Astsubay meslek yüksek okulları başvuru giriş şartları yaş şartı 2012-2013

Sponsorlu Bağlantılar

 

Bu sayfada aşağıdaki astsubay meslek okulları çeşitleri için giriş şartlarını sırasıyla inceleyebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar
  • Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları
  • Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları
  • Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları
  • Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları
  • G.A.T.A Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA ÖĞRENCİ ALIMLARI ŞARTLARI

 

GENEL BİLGİLER

Her yıl Mayıs-Haziran aylarında müracaatlar kabul edilecek ve ÖSYM tarafından yapılan ÖSS sınav sonuçlarında komutanlıkça belirlenen puana göre öğrenci alınacaktır. Başvuracak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranmaktadır.

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar

 

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
(2) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak.
(3) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

 

(a) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.
(b) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak.
(c) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyü kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrii tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetin bulunmaması.
(ç) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

 

(4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
(5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.
(6) Okula karşı uygun nitelikte (dürüst bir yaşam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek, (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek).

 

b. Sağlık İle İlgili Koşullar

 

(1) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak.
(2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak).
(3) Duymasında en ufak bir kusuru bulunmamak.
(4) Her ne derece olursa olsun gözlük–lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak.
(5) Sevk edileceği askeri hastaneden “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak.
(6) Türkçe’yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak).

 

c. Öğrenim, Yaş ve Boy İle İlgili Koşullar

 

(1) Devam mecburiyeti olan ve K.K.K.lığınca kaynak olarak belirtilen liselerden mezun olmak.
(2) Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, bir önceki yılın herhangi bir dönemi ile sınavın yapıldığı yılın HAZİRAN döneminde ara sınıflarda sınıfta kalmadan doğrudan mezun olmak.
(4) Sınavın yapıldığı yılın Üniversite Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirtilen başarılı puanı almış olmak.
(5) Anadolu Liseleri, yabancı dille eğitim yapan özel lise vb. hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20, diğer liseler için en fazla 19 yaşında olmak (yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır).
(6) Boyu ve kilosu K.K.K.lığınca belirtilen sınırlar içerisinde olmak.

 

Taban Puanlar

 

2011-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3’te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ve YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır.

 

 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNDA EĞİTİMİN AMACI 

     Disiplin kurallarını benimsemiş, Yurt sevgisi bilinci kazanmış, Sorumluluk duygusu ve havacılık ruhu gelişmiş ,Mesleğini seven ve görevini yapan ,Eğitimli, temel değerlere sahip muvazzaf ve sözleşmeli astsubaylar yetiştirmektir.

LİDER EĞİTİMİ LİDER EĞİTİMİNİN AMACI;

KItalarin ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeteneklere sahip, topluma her alanda önderlik yapacak astsubay yetiştirilmesi maksadıyla öğrencilerin bireysel eğitimini tamamlamak, gelişen eğitim-öğretim sistemleri hakkında bilgi sahibi kılmak. bu kapsamda; personele bilgiye dayalı bizzat yaparak öğrenme, öğrendiklerini süratli ve doğru bir şekilde uygulamaya dönüştürme yeteneği kazandırılmaktadır. 

     ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ TEŞKİLATLARI:

Lider eğitimi proğramı doğrultusunda, her öğrenci yürütülen faaliyete dahil edilmekte ve bu amaçla; sorumluluk almayı ,emir komuta etmeyi, ekip çalışması yapmayı öngören uygulamalar yapılmaktadır. Öğrenci komuta teşkilatı;

Öğrenci Komuta Teşkilatı, Onur Teşkilatı, Eğitsel Kol Teşkilatı

İNTİBAK EĞİTİMİ

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Sivil Kaynaktan Yeni Katılan Öğrenci Adaylarına;

Okulu tanıtmak ve intibaklarını sağlamak, Askeri örf ve adetleri öğretmek,

Başlangıç eviyesinde verilen eğitim ile sabır, fedakarlık, dayanıklılık ve meslek sevgisi temelini oluşturarak sivil yaşamdan askeri yaşama geçişi sağlamaktır.

YIL İÇİ ASKERİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Astsubay meslek yüksek okulunda akademik yil içinde;

Askeri bilgi ve beceri ,Lider anlayişi ,Disiplin anlayişi ve ruhu,Askeri derslerin uygulanmasi amaciyla, haftada bir gün öğleden sonra uygulanan eğitimdir. Yanaşik düzen eğitimi ,Mekanik nişancili ,Muharebe eğitimi ,SBE .Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve Yönetmeliği’ndeki amaç ve ilkelere uygun olarak Hv.Astsb.MYO’nda muvazzaf astsubay olacak astsubay adaylarına Ön Lisans eğitiminde aşağıdaki nitelikler kazandırılır.

a. Astsubay Nitelikleri :

Askeri ve genel kültüre sahip, Yönetim ve liderlik faaliyetlerini bilen, Teknik bilgi, beceri ve uygulama yeterliğine sahip, Askeri yazışma usullerini bilen ve uygulayan, Askeri terbiye ve görgü kurallarını bilen ve uygulayan, Atatürkçü düşünce sistemini bilen, kavrayan ve özümseyen, Milli birlik ve beraberlik kavramı ile vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne inanmış, Hukuka saygılı, temel hukuk kurallarını bilen, Kendine güvenen, cesur ve soğukkanlı,İnisiyatif sahibi, sorumluluk duygusu gelişmiş, Düzenli olmayı ve çalışmayı alışkanlık edinmiş, Araştırmacı ve mükemmeli arayan, Üstün karakter özelliklerine sahip, dürüst, adil ve fedakar, Örf ve adetlerine bağlı,İradeli ve gerçekçi, Askerliği seven ve Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden, Sadakat duygusu gelişmiş, disiplinli ve itaatkar, Birlik ruhu, uyumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, sır saklayabilen, Bedensel ve ruhsal varlığını ülke savunmasına adamış, Dayanıklı, kuvvetli, atılgan ve çevik, Sportmen ve spor yapmayı alışkanlık edinmiş, Hareketleri koordineli ve el becerisine sahip,Temel sağlık ve ilk yardım kurallarını uygulayan.

b. Havacı Astsubay Nitelikleri :

Havacı olmaktan gurur duyan; mesleğini benimsemiş, Askeri havacılığın ülke savunmasındaki önemini kavramış, Havacılık tarihini bilen ve havacılığa ilişkin gelişmeleri izleyen, Uçuş ve yer emniyet kurallarına ilişkin temel bilgiye sahip.

c. Akademik Nitelikler :

Öğrenim gördüğü programın gerektirdiği bilimsel yeterlik ve uygulama becerisine sahip, Günümüz ve geleceğin Hava Kuvvetlerinin çeşitli sınıf ve branşlarına yönelik teknik alt yapıya sahip, Ulusal ve uluslararası boyutta ekonomik, siyasi, sosyal, askeri olay ve olguları neden sonuç ilişkisine dayandırarak değerlendirebilecek bilgi birikimine sahip, Okumayı seven, okuma alışkanlığı kazanmış, Bir düşünceyi yazılı ve sözlü olarak açıkça ifade edebilen, Karar verme ve değerlendirme konularına sistematik olarak yaklaşan, Olay ve olguları analitik yöntemlerle analiz eden, sonuçlandıran ve yorumlayan, Gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, Sistemleri etkin ve emniyetli bir şekilde kullanabilme becerisi gelişmiş, Bilgisayar sistemlerini ve uygulamalarını bilen, kavrayan ve bilgisayarı etkinlikle kullanan, Meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip. (ECL’den en az 70 not alacak seviyede olmak.)

Taban Puanlar

2011-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3’te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ve YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır.

 

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu kuruluş çalışmalarına 11 Nisan 2002 tarihinde Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun T.B.M.M.   Genel   Kurulu’nda    kabul   edilmesiyle   başlanmıştır.    Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 01 EYLÜL 2003 tarihinde kurulmuştur. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen; asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacına göre belirlenen meslek programlarında ön lisans eğitim ve öğretimi görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

Güverte, İşletme ve Büro Yönetimi ile Ortak Dersler Bölüm Başkanlıkları Altınova/Yalova’da, Makine Bölüm Başkanlığı ise Derince/Kocaeli ‘de konuşlanmıştır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda ortak, askeri ve akademik derslerin yanında, aşağıda belirtilen program/dallarda 4 yarıyıl halinde 68 hafta süreli eğitim verilmektedir. Bu eğitimler amaçlara dönük olarak görsel dershane ve özellikle laboratuvarlarda icra edilmektedir. 

PROGRAM

DALLAR

Güverte

Seyir, Radar, Denizde Haberleşme, Gemicilik, Mayın,

Silah Sistemleri ve Teknikleri, Kontrol Sistemleri ve Teknikleri,

Sualtı Sistemleri, Sualtı Silahları

Elektronik

Harekat Elektronik, Silah Elektronik, Makine Elektronik, Güdüm Sistemleri ve Teknikleri

İdari

İşletme Yönetimi

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Gemi Makineleri (Derince/KOCAELİ)

Çark/Kazan, Motor, Yara Savunma

Elektrik (Derince/KOCAELİ

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olacak astsubay adayların öncelikle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanhğı’nın yüzer birliklerinde Astsubay olarak alacağı görevleri başarı ile yerine getirebilmeleri maksadıyla, çağın teknolojik gelişmelerine paralel olarak bilimsel alt yapılarının geliştirilmesi esas alınmaktadır.

Bu kapsamda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde, milli ruhu, ATATÜRKÇÜLÜK bilincini geliştirici, milli birlik ve beraberliğe yönelik ilkeler ön planda tutulmaktadır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na girmeye hak kazanan öğrenciler; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Altınova/YALOVA’da 4 hafta süreli Temel Askerlik (intibak) Eğitimine alınırlar.

Temel Askerlik (intibak) Eğitimini başarıyla bitirerek and içen aday öğrencilere “Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi” adı verilir. Bu öğrenciler, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı ve okudukları programlar göz önünde tutularak sınıflara ayrılırlar.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin okulda almış oldukları nazari bilgileri, uygulamalı eğitimlerde geliştirmek ve gemi organizasyonları içinde koordineli çalışmayı öğretmek hedeflenmektedir. Bu amaçla l’inci sınıfta okul gemileri ile 3 hafta süreli açık deniz eğitimi, 2’nci sınıfta Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde tatbikatlara   katılmak   suretiyle,    Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine toplam 6 hafta süreli tatbiki eğitimler yaptırılır.

Eğitim ve Öğretim yılı içinde öğrencilere üstün denizcilik bilgisi yanında, mesleki bilgi ve teorik konuları geliştirip pekiştirmek amacıyla Deniz ve Kara birliklerinde uygulamalı eğitimler yaptırılır.

Öğrenciler ders dışı zamanlarını, ilgilendikleri muhtelif konulardaki eğitsel kollarda ve spor branşlarında çalışmalar yaparak değerlendirirler. Bunlar arasında müzik, tiyatro, fotoğrafçılık, gemicilik, atıcılık, atletizm, futbol, güreş, basketbol, voleybol gibi etkinlikler sayılabilir.

Ayrıca fırsat bulan öğrenciler çeşitli sanat ve kültürel faaliyetlerde ilgi alanlarında çalışmalar yapabilirler.Okulların kapalı spor salonları, aletli jimnastik salonları, yüzme havuzlan ve tenis kortları bulunmaktadır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu parasız yatılıdır.

Öğrencilerin yiyecek, resmi giyecekleri, harçlık, eğitim ve sağlık ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere her ay Astsubay Çavuş maaşının belli oranmda harçlık verilir.Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri normal koşullarda (hafta sonu, milli ve dini bayramlar, resmi tatil günleri) izin yaptıkları gibi, iki ayn akademik yarı yıl arasında 15’er gün ve akademik yıl sonunda da doğrudan sınıf geçenler 30’ar güne kadar izin yapabilirler.Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrenimleri sonunda başarılı olan öğrencilere sivil ve asker büyükler ile aileleri huzurunda Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmak üzere Astsubay Çavuş rütbesi ile diplomaları verilir.

iki yıllık Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu eğitiminden sonra Astsubay Çavuş olarak mezun olanların maaşları ise; ortak maaş gösterge tablosunun 9’uncu derece 1’inci kademesinden başlatılır.Mezun olan astsubay çavuşlara, maaş katsayısına ek olarak Silahlı Kuvvetler tazminatı, tayın bedeli, iş riski, iş güçlüğü tazminatları ödenmektedir.Astsubay Çavuş olarak atamaları yapılan personelin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Orduevlerinden, yaz aylarında Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Tesisleri (Kamplar)’nden ve Devlet konutlarından yararlanma hükümlerine göre lojmanlardan faydalanabilme hakları vardır. 

