Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır? (Resimli Anlatım)

Basit ama faydal? bir konuyla daha birlikteyiz arkada?lar. Burada sizlere ekran görüntüsünün nas?l al?nd???n? gösterece?im. Ekran görüntüsü almak demek,  bilgisayar monitöründen görünen görüntünün  resmini çekmek ve foto?raf olarak kaydetmek demektir. Ben de t?pk? bu ?ekilde iki a?amal? olarak anlataca??m.  Önce ekran?n görüntüsünü yakalayaca??z yani resmini çekece?iz, sonra da bunu istedi?imiz formatta istedi?imiz yere kaydedece?iz.

??te Ekran Görüntüsü Nas?l Al?n?r Konusunda Resimli Anlat?m:

1- E?er monitörde görünenlerin resmini çekmeye haz?rsak, yani ekran görüntüsü almak istiyorsak; ilk olarak a?a??daki iki resimde de görece?iniz gibi klavye tu?lar?ndan “Print Screen” yada k?salt?lm?? hali “PrtScn” olan tu?a bas?yoruz. Böylece ekran?n resmi çekilmi? oldu.

Print Screen tu?unu bulam?yorsan?z, genel olarak tüm klavyelerde yukardaki resimde ok i?aretiyle gösterilen yerde oldu?unu unutmay?n.

2-?imdi ise az önce çekti?imiz ekran?n resmini, Windows i?letim sisteminde haz?r kurulu olarak gelen “Paint” program?na yap??t?raca??z. Bunun için paint program?n? bulup açmam?z gerekiyor. A?a??daki resimde gösterdim.

Önce yukardaki resimde görülen “Tüm Programlar” yazan yere t?klay?n. Sonra a?a??daki gibi tüm programlar?n klasörlerinin listelendi?i pencere aç?lacakt?r.

Burada ise yukardaki resimde ok i?aretiyle gösterdi?im “Donat?lar” Klasörüne t?klay?n. Klasörün içindekiler ufak pencerede aç?lacakt?r. A?a??daki resimde gösterdim.

Burada yine üsteki resimde o ki?aretiyle gösterdi?im “Paint” yazan seçene?e t?klay?n. Böylece paint program? aç?lacakt?r.

Paint aç?l?nca, yukardaki resimde üst tarafta yuvarlak içinde gösterdi?im “Yap??t?r” butonuna t?klay?n. Az önce çekti?iniz resim art?k programa aktar?lm?? oldu. ?imdi ise bu resmi istedi?iniz bir formatta kaydedece?iz.

Üstteki resimde yuvarlak içinde gösterdi?im butona t?klay?n ve aç?lacak menüden “Kaydet” seçene?ine t?klay?n. Kaydetme penceresi aç?lacakt?r.

Buradan öncelikle dosyan?n kaydedilece?i  yeri seçmek için, benim yuvarlak içinde gösterdi?im “Masaüstü” yazan seçene?e t?klay?n ve böylece dosyan?z Masaüstünüze kaydedilecektir. Ard?ndan ok i?aretiyle gösterdi?im yere resim dosyas? için bir isim yaz?n. Mesela ben örnek olarak “masaüstü resmi” yazd?m. Daha sonra alt?nda bulunan “Kay?t türü” k?sm?nda resmin hangi dosya format?nda kaydedilece?ini seçin. Normalde buray? de?i?tirmezseniz otomatik olarak png format?nda kaydedecektir. Siz buradan gif, jpg yada png seçebilirsiniz. Daha sonra pencerenin alt sa? taraf?nda bulunan “Kaydet” butonuna t?klayarak i?i bitirin.

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap