En Önemli Filozoflar Kimleridir, Dünyaca Ünlü Meşhur Filozofların İsimleri Listesi

En tanınmış en iyi filozoflar, dünyada en çok bilinen ve saygı gören filzoflar, en bilgili ve en kültürlü filozoflar kimler, dünyaca ünlü filozof adları

Sokrates

Yunan Felsefesinin kurucularındandır. Sokrates genellikle ahlak felsefesinin, yani değer öğretisinin kurucusu olarak bilinirse de, ondan geriye kalan şey, bir öğretiden çok, kişilerin bilincine, özlerinin ne olduğunu göstermeye yönelik bir çabadır.

Platon

Platon M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşamış olan ve düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu olan ünlü Yunan filozofu. 20 yaşında Sokrates’le karşılaşınca felsefeye yönelmiş ve hocasının ölümüne kadar (M.Ö. 399) sekiz yıl boyunca öğrencisi olmuştur; hocası ölünce, diğer öğrencilerle birlikte Megara’ya gitmiş ama burada uzun süre kalmayarak önce Mısır’a, oradan da ythagorasçıların etkili oldukları Sicilya ve Güney İtalya’ya geçmiştir.

Aristoteles

Aristoteles MÖ 384 – MÖ 7 Mart 322 tarihleri arasında yaşamış Yunanlı filozof ve bilim adamı. Platon ile birlikte Batı düşüncesini en çok etkileyen en önemli iki kişiden biri olarak düşünülür.

Plotinus

Plotinus Neoplatonizm in kurucusu antik filozof. Plotinus hakkındaki bilgilerimizin çoğu kendisi de filozof olan Porphyry’nin Plotinus’un baş eseri Enneadlar’a yazdığı önsüzden gelmektedir. Plotinus’un mistik felsefesi Yahudi, Hristiyan, Gnostik ve Müslüman filozofları ve mistiklere yüzyıllar boyunca esin kaynağı olmaya devam etmiştir.

Aziz Augustinus

Aziz Augustinus (354 – 430) yılları arasında yaşamış olan ünlü Hıristiyan düşünürdür. Temel eserleri: Civitas Dei (Tanrı Devleti), Confessiones (İtiraflar), Epistolae (Mektuplar)’dır. Augustinus, bir tanrıbilimci olmasının yanı sıra, Batı düşüncesi içinde ünlü ve etkili filozoflarındandır.

Thomas Aquinas

Thomas Aquinas 1225- 7 Mart 1274 yılları arasında yaşamış olan, ünlü Hıristiyan filozof. Birçok bakımdan özgün bir düşünür olan Aquinalı’nın felsefesi önemli ölçüde Aristoteles’in metafiziğine dayanır.

Descartes

René Descartes, 1591-1650 yılları arasında yaşamış, modern felsefenin kurucusu olarak ün kazanmış Fransız filozof. Temel eserleri: Regulae ad Directionem Ingenii (Aklın İdaresi İçin Kurallar), Principia Philosophiae (Felsefenin İlkeleri), Discours de le Mathade [Yöntem Üzerine Konuşma], Maditations Mataphysiques (Metafizik Düşünceler)

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes, (5 Nisan 1588 – 4 Aralık 1679) İngiliz felsefecisidir. 1651 tarihli Leviathan adlı çalışması, batı siyaset felsefesinin izleyeceği yolu çizmiş ve başucu eseri olmuştur. Bugün bir siyaset felsefecisi olarak tanınsa da, tarih, geometri, etik, genel felsefe gibi pek çok alanla ilgilenmiştir.

Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1 Temmuz, 1646’da Leipzig’de doğdu – 14 Kasım, 1716’da Hannover’da öldü). Alman felsefecisi, bilim adamı, matematikçi, diplomat ve kütüphaneci. Ünlü bir Alman filozofu, bilim dünyasının en önemli sistemci düşünürlerinden biridir. Matematik, metafizik ve mantık alanlarında ileri sürdüğü yeni düşünce ve görüşleriyle tanınır.

Spinoza

Baruch Spinoza (24 Kasım 1632 (Amsterdam) – 21 Şubat 1677 {Lahey) ), Benedictus de Spinoza veya Bento d’Espiñoza olarak da bilinmektedir. René Descartes ve Gottfried Leibniz ile birlikte 17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

John Locke

John Locke (29 Ağustos 1632 — 28 Ekim, 1704) yılları arasında yaşamış 17. yüzyıl olan İngiliz filozof. Locke’un temel eserleri, An Essay concerning Human Understanding [İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme] ve Two Treatises of Government (Yönetim üzerine İki Deneme)’dir.

George Berkeley

1685-1753 yılları arasında yaşamış olan, ve dünyada yalnızca zihin ya da ruhların ve bu ruhların idelerinin varolduğunu, buna karşılık maddenin varolmadığını öne süren; yani modern idealizmin en önde gelen savunucusu, hatta kurucusu olan İngiliz düşünür.

David Hume

1711-1776 yılları arasında yaşamış olan ünlü İngiliz filozofu. Temel eserleri: Atreatise of Human Nature (İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme), An Enquiry concerning Human Understanding (İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma), Political Discourses (Politik Konuşmalar), The Natural History Religion (Dinin Doğal Tarihi), An Enquiry Concerning the Principles of Morals (Ahlâkın İlkeleri Üzerine Araştırma)

Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau ( 28 Haziran, 1712 -2 Temmuz 1778) tarihleri arasında yaşamış Fransız felsefeci, yazar, politika teorisyeni.

Karl Marx

Karl Marx 1818-1883 yılları arasında yaşamış ve düşünceleriyle oldukça etkili olmuş olan Alman düşünürü. La Misere de la Philosophie Felsefenin Sefaleti, Das Kapital (Kapital), Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilasophie (Hegel‘in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı), Die Heilige Familie (Kutsal Aile), DIe Deutsch İdeoİogie (Alman İdeolojisi), Manifest der Kommunjstischen Partei (Komünist Parti Manifestosu), Die Klassenkampfe in Frankreich eserleri arasındadır.

G. W. F. Hegel

George Wilhelm Friedrich Hegel Büyük bir sistem kurarak, Kant’ın imkansız olduğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş, yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman filozofu.

Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788-1860) Alman filozof. 22 Şubat 1788’de Danzig’de doğdu. Babası yetenekli bir tüccar olan Heinrich Floris Schopenhauer, annesi ise özgürlüğüne düşkün genç bir kadın olan Johanna idi. Heinrich Schopenhauer’un en büyük arzusu oğlu Arthur’un kendisi gibi büyük bir tüccar olmasıydı. Schopenhauer ailesi bir çocuğun düşlediği ideal aileden çok uzaktı, Heinrich fazlasıyla kıskanç, Johanna ise fazlasıyla bencil ve özgürlüğüne düşkündü.

Nietzsche

1844-1900 yılları arasında yaşamış olan ünlü Alman düşünürü.

Gottlob Frege

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (8 Kasım 1848 – 26 Temmuz 1925) Modern Matematiksel Mantık’ın ve Analitik Felsefenin kurucusu sayılan Alman matematikçi, mantıkçı ve filozof.

Edmund Husserl

Çağımızda fenomonoloji olarak bilinen çağdaş felsefe okulunun kurucusu olan ünlü Alman filozof. 1859 yılında, Moravya’da dünyaya gelmiş olan Husserl, önce matematik tahsil etmiş ve daha yirmi üç yaşındayken, ünlü bir matematikçinin asistanı olmuştur. O, daha sonra psikoloji alanına da yönelmiş, bu alandaki çalışmalarının da etkisiyle, yeni ve orijinal bir öğreti meydana getirmiştir.


Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell (18 Mayıs 1872 – 2 Şubat 1970) İngiliz felsefeci ve hümanist. 18 Mayıs 1872’de Trelleck’de, İngiltere’nin birçok devlet adamı yetiştirmiş olan köklü bir ailesinde doğan Russell, G. E. Moore ile birlikte analitik felsefenin İngiliz kurucularındandır. 1970’deki ölümüne dek akademisyen, politik eylemci, eğitimci, sosyal reformcu, özgür düşünür pasifist ve barışçı olarak yirminci yüzyıla damgasını vuran kişiliklerden biri oldu.

paylaş:

Yorum Yap