Taban Puanlar

2011-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3’te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ve YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları

GEÇİCİ / KESİN KAYIT VE OKULA KABUL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlam Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan ve kayıt için gerekli aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayan adaylardan;

1.         Asıl adayların kesin kayıt ve okula kabulleri 05 Eylül 2011 Pazartesi günü Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinde(İncek Bulvarı 1Nu.lı Nizamiye girişi) 08.00 – 12.00 saatleri arasında yapılacaktır.

2.         Asıl listedeki adayların kontenjanı doldurmaması halinde 05 Eylül 2011 tarihinde saat 13.00’de Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinde (Beytepe/ANKARA) hazır bulunan yedek adaylardan, kontenjanın açığı kadar aday başarı sırasına göre alınarak, kabul işlemleri tamamlanacaktır. Bu nedenle yedek adayların 1 Numaralı nizamiyede en geç saat:13.00’de hazır bulunmaları çok önemlidir. Diğer nizamiyelerden gelen adaylar kışlaya kabul edilmeyecektir.

3.         Okula kabulü yapılacak adayların okula getirebileceği malzeme listesi 2’nci sayfadadır.

       Kayıt ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan, internette ilan edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen, faaliyetleri yerine getirmeyen asıl ve yedek adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Kontenjanın tamamlanmasını müteakip, intibak süresi içinde ayrılanların yerine 05 Eylül 2011 tarihinde kayıt kabul için gelen yedek adaylar sıra ile telefon açılarak davet edileceğinden, adayların varsa adres ve telefon numarası değişikliklerini dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

Adayların okula kabul işlemleri yapılmış olsa bile, haklarında yapılacak olan resmî güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların okulla ilişikleri kesilir.

GEÇİCİ / KESİN KAYIT VE KABULÜ YAPILACAK ADAYLARIN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER:

1. Lise diploması veya mezuniyet belgesinin Aslı,

2. YGS sonuç belgesinin aslı veya YGS sonuç belgesi internet çıktısı,

3. Yüklenme senedi, (Noter Onaylı olarak düzenlenecektir. Örneği 3’üncü sayfadadır.18 yaşından büyükler için anne, baba veya bir yakını kefil olabilir.18 yaşından küçükler için adayın velisi borçlu olacak kefil ise bir başkası olacaktır.

4. Kişisel ve Aile Bildirim Çizelgesi (Önlü-arkalı olarak tek sayfaya çıktısı veya fotokopisi alınarak düzenlenecektir. Örneği 4- 5 ‘inci sayfalardadır)

5.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve arka yüzü aynı sayfada görülecek şekilde, fotokopi çektirilecek ve renkli fotoğraf yapıştırılacaktır.)

6.  Aday Nüfus, İkamet ve Öğrenim Bilgileri Formu (Önlü-arkalı olarak tek sayfaya çıktısı veya fotokopisi alınarak düzenlenecektir. Örneği 6-7’ncı sayfalardadır.)

7.   Sağlık Kurulu Ön Raporu (Ön Bildirim Raporu aslı), 05 Eylül 2011 tarihinden önce son üç ay içinde başka bir askeri okul için alınan “Sağlam. Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu ön raporu da geçerlidir. Okula kabul tarihinde sağlık niteliklerini kaybettiği değerlendirilen (kol, ayak kırılması, ameliyat olması vb.) adayların okula kabulleri yapılmayacaktır. Okula girme isteği devam eden bu durumdaki adaylar, kabul tarihinden en az 10 gün önce sağlık raporu almak için tekrar Asker Hastanelerine sevk edilmek üzere J.Okll.K.lığı Kayıt Kabul Merkezi Beytepe/ANKARA adresine bizzat başvuracaklardır.

