Bileşik formüllerinin okunuşu, ca3n2 okunuşu, bileşiklerin okunması, kovalent bağlı bileşiklerin okunuşu, bileşik formülleri okunuşu

ETİKET:cacl2 bileşiğinin adı, nacl bileşiğinin adı, co bileşiğinin okunuşu, bileşik formüllerin okunuşu, formüllerin okunuşu,bileşik formüllerinin yazılması ve okunması, bileşiklerin okunması ve yazılması, mgo okunuşu, bileşiklerin okunması ve adlandırılması,bileşik formüllerinin okunuşları, cacl2 okunuşu, iyonların okunuşu, cao bileşiğinin okunuşu, moleküllerin okunuşu, iyonik baglı bileşiklerin türkçe okunuşu, mgo bileşiğinin adı, alno33 okunuşu, moleküler yapılı bileşiklere örnekler en az 5 tane, co bileşiğinin adı, bileşiklerin formülü nasıl okunduğu

Bileşikler ve Formüllerinin Yazılması ve Okunuşu

BİLEŞİKLER

Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür.

Bileşiklerin özellikleri:

– Saf ve homojen maddelerdir.
– Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir.
– Erime ve kaynama noktaları öz kütleleri sabittir
– Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir.
– Bileşikler formüllerle gösterilir.
– Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır.

Öncelikle iyon anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor.
Yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir. (+) yüklü iyonlara katyon (-) yüklü iyonlara da anyon denir. Katyonlar +1  +2  +3 ve +4 yüklü olabilir. Anyonlar da -1  -2 ve -3 yüklü olabilir. Anyon ve katyonların listesini kitaplarınızdan bulabilirsiniz. Bunların bilinmesi gerekir. Bileşik formülleri yazılırkenönce (+) yüklü iyon sonrada (-) yüklü iyon yazılır.

Örnek: Al+3 ve O-2 iyonlarından oluşan bileşiğin formülü yazılırken üstteki sayılar çapraz bir şekilde diğerinin altına getirilir. Al+3 O-2 Al2O3 şeklinde yazılır.

Katyonun adı + Anyonun adı = Bileşiğin adı Al2O3 (Alüminyum oksit)

Bileşikler içlerindeki elementlerin türlerine göre; Metal-Metal bileşikleri ve Ametal -ametal bileşikleri olarak ikiye ayrılır. Adlandırmaları da birbirinden farklı olur. Örneğin; yukarıdaki Al2O3 bileşiği metal-ametal bileşiklerine bir örnektir.
Bir bileşiğin moleküllerindeki atomlar ve bunların sayıları farklı şekilde gösterilebilir.Molekül şekil olarak modellerle gösterilebileceği gibi açık yarı açık ve kapalı formüllerle de gösterilebilir. Açık formüllere yarı formülde denir. Bunlara atomların birbiriyle yaptıkları bağlar da belirtilebilmektedir. Fakat reaksiyon kimyasında daha çok kapalı formül kullanılır.AlCl3 yazılışında atomların ad ve sayıları belirtilmiştir. AlCl3 molokülü bir alüminyum ve 3 adet klor atomundan oluşur. Kaba formülle molekül formülü arasındaki farkın anlaşılmasında yarar vardır. Kaba formül sadecebileşiği oluşturan elementlerin bileşikteki bağıl atom sayıları arasındaki oranı gösterir. Fakat gerçekte bileşiğin moleküllerinde kaçar atom bulunduğunu ifade etmez. Molekül formülü ise bileşiğin molekülündeki atomların gerçek sayısını gösterir. Gerçek formül veya kimyasal formül diye de adlandırılır.

Madde molekül formülü kaba formülü
asetilenin C2H2 CH
glikoz C6H12O6 CH2O

Bir bileşiğin tam formülü bilinirse moleküllerinde hangi atomdan kaçar tane olduğu anlaşılacağı gibi bağ yapısı hakkında da fikir yürütülebilirNH3 kovalent bağlı NaCl iyonik bağlıdır.

Yoğunluk sertlik erime ve kaynama noktası gibi fiziksel özelilikler yalnız molekül formülünün bilinmesi ile anlaşılamaz. Molekül formülü ve yapısındaki elementlerin atom ağırlıkları bilinen bir bileşiğin molekül ağırlığı ve elementlerin ağırlıkça yüzdeleri hesaplanabilir.

