Ehliyetimi kaybettim, Ne yapmam gerek? Kayıp ehliyet sürücü belgesi çıkarma, ehliyet yenilemek

Merhaba arkada?lar, burada sizlere ehliyeti olan her insan?n ba??na gelen bir olayda yani ehliyeti kaybetme durumunda ne yap?laca??n?, nereye ba?vurulaca??n? ve kaybolmu? ehliyeti nas?l yeniden ç?karaca??n? anlataca??m.

Kay?p Ehliyeti Yeniden Ç?karmak ?çin Yap?lacaklar:

2918 Say?l? Trafik Kanunu’na ba?l? Yönetmeli’?in  83.maddesinde; “Zayi edilen ve y?pranm?? olan sürücü belgeleri, sahibinin beyan? esas al?narak bir dilekçe ile müracaat? üzerine, yenisi verilerek de?i?tirilir” denilmektedir.

* Zayiinden sürücü belgesi  ç?karmak için istenilen belgeler:

1- Trafik Tescil ?ube Müdürlü?ü’ne hitaben dilekçe.
2- Nüfus cüzdan?  asl? ve fotokopisi (2 Adet)
3- 2 Adet vesikal?k foto?raf.
4- Sürücü belgesi kart? ücreti (en son 40 TL idi).

* Y?pranma veya kimlik de?i?ikli?inden dolay? sürücü belgesi  de?i?imi.

1-Trafik Tescil ?ube Müdürlü?ü’ne hitaben yaz?lm?? dilekçe,
2-Nüfus cüzdan?  fotokopisi ve asl?,
3-Kimlik de?i?ikli?i var ise de?i?ikli?i belirtir belge  (Evlenme cüzdan? veya bo?anma ilan? fotokopisi),
4-2 Adet foto?raf,
5-Eski sürücü belgesi ,
6-Sürücü belgesi kart? ücreti.

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap