Fotosentez Deneyleri

Fotosentez deneyleri (10.sınıf,9.sınıf,8.sınıf,7.sınıf,6.sınıf,5.sınıf,11.sınıf)

Fotosentez Deneyi

Işığın, fotosentez etkisi var mıdır?

Malzemeler: Saksı bitkisi, tentürdiyot, alüminyum kâğıt

Yukarıdaki şekilde olduğu gibi saksı bitkisinin yeşil yapraklarından bir tanesini dalından koparmadan alüminyum kâğıt ile tamamen kaplayınız. Saksı bitkisini iki ya da üç gün, güneş ışığını fazla alan pencere önünde bekletiniz. Bu süre sonunda alüminyum kâğıdı yapraktan ayırın. Yaprağın sarardığını göreceksiniz. Üzerine bir miktar tentürdiyot damlatın. Bu bölümde yaprak ışık almadığı için fotosentez yapamamış ve renk değişikliği görülmemiştir. Üzerini kapatmadığınız diğer yapraklardan birine Tentürdiyot damlatın, damlatılan yerin bir süre sonra mavi renk aldığını görürsünüz. Mavi renk, nişastanın ayıracıdır. Yani tentürdiyot damlattığınız bölgede nişasta olduğunu veya üretildiğini gösterir.

Fotosentez Deneyi

Bu deney bize, ışıksız ortamda fotosentez yapılmadığını dolayısıyla da fotosentez ürünü olan nişastanın üretilemediğini gösterir.

Katkılarından dolayı Fen öğretmeni Sn. Fatih Akyüz’e teşekkür ederiz.

Yukardaki deney http://cicicee.com’dan alıntıdır.

fotosentez deneyi
Deney 1. Klorofil Elde Edilmesi
Ye
şil bitkilerin kloroplastlarında meydana gelen fotosentez de, havanın karbon dioksidi
ve suyun varl
ığında karbonhidrat ve oksijen oluşturulmasıdır. Fotosentez
olay
ını detaylı bir şekilde ortaya koymadan önce klorofil ile ilgili bazı deneyler gösterilecektir.


Araç ve Gereçler:
Isırgan otu (Urtica) yaprağı, kum, havan, kurutma kağıdı, tebeşir,
benzen, alkol, su.


Uygulama:
Bir havan içine hücrelerin parçalanmasını kolaylaştırmak için kum
ve alkol konulup 
ısırgan otunun yaprakları ilave edilerek iyice ezilir. Bunun sonucunda


koyu ye
şil boyalı bir eriyik elde edilir. Buna ham klorofil ekstresi adı verilir.

Deney 2. Fotosentez Olay
ında Organik Madde Sentezlendiğinin Gösterilmesi


Fotesentezde
ışığın katalizörlüğü altında karbon dioksit ve suyun bitkiler tarafından
birle
ştirilerek organik madde (glikoz) sentezlenmesidir. Bu maddeler ya olduğu
gibi ya da uzun zincirler 
şeklinde paketlenerek nişasta şeklinde depolanırlar.
Amac
ımız fotosentezin bir ürünü olan glikozun sentezlendiğini ortaya koymaktır.


Araç ve Gereçler :
Ebegümeci ve yaprağı iki renkli olan bir bitki yaprağı, siyah renkli
ka
ğıt, potasyum iyodür (KI), sıcak su.


Uygulama :
Yaprağı iki renkli olan bitkiyi alarak uzun bir müddet ışık altında tutunuz.
Ebegümeci bitkisinin bir yapra
ğının yarısını siyah bir kağıt ile kapatarak diğer
bitkiyle birlikte ayn
ı sürede olmak şartıyla ışık altında bırakınız. Daha sonra bu bitkileri
saplar
ından keserek kaynamakta olan suyun içerisinde hücrelerinin ölmesini
ve çeperlerinin da
ğılmalarını sağlayınız. Bu iş için iki dakikalık bir süre yeterli olacaktır.
Yapraklar ye
şil rengini kaybedince potasyum iyodürle muamele ediniz. Işıkta
kalm
ış yeşil renkli bölgelerin nişasta oluşumundan dolayı mavi bir renk aldığını,
ye
şil olmayan kısımların ise renk vermediğini göreceksiniz 


Deney 3. Fotosentez
İçin Karbondioksitin Varlığının Zorunlu Olduğunun
Gösterilmesi


Ye
şil bir bitki oldukça yoğun olarak ışık altında bırakılsa bile, eğer ortamda karbon
dioksit bulunmuyorsa bitki bir süre sonra sararmaya ba
şladığı ve gelişiminin durduğu
gözlenir. Bunu a
şağıdaki gibi bir deneyle ispatlamak mümkündür.