Bileşik Formüllerinin Yazılması

Bileşik formüllerini yazabilmek için bazı elementlerin bileşik halinde bulunurken değerlikleri ve önemli kökleri bilmek lazım. Alüminyum ile oksijen yaptığı bileşiğin formülünü yazarken öncelikle alüminyumun bileşiklerinde +3 değerliklioksijen -2 değerlikli olduğunu hatırlamak gereklidir. AL+3 ve O-2 iyonlarından oluşan alınan ve verilen elektronun eşit kılınması için iki tane alüminyumun verdiği 6 elektronun üç tane oksijen tarafından alınması gerekir. Dolayısıyla bileşiğin formülü AL2O3 olacaktır.Zaten bir bileşikte yüklerin cebirsel toplamı sıfır olmalıdır. Veya değerlikler çaprazlanarak formül bulunabilir. Ca ve elementlerinin yaptığı bileşiğin formülü yazılırken çaprazlama yapılmaz. Çünkü CaS yazılışında yüklerin toplamı sıfırdır.

Bileşiklerin İsimlendirilmesi

İsimlendirmeyi iyonik bağlı ve kovalent bağlı için ayrı ele alacağız.

a)İyonik bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi: Yapısında katyon ve anyon bulunduran bileşikler iyonik yapılıdır. Dört durumda incelenir.

1. Metal-Ametal = Metalin adı+Ametalin adı+ür.
NaCl (sodyum klorür)
2. Metal-kök = Metal adı+kök adı
NaOH(sodyum hidroksit)
3. Kök -Ametal = Kök adı+Ametalin adı +ür
NH4 Amonyum iyodür.
4. Kök-kök = Katyon kök adı+Anyon kök adı
NH4NO2 Amonyumnitrit

b)Kova lent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi: Ametal atomlarının kendi aralarında oluşturdukları bağ çeşidine kovalent bağ denir. Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde atomların sayısı monodi tri tetra penta gibi Latince kelimelerle ifade edilir. İlk yazılan atom bir tane ise mono yazılmaz. Sonraki atomun sayısı her halukarda söylenir.
CO: Karbon mono oksit
NCl3: Azot tri klorür
NO: Azot mono oksit

BİLEŞİKTEKİ ELEMENTLERİN DEGERLİGİNİN BULUNMASI

Bileşik formülü doğru verilipte değerliği az bilinen elementlerden herhangi biri sorulduğunda bileşiğin yüklerinin sıfır olma şartından hareket edilerek çözüm yapılır. Mesela KMnO4 bileşiğindeki K +1 O -2 değerlikli olduğu bilindiğinden yüklerin toplamının sıfır olması için Mn +7 değerlikli olmalıdır. Ayrıca bazı köklerin değerliğinin bilinmesi gerekir. Değerlik konusunda unutulmaması gereken önemli bir nokta; tek başına bulunan elementler nötür haldedir. Aynı şekilde bileşikte nötürdür fakat bileşiği oluşturan elementler nötür değildir.

BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

Asitler

Suda çözündüğünde ortama H+iyonu verebilen bileşiklerdir. Diğer bir tarifle OH+ iyonuyla reaksiyona giren maddelerdir. HCl HBr HI gibi asitler kuvvetli asitlerdir. Kuvvetli asitler tam olarak iyonlaşarak çözünürler. Tam olarak iyonlaşamayan asitlere zayıf asitler denir.

Genel özellikleri şunlardır;
Suda iyonlaşarak çözünürler
Çözeltileri elektirigi iletir
Turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar
Tatları ekşidir
Soy metaller dışında bütün metallerle reaksiyona girerek tuz ve H oluştururlar Bazlarla nötürleşerek tuz ve su oluştururlar.

Bazlar
Suda çözündüğünde OH+iyonu verebilen bileşiklerdir. 1A gurubu metali hidroksitleri LiOH NaOH… kuvvetli bazlardır. Diğer bütün metallerin hidroksitleri suda kötü çözündükleri için zayıf bazlardır.

Bazların genel özellikleri;
Suda iyi çözünürler
Çözeltileri elektirigi iyi iletir
Turnusol kağıdını maviye boyarlar
Tatları acıdır
Çözeltileri ele kayganlık verir
Sadece anfoter metallerle reaksiyon verirler
Asitlerle tuz ve su oluştururlar.

