Gazların Difüzyonu Kısa Anlatım

Bugünkü bilgi köşemizde gazların difüzyonu konusuna değiniyoruz. Gaz difüzyonu nedir, nasıl yapılır ve gazların difüzyonu hakkında teorik bilgileri aşağıdaki makalemizde kısaca anlattık.

Gazların Difüzyonu

Gazların Difüzyonu Gazlar devamlı hareket halinde olduklarında bulundukalrı ortama yayılmak isterler.Bu yayılma hızına difüzyon denir.
Aynı sıcaklıktaki bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir.

Odanın bir köşesine serpilen kolonyanın kokusunu diğer köşesinde duyabiliriz. Bu ancak kolanya buharlarının havanın içinde ilerliye bilmesi ile mümkündür. Bu olaya gazların difuzyonu denir.

Graham Difüzyon Yasası

“Aynı sıcaklık ve basınçta çeşitli gazların difüzyon hızları, bunların yoğunluklarının ya da mol tartılarının karekökü ile ters orantılıdır” ya da “aynı sıcaklık ve basınçta iki gazın eşit hacimlerinin difüzyon zamanları, yoğunluklarının karekökü ile doğru orantılıdır” biçiminde ifade edilen yasa.

Difüzyon hızı V, yoğunluk d, mol tartısı M, zaman t ve iki gaz da 1 ve 2 indisleriyle gösterilirse, bu yasa V1/V2= Ad2 / Ad1= AM2 / AM1= t2/t1 bağıntısıyla ifade edilebilir.

GAZLARIN DİFÜZYONU (DENEY RAPORU)

Torik Bilgi

Yayılma Hızı:

Katılar ve sıvılar ısıtılınca gaz haline geçerler.Gazlar difüzyon özelliğine sahip maddelerdir.

Bir gazın yüksek basınçlı bir yerden düşük basınçlı bir yere,gözenekli bir çeperden geçerek yayılmasına ‘difüzyon’ denir.
Aynı ortama konan farklı gazlara ait tanecikler, farklı hızlarda kendiliklerinden genişleyerek
diğerleri ile karışırlar (difüzlenirler). Bu olguyu inceleme konusu yapan 19. yüzyıl İskoç
kimyacılarından Thomas Graham, özellikle hafif (düşük yoğunluklu) gazların, aynı sıcaklıkta
daha ağır (daha yoğun) gazlara kıyasla daha hızlı difüzlendiklerini gözlemişti. Çalışmalarının
sonunda Graham aynı koşullarda farklı hızlarla difüzlenen gazların difüzlenme
hızlarının (V) , bu gazların yoğunlukları (d) veya molekül ağırlıklarının (M) kare kökü
ile ters orantılı olduğunu bulmuştur.

Hareket halindeki tüm gazların aynı sıcaklıktaki kinetik enerjileri birbirlerine eşit olduğuna göre,molekül kütleleri farklı X ve Y gazları için kinetik enerji formülünden yararlanarak aşağıdaki bağıntılar çıkarılabilir.
***Molekül ağırlığı küçük olan gazların yayılma hızı,molekül ağırlığı büyük olan gazların yayılma hızından büyüktür.Ayrıca moleküllerin hızları arasındaki oran yayılma süreleri ile ters orantılıdır.

Yayılma(Difüzyon) Hızına Etki Eden Faktörler:

– Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı molekül kütlesinden etkilenir.
– Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır.
– Bir gazın sıcaklığı arttırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma hızı artar.

Deneyin Amacı:
Oda koşullarında sabit sıcaklık ve basınçta gazların difüzyonunu gözlemlemek

Deneyde Kullanılan Malzemeler:
-Homojen cam bir boru, pamuk, damlalık, spor, erlen, cetvel.