Araç ve Gereçler :
Bir dal parçası, kavanoz, tüp, tıpa, potasyum hidroksit (KOH), su.
Uygulama :
Yaprağı iki renkli olan bitkiyi alarak uzun bir müddet ışık altında tutunuz.
Ebegümeci bitkisinin bir yapra
ğının yarısını siyah bir kağıt ile kapatarak diğer
bitkiyle birlikte ayn
ı sürede olmak şartıyla ışık altında bırakınız. Daha sonra bu bitkileri
saplar
ından keserek kaynamakta olan suyun içerisinde hücrelerinin ölmesini
ve çeperlerinin da
ğılmalarını sağlayınız. Bu iş için iki dakikalık bir süre yeterli olacaktır.
Yapraklar ye
şil rengini kaybedince potasyum iyodürle muamele ediniz. Işıkta
kalm
ış yeşil renkli bölgelerin nişasta oluşumundan dolayı mavi bir renk aldığını,


ye
şil olmayan kısımların ise renk vermediğini göreceksiniz

solunum deneyleri

Deney 1 Aerobik Solunum
Bu deneyle karbonhidratlar
ın havadan alınan Oile COve HO ya kadar yıkılıp
enerji aç
ığa çıktığını göreceksiniz.


Araç ve Gereçler:
Çimlenmekte olan bezelye taneleri, balon joje, cam boru, beher,
KOH, renkli bir s
ıvı.


Uygulama:
Bu deney için, COtutma özelliğine sahip potasyum hidroksit (KOH)
kristalleri pamu
ğa sarılarak çimlenmekte olan bezelye taneleri ile birlikte bir balon
joje içine yerle
ştirilir. Daha sonra balon şekilde görüldüğü gibi bir ucu renkli sıvıya


bat
ırılmış kılcal boru ile birleştirilir

 

Deney 6. Anaerobik Solunum
Havan
ın serbest oksijeni ile temas halinde olmayan bazı bitkiler, kendileri için gerekli
olan enerjiyi, organik maddeleri enzimatik faaliyetlerle parçalayarak sa
ğlarlar.
Bu parçalanma sonucunda aç
ığa çıkan gaz CO‘tir.


Araç ve Gereçler
: Çimlenmekte olan nohut, deney tüpü, civa, beher.


Uygulama:
Çimlenmekte olan bir kaç nohut tanesini deney tüpünün içine yerleştirin.
Sonra tüpü tamam
ıyla civa ile doldurun ve ters çevirerek yine civa dolu bir kabın
içine bat
ırın. Daha sonra cıva dolu kabın üzerine su ilave edin. Bir süre sonra tohumların
anaerobik solunumu sonucu ortaya ç
ıkan gaz tüpteki civayı aşağıya doğru
itti
ğini göreceksiniz. Bu da bize havadaki serbest oksijen yerine bitki


dokular
ındaki bağlı oksijenin kullanıldığını gösterir.

kaynak için tıklayınız

 ‘‘FOTOSENTEZ’’ DENEYLERİ

 

DENEYİN ADI: Fotosentez olayında ışığın, toprağın, havanın, ısının ve suyun etkisi

 

DENEYİN AMACI: Fotosenteze etki eden faktörlerin gözlenmesi

 

ARAÇ VE GEREÇLER:

 • Saksı (2 adet)
 • Fasulye tohumları
 • Su
 • Saksıda yetiştirilmiş fasulye fidesi

 

DENEYİN YAPILIŞI:

 

 1. İçi toprakla doldurulmuş iki saksıya fasulye tohumları ekilir.
 2. Zaman zaman sulanır ve fasulye fideleri 8-10 cm oluncaya kadar aynı işlem yapılır. Daha sonra saksının birine su verme işlemi kesilir.
 3. 10-15 gün sonra su verilmeyen saksıdaki fasulye fidesinin gelişimi incelenir.
 4. Fasulye fideleri olan iki saksıdan birisi güneş olan bir yerde diğeri ise karanlıkta tutulur ve zaman zaman sulanırlar.
 5. Işıktaki saksıdaki fide, 10-20 cm oluncaya kadar bu işlem yapılır ve daha sonra her iki saksı kıyaslanır.

