Ekoloji final soruları 2011-2012 ekoloji soruları, inorganik ve organik maddelerle ilgili test sorularıve cevapları, ekoloji ve çevre bilgisi soruları, ekoloji ile ilgili sorular

ETİKET: çevre biyolojisi ve ekolojisi final soruları, çevre ekolojisi final soruları, ekoloji vize soruları, ekoloji sınav sorularu, ekolojı ile test, ekoloji ve turizm dersi sınav soruları, inorganik bileşiklerle ilgili soru ve cevaplar, ekoloji test soruları,ekoloji ile ilgili 100 soru cevaplarıyla birlikte, çevre ve ekoloji soruları, ekoloji vize soruları ve cevaplari, ekoloji soru, organik bileşikler test soruları ve cevapları, kirlilik ile ilgili test soruları, biyoloji ekoloji soruları, ekoloji ve çevre sınav soruları, biyoloji inorganik bileşik test soruları ve çözümleri, ekoloji ve çevre bilgisi soru cevap, ekoloji ve çevre bilgisi testleri, ekolojı ve turızm test soruları

Ekoloji soru Ve Cevapları – Biyoloji-Ekoloji soruları Ve Cevabı-Ekoloji sorusu…

Ekoloji soruları – Biyoloji

1. I. Siyaha yakın renkteki topraklar en verimli

topraklardır. II. Gri – sarı topraklar verimsizdir. III. Organik maddece zengin toprakların rengi si-yaha yakındır.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Yalnızl B) Yalnız II C) l – II D) l – II – III

2. Toprağın temel tabakalarında bulunan maddelerin özellikleri hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Üst tabaka Orta tabaka Alt tabaka

A) Humus Organik – İnorganik İnorganik

B) Organik Humus İnorganik

C) İnorganik Organik Humus

D) İnorganik Humus Organik

3. Aşağıdakilerden hangisi toprağın korunması için alınacak bir önlem değildir?

A) Çiftçilerin eğitilmesi

B) Çöplerin toprağa gömülmesi

C) Toprak haritaları çıkartılması

D) llgili yasal düzenlemeler yapılması

4. İçine bir miktar toprak ve su doldurulan tüp iyice çalkalandıktan sonra birkaç dakika beklemeye bı-rakılıyor. Tüpte maddelerin çeşitlerine göre sıra-landığı görülüyor. Buna göre tüpün en altında yer alan madde hangisidir?

A) Humus B) Kil parçacıkları C) şist D) Kum

5. 13. sorudaki deneye göre tüpün en üstünde yer alan madde hangisidir?

A) Humus B) Kil parçacıkları C) Şist D) Kum

6. Erozyonun meydana gelmesinde insanın rolü büyüktür. Aşağıdakilerden hangisi erozyona neden olan olaylardan degildir?

A) Aşırı otlatma

B) Eğimli alanların tarıma açılması

C) Ormanların yok edilmesi

D) Toprağın kirlenmesi

7. Toprakta fazla azot birikmesinin temel nede-ni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baklagillerin çok ekilmesi

B) Yeşil bitki örtüsünün azalması

C) Yanlış gübre kullanımı

D) Canlılar tarafından azotun direkt kullanılma-ması

8. Aşağıda su ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

I. Hücrede kimyasal olaylar su içinde meyda-

na gelir.

II. Su olmazsa canlılık olaylan durur. III. Hücrede su yalnız sitoplazmada bulunur. IV. Canlıların bütün hayati faaliyetleri için suya

ihtiyaçları vardır. V. Su çok iyi çözücü ve taşıyıcı bir sıvıdır.

A)2 B)3 C)4 D)5

9. I. Hücre yapısı için önemlidir. II. Proteinlerin yapısında bulunur

Yukarıda özeliklerl verilen ve insan etkisi ol-maksızın doğada çevrimi gerçekleşen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azot B) Su C) Karbondioksit D) Kükürt

10. Humuslu toprağın en verimli toprak olması-nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organik ve inorganik maddelerce zengin ol-ması

B) Renginin siyaha yakın olması

C) En üst tabakada bulunması

D) Bitki ve hayvan artıklarının az bulunması

11. Aşağıdakilerden hangisi toprağın gruplara ayrılmasını sağlayan bir özellik deaildir?

A) Renk B) Asitlilikoranı C) Yapı D) Tad

12. Aşağıdakılerden hangisi bir toprak çeşidi degildir?

A) Kumlu toprak B) Çakıllı toprak C) Kireçli toprak D) Kıld toprak

13. I. Tarım arazilerinin gereğinden fazla sulanması II. Kullanılan gübrede tuz miktarının fazla olması III. Asit yağmurlarının artması

Toprakların tuzluluk problemi ile karşı karşı-ya olmasının nedeni yukarıdakilerden hangi-sidir?

A)Yalnızl B) l – II C) II – III D) l – II – III

14. Aşağıdakilerden hangisi toprağın insan sağ-lığı açısından zararlı olmasına neden olmaz?

A) Zehirli tarım ilaçları

B) Sanayi kuruluşlarından bırakılan atıklar

C) Gömülen çöpler

D) Organik atıklar

15. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin başlı-ca sebeplerinden biri değildir?

A) Radyoaktif maddeler B) Organik atıklar C) Erozyon D) Asit yağmurları

16. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin azaltıl-ması için alınması gereken önlemlerden de-ğildir?

A) Su kaynaklarının kullanılmaması

B) Arıtma tesislerinin kurulması

C) Hava kirliliğinin önlenmesi

D) İnsanların eğitilmesi

17. Atmosferde gereğinden fazla karbondioksit birikmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması

B) Asit yağmurları

C) Yeşil bitki örtüsünün azalması
D) Karbonun doğadaki çevrimi

18. Aşağıda toprak hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Canlılığın ve medeniyetin temelidir.

B) 5 cm’sinin oluşabilmesi için 600 ile 2000 yıl arasında bir zaman geçmelidir.

C) İnorganik maddeler organik maddeler su hava ve mikroorganizmalardan meydana gelmiştir.

D) Topraklar asitlilik oranı yapı ve derinlik bakı-mından farklılıklar göstermezler.

19. Sellerin taşıyarak tortu halinde biriktirdiği yağsı tabakaya ne ad verilir?

A) Çakıl B) Şist C) Kil D) Kum

1-D 2-A 3-B 4-D 5-A 6-D 7-C 8-C 9-A 10-A 11-D 12-B 13-B 14-D 15-C 16-A 17-C 18-D 19-B

ekoloji soruları ekoloji ile ilgili sorular ekoloji sınav soruları biyoloji ekoloji konusu biyoloji ekoloji biyoloji test soruları ve cevapları organik ve inorganik bileşiklerle ilgili sorular ekoloji test soruları biyoloji ekoloji soruları ekoloji sorulari ekoloji test organik ve inorganik maddelerle ilgili sorulabiyolejı inorganik bileşikler sorusu organik ve inorganik bileşikler ile ilgili sorular biyoloji12 soru ve cevaplar

paylaş:

Yorum Yap