Deneyin Yapılışı:
İki erlenden birinin içine bir miktar HCl ve diğerine bir miktar NH3 koyduk. Damlalık yardımıyla birkaç damla HCl ve NH3 alarak pamuklara damlattık.Sol taraftaki pamuğa NH3 (MaNH3 17,3) sağ taraftaki pamuğa ise HCl (MaHCL 36,5) damlattık. Pamuklarla aynı anda cam borunun iki ucunu kapattık. Kapattığımız anda kronometreyi çalıştırdık. 5,45 dk. sonra cam boruda HCL ve NH3’ün karşılaştığı noktada tuz bulutu oluştuğunu gözlemledik. Maddelerimiz gaz olduğu için çökelek oluşmadı. Toz bulutunun NH3 ‘e olan uzaklığını 31cm HCl ‘ye olan uzaklığını ise 15cm olduğunu cetvel yardımıyla ölçtük. Maddelerimizin hızlarını aşağıdaki gibi hesapladık.

 

Dökümanı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

 

Gaz difuzyonu (rapor)

GAZ DİFÜZYONU
Kapalı bir kaba pompalanan çeşitli gazlar ağırlıkları birbirinden farklı da olsa homojen bir şekilde karışırlar. Bunun nedeni gaz moleküllerinin hareketleridir. Kapalı bir kap, geçirgen bir zarla ikiye bölünüp her iki kısma değişik basınçlarda hava doldurulursa, basıncı fazla olan kısımdan az olan kısma doğru bir gaz geçişi olur. Bu geçiş her iki gazın basıncı eşitlenene kadar devam eder. Vücut dokuları da geçirgendir ve dalış sırasında dış ve iç basınçları dengelemek için tüm dokular gaz difüzyonuna maruz kalırlar. Bu nedenle gaz difüzyonu Dekomprasyon tablolarının hazırlanmasında dikkate alınması gereken en önemli faktördür.

Difüzyon:
Meloküllerin kinetik enerjilerine bağlı olarak rastgele hareketlerine difüzyon denir. Difüzyon, kısıtlanmadığı sürece her yöne doğru olur. Bir manyetik gradient uygulandığında mokelüler difüzyon spin eko sinyal amplitüdünde azalmaya yol açar. Ancak difüzyonun bu etkisi standart spin eko görüntülerde farkedilemeyecek kadar küçüktür. Difüzyon etkisini ölçebilmek için herhangi bir sekansı difüzyona hassaslaştıran güçlü gradientler kullanılır.

İzotropik difüzyon: Mikroyapıları rastgele dizilmiş ya da moleküllerin hareketine düzenli engeller göstermeyen dokularda difüzyon her yöne doğru eşit olur; buna izotropik difüzyon denir. Örneğin gri cevherde difüzyon izotropiktir.

Anizotropik difüzyon:
Mikroyapıları belli bir düzenle yerleşmiş olan dokularda difüzyon bir yönde diğer yönlere göre daha fazla olabilir; buna anizotropik difüzyon denir. Örneğin myelinli beyaz cevher lifleri boyunca difüzyon hızlıdır; ancak liflere dik doğrultuda su moleküllerinin hareketi engelleneceğinden difüzyon yavaştır. Beyaz cevherde difüzyon anizotropiktir. (Şekil 1)

Gazların Difüzyonu


Gerek akciğerlerde gerekse hücre düzeyinde gaz alışverişi difüzyon ile olmaktadır. Bu nedenle
gazların difüzyonunda da pasif difüzyon prensipleri geçerlidir ve gazlar konsantasyon
farklarının doğrultusunda difüzyona uğrarlar. Bir sıvıda çözünmüş olan gazın konsantrasyonu
o gazın kısmi basıncı ile ifade edilmektedir. Gazın kısmi basıncı büyüdükçe, konsantrasyonuda
artmaktadır. Akciğerlere gelen venöz kanda, alveol içindeki atmosfer havasına
kıyasla C02 kısmi basıncı (pC02) daha yüksek, P02 ise daha düşüktür. Böylece
akciğerlerde C02 alveol içine verilirken 02 kana geçmektedir. Hücre düzeyindeki gaz
alış verişide benzer şekilde gerçekleşmektedir.

Gazların Difüzyonu Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız.

Gazların Difüzyonu ile ilgili diğer dökümanlar için tıklayınız.

paylaş:

Yorum Yap