En iyi 5 DJ Programı Ücretsiz ındir

Bu dj programlar?n? görünce herkez dj olmak isteyecek 🙂 Üstelik tamam? ücretsiz!

Merhaba arkada?lar, bu sayfada müzikle amatör yada profesyonel olarak u?ra?an bir çok arkada??m?z?n aray?p da bulamad??? yada bulup da sat?n alamad??? dj programlar?na ay?rd?m. Sat?n almak dedi?ime bakmay?n, beni takip edenler asla ücretli program vermeyece?imi bilirler. Ben ücretli olanlar kadar kaliteli fakat tamamen ücretsiz programlar? bulup payla?may? severim. En iyi dj programlar? konusunda da ayn? tavr? sergiliyorum. Bir tak?m piyasa ara?t?rmas?ndan sonra, sizler için en iyi 5 dj program?n? sunuyorum. Her birini ayr? ayr? indirebilirsiniz.

??te En ?yi DJ Programlar?

Her program? indirip ayr? ayr? denemenize gerek yok. Programlar?n k?sa tan?t?m yaz?s?n? okuduktan sonra en çok ilginizi çeken birini seçin ve indirin. Tabi hepsini indirmek isterseniz bunun için ücret talep etmeyiz :)) Sizin bilece?iniz i?.

1-Virtual DJ Home

Virtual DJ Home dj programlar? aras?nda zirvede yer alan programlardan biridir. Bunun nedeni kullan?m çok basit olmas? ve bir dj’e ihtiyac? olan her türlü arac? sa?lamas?d?r. Bu programa sahip birisi olu?turaca?? ?ark?lar ve ritim hakk?nda hiç kayg?lanmaz.?ki ?ark?y? ayn? anda çalarken inan?lmaz bir senkronizasyon sa?lar.

Virtual DJ sayesinde art?k istedi?iniz müziklere remix yapabilirsiniz. Ayr?ca kendi yapt???n?z ses kay?tlar?na VirtualDJ ile de?i?ik türde sesler ekleyebilirsiniz
indir.jpg (225×40)

2-Zulu DJ

DJ Zulu bilgisayarda remiks ?ark?lar haz?rlamak için güzel bir dj program? olmas?n?n yan?nda, remiks dosyalar?n?z? olu?turabilece?iniz, düzenleyebilece?iniz ve format?n? çevirebilece?iniz özellikler de sunar. En önemli özelli?i ise otomatik senkronizasyon yapmas?d?r.

Kolay arayüzü ile müzikleri h?zl? bir ?ekilde seçip, kar??t?rabilir ve efekt ekleyebilirsiniz.

Sürükle b?rak deste?i sayesinde yap?lan çal??man?n önizlemesi kolay bir ?ekilde görülebilir ve bu sayede istenilen ayarlama yap?labilir.

indir.jpg (225×40)

3-Mixxx

Mixxx, minimalist dizayn? ve bu dizayna s??d?rd???  zengin ve farkl? kontrolleri ile kusursuz bir ?ekilde remiks parçalar haz?rlamak isteyenler için ideal bir seçim.

Program?n en ilginç özelliklerinden biri de otomatik dj fonksiyonudur. Tek ihtiyac?n?z olan ?ey, ?ark? listenizi eklemek ve ritim ayarlama, remiks senkronizasyonu gibi i?leri otomatik olarak program halledecektir. Program?n skinini de?i?tirebilirsiniz.
Dilerseniz program turntable ve mikser ile kullan?labiliyor. Bunun için ekstra bir donan?ma ihtiyaç duymuyor. Mixxx Hercules DJ Console MK2, RMX, Stanton SCS.3d gibi MIDI kontrolü sa?layan cihazlarda uyumlu olarak çal??abiliyor.

Mixxx plakla çal??may? tercih eden DJ’ler içinde do?ru seçenek. Cihaz?n?z ekstra bir donan?m gerektirmeden programla uyumlu olarak çal??abiliyor. Bu özellik dijital müzik ar?ivinizi ve plak ar?ivinizi miksleyebilece?iniz anlam?na geliyor. Mixxx kullan?m kolayl???n?art?rabilmek için arayüzünü ki?iselle?tirilebilir k?lm??. Yani istek ve önceliklerinize göre program? daha etkili kullanmak isterseniz bunu sa?lamak mümkün.

indir.jpg (225×40)

4-Looptastic

E?er DJ’leri seviyorsan?z ve onlar?nkine benzer remiksler yapmak istiyorsan?z endi?e etmenize gerek yok, çünkü bunun için ücretsiz olan bir mobil program mevcut. Bu kez iPhone için en iyi DJ programlar?ndan birini sunuyoruz. Art?k otobüste, gemide ve trende giderken bile süper remiksler haz?rlayabilirsiniz.

Looptastic Free güçlü ve oldukça kompleks bir ücretsiz dj program? olmas?na ra?men, sadece iki parma??n?zla yapaca??n?z bir kaç t?klama sayesinde hayalinizdeki remiks ?ark?lar? yaratabilirsiniz. Program, 60 adet çok güzel haz?r dj sesleri içerir. Bu ses örneklerini remiks parçalar?n?zda kullanabilirsiniz.

indir.jpg (225×40)

5-Muziic DJ

Bu internet sitesindeki web program?yla arama yapmak ve remiks yapaca??n?z ?ark?lar? iki ayr? player’a aktarmak oldukça kolay. Fakat nihayetinde bir web uygulamas? oldu?u için, eksiksiz bir DJ program? diyemeyiz. Fakat di?er dj programlar?nda yer alan bir çok özelli?i bünyesinde bar?nd?r?r. Bunlara otomatik mod da dahildir. Yani ihtiyac?n?z? kar??layacakt?r.

Siteye gitmek için t?klay?n?z.
uyari.gif (510×53)
paylaş:

Yorum Yap