Elyesa Peygamberin Kıssası, Kuranda Hz. Elyesa ile ilgili ayetler sureler

Cenâb-ı Allah, Elyesa’ı da En’âm sûresinde bazı peygamberlerle birlikte zikretmiştir Şöyle ki:

«İsmail, Elyesa, Yunus ve Lût’a da (yol gösterdik), hepsini âlemlere üstün klldlk»(el-En’âm, 86)

«İsmail’i, Elyasa’yı, Zülkifl’i de an Hepsi de iyilerdendir» <Sâ’d,48)

İbn İshak’ın, Hasen’den rivayet ettiğine göre İlyas’dan sonra İsrailoğullarına Elyesa peygamberlik etmiştir Cenâb-ı Allah’ın dilediği bir süre kadar aralarında kalıp İlyas’ın yolunu ve şeriatını tutarak onları Allah’a kulluk etmeğe davet etmiştir Nihayet eceli gelince o da ahirete göçmüştür Ardı sıra büyük olaylar, günahlar ve hatalar işlemişlerdir İsrailoğullarının aralarında zorbalar çoğalıp peygamberleri öldürmeye başlamışlardır İnatçı azgın ve taşkın bir hükümdarları vardı Denildiğine göre o hükümdara, tevbe edip inatçılığından ve zorbalığından geri caydığı taktirde Cennet’e gireceğini Zülkifl tekeffül etmişti Tekeffül ettiğinden dolayı da Zülkifl adını almıştı
Muhammed b îshak’ın anlattığına göre Elyesa’nın adı Ahtop’dur

Hafız Ebu’l-Kasım b Asakir, tarihinin (y) harfi maddesinde Elyesa’dan bahsederken onun Esbat b Adiy b Şotlim b Efraim b Yusuf b Ya’kub b îshak b İbrahim el-Halil olduğunu söylemiştir Denildiğine göre Elyesa, İlyas peygamberin amcası oğludur Baalbek, hükümdarının korkusundan ötürü onunla birlikte Kasyon dağında gizlenirmiş Sonra her ikisi beraberce onun yanına giderek Allah’a kulluğa davet etmişler İlyas’ın vefatından sonra onun yerine Elyesa geçerek kavmine peygamberlik etmiştir

Fasıl

İbn Cerir et-Taberî ile diğerleri dediler ki: Elyesa’dan sonra İsrailoğullarının durumları berbat olup karıştı Büyük günahlar işlediler Peygamberlerin bir kısmını öldürdüler Bunun üzerine Cenâb-ı Allah, peygamberlere bedel olarak üzerlerine zorba hükümdarları musallat etti O hükümdarlar kendilerine zulmedip kanlarını akıttılar Ayrıca Cenâb-ı Allah, diğer milletleri de onlara düşman kılıp üzerlerine musallat kıldı Düşman milletlerden biri ile savaştıklarında Misak tabutu onlarla beraber oluyordu Bu vesile ile Cenâb-ı Allah’ın bereket ve imdadı kendilerine yetişip muzaffer oluyorlardı Musa ve Harun ailesinin bıraktıkları kalıntılarla ferahlık, o tabutun içinde bulunuyordu
Gazzeliler ve Maskalan ahalisi ile yaptıkları bazı savaşlarda mağlup oldular Mülkleri ellerinden alındı İsrailoğullarının o zamanki hükümdarı, bunu öğrenince, boynu incelip rengi sarardı ve kahrından öldü İsrailoğulları da başsız kaldılar Nihayet Cenâb-ı Allah, kendilerine Samoyel adında bir peygamber gönderdi Samoyel’den düşmanla savaşırken başlarında bulunması için bir hükümdar tayin etmesini istediler Neticede Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan olaylarla karşılaştılar
İbn Cerir et-Taberî der ki: Yuşa b Nun’un vefatından sonra Samoyel’in peygamber olarak gönderilişine kadar aradan 460 sene geçti [Tarih-i Taberî, 1,328]

İbn Kesîr – “El-Bidaye Ve’n-Nihaye” adlı eserden

paylaş:

Yorum Yap