Oksitler
O2 dışında oksijenin iki cins atom bulunduran bütün bileşiklerine oksit denir. Oksitler kendi aralarında sınıflandırılabilir;

1. Asidik oksitler; oksijence zengin bileşiklerdir. Çogu ametal oksitidir.
Önemli özellikleri;
Asidik karektedir
Bazlarla ve bazik karakterli bileşiklerle reaksiyon verirler
Su ile reaksiyonu sonucu asitleri oluştururlar.

2. Bazik oksitler; metaller bazik karakterli oldukları gibi metal oksitleride bazik karakterlidir. ZnO Al2O3 gibi anfoter oksitler hem bazik hemde asidik özellik gösterirler. -Anfoter metal;Hembazlarla hemde asitlerle reaksiyon veren metaller.- Diğer metaller bazik oksit sınıfındadır. MgO CaO MnO NiO gibi. Önemli özellikleri;
Bazik karakterlidir
Asitlerle ve asidik karakterli bileşiklerle reaksiyon verirler
Su ile reaksiyona girerek bazları oluştururlar.

3. Nötr oksitler; ametallerin oksijence fakir bileşikleridir. Oksijen sayısı diğer ametalin sayısından azsa veya eşitse bileşik nötr oksittir. NOCON2O gibi.
Önemli özellikleri; Asidik ve bazik özellik göstermezler. Asitlerle bazlarla ve suyla reaksiyona girmez.

4. Anfoter oksitler; Hem asidik hemde bazik özellik gösterirler. Aside karşı baz baza karşı asit gibi davranırlar. ZnOAl2O3SnO gibi.
Önemli özellikleri; Hem asitlerle hem bazlarla reaksiyona girerler. Su ile reaksiyona girmezler.

5. Peroksitler; İki tane oksijen atomunun toplam -2 degerlikli oldugu durumlarda bileşik peroksit adını alır. Mesela Na2O2 (sodyum peroksit) bileşiginde her sodyum +1 iki tanesi +2 oldugu için iki tane oksijen -2 degerliklidir. Bu iki oksijenden biri -2 degerlikli digeri nört oksijen atomudur.
6 Bileşik oksit; yapısında aynı elementin degişik oksitleri bir arada bulunduran bileşiklerdir. Bileşik oksitler için Fe3O4 ve Pb3O4 örneklerini verebiliriz.

Tuzlar
Asit ve bazların nötürleşme ürünüdür. İyonik baglı bileşiklerdir. Hemen hemen hepsi katı fazdadır. Çeşitli geometrik şekillere sahip kristal yapılı bileşiklerdir. Katyonu H+ olan bileşiklere asit anyonu OH- olan bileşiklere baz dendiğini söylemiştik. Anyon O- ise bileşik oksit sınıfından denilmişti. Bu üç durum dışında bütün katyon-anyon bileşikleri tuz sınıfındadır. Tuzlarda kendi aralarında sınıflandırılırlar.

1. Asidik tuz; Asidik karekterlidirler. Kuvvetli asit ile zayıf bir bazın reaksiyonundan oluşurlar. CaCl2 NH4Cl bileşiklerini bu sınıfa örnek verebiliriz.

2. Bazik tuzlar; Bazik karakterlidirler. Kuvvetli bir bazla zayıf bir asidin reaksiyonundan oluşurlar. NaCN K2 bileşikleri örnek olarak verilebilir.

3. Nötr tuz; Asidik veya bazik özellik göstermeyen tuzlardır. Kuvvetli asitle kuvvetli bir bazın nötürleşmesi sonucu oluşurlar. NaCl LiBr bileşikleri bu sınıftadır.

4. Çift tuz; Aynı asit köküne sahip iki tuzun meydana getirdikleri ortak iyon kıristalleridir. MgCL2 KClgibi. Bazen yapılarında su molokülleride bulundururlar. Çözündüklerinde bütün iyonlarına ayrışırlar.

5. Kompleks tuz; Asit kökleri aynı iki tuzun yaptıgı bileşiklerdir. Anyon katyonlardan biriyle kompleksleşmiş durumdadır. Çözündüklerinde kopleks yapı kendini korur. Fe3(Fe(CN)< sub>)2 gibi.
Bileşikler ve Formüllerinin Yazılması

paylaş:

Yorum Yap