Cuma günü duası, cuma günü okunacak dualar, hangi dua okunmalıdır?

Selamun aleyküm arkada?lar, bugünkü yaz?mda sizlere cuma gününe özel okunacak dualardan söz edece?im. Buradaki dualar? tabiki sadece cuma günleri okuman?z gerekmiyor, fakat cuma günleri bu dualar? okuman?z makbuldür. Cuma günü dualar?n? okuduktan sonra yaz?n?n daha a?a?? k?sm?nda dinimizde cuma günü ile ilgili geçen surelerden cuma suresini ekledim. Cuma günü duas?n? internetten ara?t?rarak dinimiz konusunda bir?eyler ö?renmek istemeniz sizin iyi bir müslüman oldu?unuzun i?aretidir. Çünkü bu i? için de?erli vaktinizi ve gayretinizi sarfettiniz, bu yüzden sizi tebrik ediyorum ve Allah hepimizden raz? olsun diyorum.  ?lk önce sizlere cuma gününün dinimiz  aç?s?ndan anlam ve önemini k?saca belirtmek istiyorum, hemen ard?ndan cuma günü dualar?yla okumaya devam edebilirsiniz.

??te Hadislerle K?saca Cuma Gününün Dinimizdeki Yeri ve Önemi

Cuma, müminlerin bayram?d?r. Cuma günü yap?lan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün i?lenen günahlar da iki kat yaz?l?r. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çal??mal?d?r! Hadis-i ?eriflerde buyuruldu ki:
(Cuma günü günah i?lemeden selametle geçerse, di?er günler de selametle geçer.) [?mam-? Gazali]

(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yap?landan daha k?ymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde i?lenilenden kötüsü yoktur.)
[Ramüz]

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü d???ndaki bin rekattan efdald?r.)
[Deylemi]

(Cuma, fakirlerin hacc?d?r ve müminlerin bayram?d?r ve gök ehlinin bayram?d?r ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en ?ereflisi Cumad?r.) [Ey O?ul ?lmihali]

(Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel ?eylerin menba?d?r.)[Ey O?ul ?lmihali]

(Cuma günü geldi?i için sevinen bir mümine, k?yamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.) [Ey O?ul ?lmihali]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir kö?k ihsan edilir.) [Taberani]

Ve ??te Cuma Günü Dualar?

Lailahe illallah Cuma’n?n sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret murad?m? ver.

Melekler duas?yla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kap?lar?n? aç, benim günah?mdan geç.

Benim günah?m varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

?lahi kabre vard???m gece lütfeyle, yaln?z kald???m gece bilmedi?imi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser ?arab?na dald?r, ulu cemalini göster.

Gece gündüz yalvar?r?m sana dünya ve ahiret murad?m? ver bana.

Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.

Cuma gibi günümüz var. ?slam gibi dinimiz var. Muhammed gibi ?ah?m?z var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

S?rr?m sübhan?m Allah, derdim derman?m Allah, gafil kuluna gam dü?mü?, yeti? imdad?m?za ya Muhammed.

Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umar?z senden ?efaat.

Lailahe illallaht?r özüm, Muhammed Mustafad?r sözüm, ihlas-? ?erif ile y?kad?m yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.

Bugün Cuma günüdür. Dinim ?slam dinidir. Dinimin ?slam dini oldu?una, yetmi? binin n?sf?na, mühürledim üstüne.

Lailahe illallah üç murad?m var, biri cennet, bir ?rmak diyar?n? görmek. Aç cemalini göster diyar?n?.

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvar?r?m sana. Her zaman sana muhtac?m, cemalini göster bana.

Cennetine davet et Allah?m kabrimizde rahatl?k, s?ratta selamet, tatl? can?m?z sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

Lailahe illallah selalar duas? için, Muhammedün Resullullah ar?? ala gölgesi için hastalara ?ifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.

Ya Celil, etme zelil, gönder delil. ?lahi Yarabbi hacetimi rahmet deryas?n? ula?t?r, duaya aç?lan elleri icabete eri?tir.

