II.Mahmut Döneminde yapılan yenilikler ve Islahatlar Nelerdir Kısaca Maddeler Halinde Özet

II.Mahmut Devri Islahatları

Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve Rumeli’de devlet aleyhine güç ve saygınlık kazanan Ayanları İstanbul’a çağırarak 1808’te Senedi İttifak sözleşmesini imzalamıştır Bu senet uygulanamamıştır
Asker alanda Nizam-ı Cedit yerine Sekban-ı Cedit ordusunu kurdu
IIMahmut Eşkinci Ocağını kurdu Yine yeniçeriler isyan edince halkın ve ulema sınıfının da desteğiyle yayınlanan bir hattı hümayunla tüm ülkede Yeniçeri Ocağını kaldırdı (1926)

Dönemin ıslahatları:
1-Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kurdu
2-Sadece Deniz Mühendishanesi mezunlarının kaptan olması kararlaştırıldı
3-Divan örgütü kaldırılarak bakanlıklar kuruldu
4-Müsadere sistemi kaldırıldı
5-Posta ve karantina örgütü kuruldu
6-Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı
7-Memurlar için kıyafet zorunluluğu getirildi
8-Padişah portreleri devlet dairelerine asılmaya başlandı
9-Medreselerin yanında çağdaş eğitim veren okullar açıldı İlköğretim zorunlu oldu Rüştüye (ortaokul) gibi orta dereceli okullar açıldı
10-Memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adliye, Harp okulu, Tıp okulu gibi okullar açıldı
11-1821’de Tercüme odası adı ile ilk yabancı dil okulu açıldı
12-Eğitim amacıyla Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi
13-İlk resmi gazete Takvim-i Vakayi çıkarıldı
14-Çuha fabrikası kurulmaya çalışıldı
15-IIMahmut ülkeyi tanımak amacıyla yurt gezisine çıkan ilk padişahtır

paylaş:

Yorum Yap