 

GÖZLEMLER:

 

 • Bitkiler çimlenene dek fasulye çanaklarındaki besini kullandılar. İyice yeşillenen fasulyenin tohum kısmı azalarak pörsüdü ve kurudu.
 • Su verilmesi sonlanan saksıdaki fasulye daha ilk günden pörsüyüp, yapraklarını eğdi. İlerleyen günlerde bitki ve yaprakları üzerinde kahverengi-siyah lekeler oluştu. Bunlar bitkinin çürüdüğünü gösteriyordu. Bitki daha sonra sarardı ve tamamen kurudu. Canlılığı sona erdi.
 • Su verilmeye devam edilen bitki gelişimine devam etti. Yapraklarının yüzey büyüklüğü zamanla daha da arttı. Özellikle gündüz saatlerinde yaprakların dikliği ve duruşu daha belirgindi. Ancak akşam odamda ışık yanmasına rağmen turgor azaldı. Gündüz ki sıkı duruşunu kaybetti.
 • Karanlıkta kalan bitki de fotosentez durduğundan turgor basıncı iyice azalmış ilk başta iyice pörsümüş sonra kurumaya başlamıştır. Zamanla rengi solmuştur. Güneşte büyüyen bitki ise gelişimine iyi bir şekilde devam etmiş, boy uzunluğu ve yaprak yüzeyleri artmıştır.

 

 

DENEYİN SONUCU:

Su verilmeyen bitki öldü. Su verilmeye devam edilen bitki gelişerek büyüdü. Karanlıkta bırakılan bitki yine öldü, güneşte büyütülen bitki ise gelişimine devam etti.

YORUM:

 

Bitkilerde turgor basıncı fotosentez ile üretilen organik besin maddelerinin hücre derişimini artırması sonucu oluşur. Su verilmeyen bitkinin fotosentez yapması sonlanacağından, turgoru kaybederek dikliğini yitirmiştir. Su olmadan canlılık reaksiyonları gerçekleşmeyeceğinden yaşamına devam edememiştir. Su verilen bitki ise doğal olarak yaşamına devam etmiştir.

Fotosentezin baş dayanağı ışıktır. Buna göre ışıktan mahrum bırakılan bitkinin gelişmesi zaten söz konusu bile değildir.

 

Ders:

Fen ve Teknoloji

Sınıf:

8. Sınıf

Ünite:

Canlılar ve Enerji İlişkileri

Konu:

Besin Zincirinde Enerji Akışı

Açıklama

Bitkinin fotosentez yapıp yapmadığını test etmek amacıyla nişasta-iyot testinin uygulanabileceği anlatılmıştır. Fotosentezin gerçekleştirilmesi için gerekli olan faktörler (su, karbondioksit, ışık, çeşitli mineraller) vurgulanmaktadır.

Kazanımlar
 1. Fotosentezde ışığın gerekliliğini deney yaparak gözlemler.
 2. Fotosentez için nelerin gerekli olduğunu sıralar.
 3. Fotosentezi denklemle ifade eder.
Ön Bilgiler

Bitkilerin genel yapısı, fotosentez kavramı, fotosentez denklemi daha önce öğrenilmiş olmalıdır.,

Deneyin detayları için tıklayınız.

 Lise Biyoloji Deneyleri

Dosya Boyutu 3 KB
İndirme Süresi 7 Saniye (tahmini)
Bu dosyayi sıkıştırılmış halde indirmek için buraya tıklayın.

Aşağıda bulunan metin yukarıdaki dosyanın içeriğini göstermektedir. Dosya içerisinde bulunan resimler gösterilmemiştir. Dosyanın şekil ve renkleri bu metinden farklı olabilir. Dosyayı indirmeden içeriğini görmeniz için bu metinden faydalanabilirsiniz.

.:: Tarih : 04.06.2003 ::.  
Fotosentez Deneyi


Deneyin Adı : Fotosentez

Deneyin Amacı : Eledoa bitkisi kullanılarak değişik şiddetlerdeki ışığın fotosentez hızına olan etkilerinin araştırılması

Kullanılan Araç ve Gereçler : Eledoa bitkisi
Beher
Dereceli büret
Maşa
Üç ayaklı huni
Işık kaynağı ( değişik şiddetlerde )

Deneyin Yapılışı :

1. Eledoa bitkisi huni içerisine yerleştirilir. ( açığa çıkacak O2 gazını bir yerde toplamak için)

2. Işık şiddetinin artması ile açığa çıkan O2 gazında artma gözlenilmiştir. Işık şiddetinde değişkenlik uzaklık yakınlaştırılarak ve uzaklaştırılarak sağlanmıştır.

Sonuç : 6CO2 + 6H2Oklorofil C6H12O6 + 6O2
ışık

Fotosentez reaksiyonunda da görüldüğü gibi deney sonucunda gaz açığa çıktığı gözlenilmiştir. Fakat istenilen miktarda Eledoa bitkisinin olmayışı ve değişken şiddetlerde ışık kaynağının olmayışından dolayı ışık şiddetine göre gaz çıkışında hızın artışı gözlenmemiştir.

Deneyde istenilen sonuçlar alınmış olsaydı bu şekilde grafik ortaya çıkmayacaktı. O2 gazı birikimi ateşle öğrenilebilir

paylaş:

Yorum Yap