Görev çubuğuna sabitleme, program ekleme, kısayol simgesi yerleştirme

Windows ipuçlar?yla ilgili bir konumuzla daha birlikteyiz. Arkada?lar bugün sizlere bir program?, bir dosya k?sayolunu, bir oyun simgesini, bir klasör k?sayolunu yada masaüstü simgesini görev çubu?una nas?l ekleyece?imizi anlataca??m. Simgelerin k?sayollar?n? görev çubu?una yerle?tirmeyi ço?umuz biliyor olabiliriz. Fakat bilgisayar kullanmaya yeni ba?layan genç arkada?lar?m?z ve windows 7 yi tam olarak bilmeyenler için resimli bir ?ekilde anlatman?n iyi olaca??n? dü?ündüm.

Peki Görev Çubu?una Program ve Klasörlerin K?sayol Simgelerini Nas?l Ekleyece?iz? (Windows 7)

K?sayol simgelerini görev çubu?una kal?c? ?ekilde yerle?tirmenin iki yolu var:

Birincisinde, görev çubu?una sabitlemek istedi?iniz program, oyun veya klasörün masaüstündeki k?sayolu veya ba?lat menüsündeki k?sayolunun üzerine gelerek sa? t?klay?n. Ard?ndan ç?kacak seçeneklerden “Bu program? görev çubu?una sabitle” yi t?klay?n (yukardaki resimde gösterilmi?tir).

?kinci yolu ise, masaüstündeki görev çubu?una sabitlenecek k?sayol simgesini t?klay?n ve b?rakmadan görev çubu?unun üzerine getirene kadar sürükleyin. Görev çubu?unun üzerine gelince b?rak?n. Böylece görev çubu?una sabit bir halde yerle?mi? olacak.

Ayr?ca görev çubu?una sabitlenmi? olan k?sayol simgelerini silmek ve ç?karmak istiyorsan?z, görev çubu?undaki simgenin üzerine sa? t?klay?n ve “Bu program? görev çubu?undan ay?r” seçene?ini t?klay?n. Alttaki resimde örne?i gösterilmi?tir. Hepsi bu kadar kolay gelsin…

http://www.bilgilersitesi.com/uyari.gif

paylaş:

Yorum Yap