Google Araç Çubuğu (Toolbar) arama geçmişini silme ve temizleme, nasıl silinir

Google araç çubu?unu kullananlar?n en s?k kulland??? özelli?inden biri de google arama kutusudur. Bu araç çubu?undan yapt???n?z tüm aramalar kaydedilir ve bir sonraki araman?z s?ras?nda arad???n?z kelimeye en çok benzeyenler a?a?? do?ru aç?lan bir pencere ile önerilir. Bu tabiki çok pratik ve h?z kazand?ran bir özelliktir. Fakat baz? insanlar yine baz? mant?kl? nedenlerden ötürü, google araç çubu?u (google toolbar) arama geçmi?indeki tüm kay?tl? kelimeleri silerek temizlemek isteyebiliyor. Bu konuda sorun ya??yorsan?z, yani Google araç çubu?u geçmi? aramalar? nas?l silece?inizi bilmiyorsan?z bunu a?a??da en basit ?ekliyle anlatt?m.

Peki Araç Çubu?u  (toolbar) arama geçmi?ini nas?l silece?iz?

Üstteki resimde de gözüktü?ü gibi Araç çubu?u google arama kutusunun sa??nda bulunan ok i?aretine t?klay?n ve aç?lacak menüden en alt sa? kö?ede bulunan “Arama geçmi?ini sil” linkine t?klay?n. Hepsi bu kadar, kolay gelsin.

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap