görevleri maddeler halinde,iskelet sisteminin görevlerini açıklayınız,iskelet sisteminin görevleri video,iskelet sistemi hastalıkları,iskelet sisteminin görevleri tedavi,iskelet yapımız

Merhaba arkadaşlar bu sayfada iskelet sisteminin görevi nedir sorusuna hem uzun hem de kısa cevap olmak üzere iki farklı şekilde cevap vereceğiz. Öncelikl iskelet sisteminin görevlerinin neler olduğunu kısaca madde madde vereceğiz hemen ardından bütün görevlerini anlatan uzun bir yazıyla sizlerleyiz.

İskeletin beş temel işlevi

İskeletin beş temel işlevi vardır: Vücut şeklinin korunması, vücudun hareket etmesi, kalsiyumun depolanması ve uzun kemiklerin içinde bulunan ilikte kan hücrelerinin yapımı. Bütün diğer omurgalılarda olduğu gibi insanda da, sağlam bir iskelet olmadan vücudun karmaşık şekiller alabilmesi mümkün değildir. Özellikle hava ortamında, belirli bir vücut hacminin üzerindeki canlıların çökmeden dik durabilmeleri için, bir iskelet çatısına ihtiyaç vardır. Göğüs kafesi ve kafa tası, sert bir engel oluşturarak dıştan gelen darbelerin etkisini hafifletir ve organların doğrudan hasar görme olasılığını azaltır. Vücudun hareketi ise kol ve bacaklar ile karmaşık eklem yapıları sayesinde gerçekleştirebilir. Hareketlerin hızı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için, kemikler kasların destek noktalarını oluşturmaktadır. Kalsiyum tuzlarının yapısı kemiklerin mekanik dayanıklılığında rol oynar. Bunu yanında kalsiyum pek çok kimyasal tepkimede de önemli bir yere sahiptir.(kas kasılması, hücresel hareketler ve sinir akışının iletimi gibi)

İskelet Sistemi;

* Vücuda diklik ve sertlik verir.
* Vücudun çatısını oluşturur.
* İç organları dış etkenlerden korur.
* Kan yapımında görevlidir.
* Eklemlerin vasıtasıyla vücuda hareketlilik verir.
* İç organlara ve kaslara bağlanma yüzeyi sağlar.
* Vücudun gereksinim duyduğu bazı minarelleri depo eder!

İnsan İskeleti: İskeletin Görevleri Nelerdir?

İnsan vücudu iskelet sistemi

İskelet, canlı organizmaya fiziksel olarak destek sunan, iç organların korunmasını sağlayan ve çoğunlukla minerallerdan oluşan bir organdır.

İskeletin Başlıca Görevleri:

>> Vücuda şekil verir,
>> Vücudumuzun dik durmasını sağlar,
>> Kaslar ve eklemler yardımı ile vücudun hareketini sağlar,
>> İç organları dış etkilerden korur,
>> Kan hücresi üretimini gerçekleştirir,
>> Kaslar ve iç organlar için tutunma yüzeyi sağlar,
>> Fosfor ve Kalsiyum gibi mineralleri depo eder.

 İskelet Sisteminin Görevleri Nedir? – Ayrıntılı Uzun Bilgi

İskelet sistemi nedir? 
Canlı organizmaya fiziksel olarak destek sunan, iç organların korunmasını sağlayan ve çoğunlukla minerallerdan oluşan, eklem ve bağlarla birbirine tutturulmuş, etrafı kaslarla sarılı yapıya iskelet sistemi denir.

Vücudumuzda kaç kemik var?
Yeni doğan bir bebekte 300′e yakın kemik vardır. Bu kemiklerden bazıları zamanla birleşerek yeni bir yapı oluşturur. Bundan dolayı yetişkin bir insandaki kemik sayısı bebeklerden farklı olarak yaklaşık 207 tanedir.

İnsan vücudundaki kemik çeşitleri nelerdir?
Vücudumuzdaki kemikleri, şekillerine göre 3 gruba ayırabiliriz:

1. Kol ve bacaklarda uzun kemikler,
2. El ve ayaklar ile omurgada kısa kemikler,
3. Göğüs, kaburga ve kafatasından ise yassı kemikler bulunur.