Allah?m senden ba?ka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah ar?? alaya Muhammedün Resullullah ?ükür Mevlaya.

arabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.

Lailahe illallah günahlar?m?z af eyle, Muhammedün Resullullah makam?m? nur eyle.

?lahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmad???m zaman bu duam? sana emanet ederim.

Selatü selaya yollad?m Mevlaya, sen cümlemizin murad?n? ver gelecek Cuma’ya.

Lailahe illallah ve cellehü edas? ile, Rabbim murad?m?z? ver melekler duas? ile.

Lailahe illallah kalbimizi karartma, r?zk?m?z? azaltma, kabrimizi, daraltma, senden ba?ka kap? aratma, muhannete muhtaç etme.

Lailahe illallah imanla sab?r, Muhammedün Resullullah azaps?z kabir.

Allah?m beni af eyle, her derdimi def eyle, r?zk?m?z? bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevab?n? muktedir eyle.

Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “E?hedü en lâ ilâhe illallah ve e?hedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.

Allah?m ?eytan?n ?errinden, kabirdeki y?lanlardan, ç?yanlardan, ölümün deh?etinden, kabirin azab?ndan, s?rat?n zulmetinden muhafaza eyle Allah?m.

Ölümün hay?rl?s?n?, üç aylar?n birisini, Yasinin yar?s?n? okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.

Cuma Günü Okunacak Dua, Cuma Duas?, Cuma Gününde Dua

Cum’a Suresi
——————————————————————————————–
1. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi, mülkün sahibi, öyle lekesiz mukaddes, hem güçlü hem hikmet sahibi olan Allah için tesbih eder.
2. O’dur, ümmiler içinde kendilerinden olup onlara ayetlerini okuyan, onlar? temize ç?kar?p parlatan, onlara kitap ve hikmet ö?reten bir peygamber gönderen. Oysa bundan önce aç?k bir sap?kl?k içindeydiler.
3. Onlardan henüz kendilerine kat?lmam?? di?er insanlara da (göndermi?tir o peygamberi). O, öyle güçlü, öyle hikmet sahibidir.
4. ??te o Allah’?n lütfudur, onu diledi?ine verir. Allah, çok büyük lütuf sahibidir.
5. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu ta??mayanlar?n durumu, ciltlerle kitap ta??yan e?e?in haline benzer. Allah’?n ayetlerini yalanlayan toplulu?un durumu ne çirkin! Allah, zalimler toplulu?unu do?ru yola ç?karmaz.
6. De ki: “Ey Yahudiler, siz di?er insanlar?n de?il de yaln?z kendinizin Allah’?n dostlar? oldu?unuzu iddia ediyorsan?z, haydi ölmeyi temenni edin, e?er (davan?zda) samimi iseniz!
7. Oysa onlar, ellerinin sundu?u günahlar yüzünden onu asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir.
8. De ki: “Haberiniz olsun, o kaç?p durdu?unuz ölüm, mutlaka gelip size çatacakt?r; sonra O, bütün görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz de O size neler yapt???n?z? haber verecektir.”
9. Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ça?r? yap?ld???nda hemen Allah’?n zikrine (an?lmas?na) ko?un ve al?m sat?m? b?rak?n; e?er bilirseniz, o sizin için daha hay?rl?d?r.
10. Namaz k?l?nd?ktan sonra da yeryüzüne da??l?n, Allah’?n bol nimetinden nasip aray?n ve Allah’? çok zikredin ki, kurtulu? bulabilesiniz.
11. Böyle iken, bir ticaret veya e?lenti (e?lence) gördüklerinde ona f?rlad?lar ve seni ayakta b?rakt?lar. De ki: “Allah’?n kat?ndaki, e?lenceden de ticaretten de hay?rl?d?r ve Allah r?z?k verenlerin en hay?rl?s?d?r.”

 

 

paylaş:

Yorum Yap