İskelet Sisteminin Görevleri:
>> Vücuda şekil verir,
>> Vücudumuzun dik durmasını sağlar,
>> Kaslar ve eklemler yardımı ile vücudun hareketini sağlar,
>> İç organları dış etkilerden korur,
>> Kan hücresi üretimini gerçekleştirir,
>> Kaslar ve iç organlar için tutunma yüzeyi sağlar,
>> Fosfor ve Kalsiyum gibi mineralleri depo eder.

İskeletin Bölümleri: İnsan iskeleti kafatası, omurga ve göğüs kafesi ile kol ve bacaklardan oluşur.

İskelet sağlığı açısından, dengeli beslenme (özellikle de yeterince kalsiyum, fosfor, magnezyum ve D vitamini almak), düzenli spor, oturuş ve duruş biçimlerine özen göstermek, insan anatomisine uygun giysiler ve ayakkabılar giymek önemlidir. Dengeli beslenme, kemik gelişimi henüz tamamlanmadığı için çocuklarda D vitamini eksikliği, yetersiz kalsiyum alımı gibi durumlarda, kemik gelişimi yetersiz kalabilir ve raşitizm gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, çocukların beslenmesine daha çok önem verilmelidir. Ayrıca, yaşlıların ve özellikle kadınların da kemik erimesine karşı dengeli beslenmeye ve yaşlarına uygun spor yapmaya çalışmaları faydalı olacaktır.

 

 

İnsan İskelet Resmi

İskeletin Görevleri – İskelet hangi bölümlerden oluşur? İskeletin bölümleri nedir?


İnsan iskeleti üç temel bölümde incelenebi*lir:

  • Vücuda destek olan ve iç organları koru*yan gövde bölümü
  • Çok hafif ama son derece sağlam bir kutu gibi beyni koruyan kafatası
  • Bütün iskeletin en hareketli bölümleri olan kollar ve bacaklar

1. Gövde
İskeletin temel ekseni olan omur*ga omur denen 24 küçük kemiğin üst üste dizilmesiyle oluşmuştur. Omurların biçimi oldukça düzensizdir ve her birinin ortasında birer delik bulunur. Bu deliklerden beyin ile vücudun öbür bölümleri arasındaki bilgi alış*verişini sağlayan omurilik geçer. Bu nedenle omurganın görevlerinden biri de sinir sisteminin en önemli bölümlerinden biri olan omuriliği ko*rumaktır.
Sırtın tam ortasında küçük çıkıntılardan oluşan düğümlü bir çizgi boydan boya uzanır. Bu düğümler omurların dışarıya doğru taşan çıkıntılarıdır; bu çıkıntılara bağlanmış olan kaslar omurganın eğilip bükülmesini sağlar. Omurga boynun içinden geçerek kafatasına bağlanır ve başa destek olur; ensede boynun sırta bağlandığı yerde belirgin bir omur çıkın*tısı vardır. Omurganın alt ucunda ise içe doğru kıvrılarak kasların arasına gömülmüş olan kuyruksokumu kemiği bulunur. Bu ke*mik insanın ilk atalarında var olan ve evrim sürecinde körelen kuyruğun tek kalıntısıdır.
Gövde iskeletinin omurga dışındaki temel bölümleri yukarıdan aşağıya doğru omuz kemeri göğüs kafesi ve leğen olarak adlandırı*lır. Köprücükkemiği ile kürekkemiğinden oluşan omuz kemeri kolların gövdeyle bağ*lantısını sağlar. Göğüs kafesi ise arkada omurgaya önde göğüs kemiğine bağlanmış olan kaburgaların oluşturduğu kemikten bir kafes gibidir. Bu sağlam kafes göğüs boşlu-ğundaki kalp ve akciğerler gibi organlar için çok korunaklı bir yapı oluşturur. İnsanda 12 çift kaburga vardır. Dar yassı ve yay gibi eğik olan bu kemiklerin yalnızca ilk yedi çifti kıkırdaklarla doğrudan göğüs kemiğine bağla*nır. Geri kalan beş çiftten üçü yedinci kabur*ga kemiğiyle birleşir; daha kısa olan son iki çiftin ucu ise serbesttir. Ama hepsinin sırtta omurlarla bağlantısı vardır. Kaburgaların kıkırdaksı eklemleri bu kemik kafesin genişle*mesine yardımcı olarak solunumu kolaylaş*tırır.
Gövde iskeletinin alt bölümündeki leğen denen kemik yapı da hem bacakların omur*gayla bağlantısını sağlar hem de karın boşluğundaki organları korur. Bacakları bir köprü gibi omurgaya bağladığı için kalça kemeri denen bu yapı birkaç kemikten oluşur. Önde ve yanlarda kalça oturga ve çatı kemikleri*nin arkada sağrı kemiğinin sınırladığı bu yapının biçimi gerçekten de bir leğeni andırır. Doktorlar leğen kemiklerinin yapısına baka*rak bir iskeletin kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğunu söyleyebilirler. Çünkü kadınla*rın leğen kemikleri ve aradaki leğen boşluğu bir erkeğinkinden daha geniştir. Doğum sıra*sında leğen kemikleri biraz daha açılarak bebeğin çıkışını kolaylaştırır.

2. Kafatası
İskeletin beyni koruyan ve yüzün kemik yapısını oluşturan bölümüne kafatası denir. İnsan doğduğu zaman kafatasındaki kemikler henüz gelişmesini tamamlamamış*tır. Bu yüzden bebeklerin kafatasındaki ke*miklerin arasında yalnızca deri ve ince bir zarla örtülü olan bir açıklık vardır. Bıngıldak denen bu açıklık ancak kemikler gelişmesini tamamlayıp kafatası gerçek boyutlarına ulaş*tığında kapanır.
Parmağınızı üstçenenizin üstüne koyup ağ*zınızı açarsanız üstçenenin oynamadığını yal*nızca altçenenin hareket ettiğini fark edebilir*siniz. Çünkü üstçene doğrudan kafatasına bağlı olan sabit bir parçadır; oysa altçene kafatasına hareketli bir eklemle bağlanmıştır.

3. Kollar ve Bacaklar
Kollardan her biri üç uzun kemikten yapılmıştır. Kolun dirseğin üstünde kalan bölümünde üstkol kemiği altındaki bölümünde ise döner kemik ile dirsek kemiği yer alır. Üstkol kemiğinin ucu yuvar*laktır ve arkada üçgen biçiminde düz ve yassı bir kemik olan kürekkemiğine bağlanır. Bu bağlantı yerinin önünde de omuz kemerleri*nin öbür parçası olan köprücükkemiği bu*lunur.
Üstkol kemiğinin alt ucu ise dışta döner kemikle içte dirsek kemiğiyle eklemlenmiştir. Kolun alt bölümündeki bu kemiklerin ucunda sekiz bilek kemiği el ayasını oluştu*ran beş tarak kemiği ve en uçta küçük parmak kemikleri bulunur.
Bacak ve ayaklardaki kemiklerin yerleşme düzeni de kol ve el kemiklerininki gibidir. Bacağın dizin yukarısındaki üst bölümünde (uylukta) yer alan uylukkemiği vücudun ağır*lığını taşıdığı için bütün iskeletin en uzun ve en güçlü kemiğidir. Bu kemiğin üst ucu top gibi yuvarlaktır ve kalça kemiğindeki çukur yuvaya oturarak çok hareketli bir eklem oluşturur. Alt ucu ise diz eklemiyle kamışkemiğine ve kavalkemiğine bağlanır. Bacakların birbirine bakan iç yanındaki kavalkemiği dış*taki kamışkemiğinden daha kalındır. Dizin altındaki bu iki kemiğin alt ucunda sırayla ayak bileği tarak ve parmak kemikleri bu*lunur.
İskelet için en yararlı şey düzenli hareket ve egzersiz yapmaktır. Çünkü hareketsiz kalan kaslar zayıflar ve birbirine eklemlenen kemik*leri doğal konumunda tutamaz. Böylece ke*miklerin biçimi bozulur eklemler şişer duruş bozukluklarısırt ve bel ağrıları başlar.  

paylaş:

Yorum Yap