8.    Veli İzin Belgesi, (Reşit olmayan adaylar dolduracaktır. Örneği 8’inci sayfadadır.)

9.   Askerlik Durum Belgesi (Sadece 1990-1991 doğumlu adaylar, askerlik ile ilişiği olmadığına dair askerlik şubelerinden alacaklardır.),

10.  Sınavı Asıl veya Yedek olarak kazandığına ilişkin internet sorgulama sayfa çıktısı,

11.  Kendisi, annesi ve babasına ait altışar adet fotoğraf. (Vefat edenler hariç), fotoğrafların arkalarına ad soyad yazılacak ve bir zarf içerisinde dosyaya takılacaktır.

NOT:

Yukarıda belirtilen belgeler 1’inci sıradaki evrak en üstte olacak şekilde sağ üst köşelerine siyah kurşun kalemle sıra numarası verilerek telli plastik dosya içine, tek tek çevrilebilecek şekilde delinerek takılacak, cep föy vb. dosya içine kesinlikle konulmayacaktır.Herhangi bir belgesi eksik olan, istenildiği şekilde düzenlemeyen adayın kaydı ve okula kabulü yapılmaz, kendilerine ilave bir süre verilmez. Sıradaki adayların kaydı ve okula kabulü yapılır.

G.A.T.A Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları

Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na ise 2008 – 2009 eğitim öğretim yılı için öğrenci alınması planlanmıştır. Bir başka ifadeyle,  Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na ilk olarak, 2008 yılı Yaz Döneminde ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi üniversite giriş sınavı ile öğrenci alınacaktır.

GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu ANKARA ilinde olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyaç duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren, parasız yatılı bir  Askeri Yükseköğretim Kurumudur.

Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu iki yıl süre ile sadece Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programında ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Başarılı olan öğrenciler, eğitim-öğretim görmüş olduğu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programının ön lisans diploması ile birlikte Astsubay Çavuş olarak mezun edilmektedir.

Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği, yurt içi ve yurt dışı kurslar, geçici yurt dışı görevler gibi bir çok   imkan sağlanmaktadır.

Başvuruların Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı 06620 Cebeci-Ankara adresine yapılması gerekmektedir.

SOSYAL DURUM, AHLAK VE KARAKTER İLE İLGİLİ GENEL KOŞULLAR;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,Kendisi, anne, baba, kardeş ve velisinin;Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri  benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması,Toplumca ayıp sayılan ve toplumca uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askeri öğrenci olmayı engelleyen hallerinin bulunmaması,

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhuşa tahrik, gayritabiî mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâh altında bulunmamak. Askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

Okula karşı uygun nitelikte (yukarıda belirtilen koşullara uygun) sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyükler için kefil göstermek),

“Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

SAĞLIK İLE İLGİLİ GENEL KOŞULLAR;

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin TSK Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak), Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, Kendisinde ve aile efradında frengi vb. bulaşıcı hastalık ve akıl hastalığı bulunmamak, Türkçe’yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak, Derecesine bakılmaksızın (renk körlüğü, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak,

Sevk edileceği askeri hastaneden “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak.

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ GENEL KOŞULLAR

Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okuluna öğrenci alım faaliyetleri,  Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkez Komutanlığı tarafından yürütülecektir. Bu nedenle; okulumuzda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin her türlü başvurusunu aşağıdaki adrese yapması gerekmektedir.

Başvuru Adresi : Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı 06620 Cebeci-Ankara  Telefon  :  0 312 562 11 11, 0 312 562 03 65, 0 312 562 05 34

İnternet Adresi : http://www.kkk.tsk.mil.tr

Okulumuza bayan öğrenci alınmamaktadır.Sağlık meslek lisesi mezunlarının okulumuzda okuyabilmesi için mutlaka üniversite sınavında yeterli puanı almak zorundadırlar. (Bir başka ifadeyle, direk geçiş, sınavsız geçiş yoktur.) Sağlık meslek lisesi mezunlarına ÖSS Puanı dışında ilave puan da verilmemektedir. 

Taban Puanlar

2011-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3’te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ve YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır.


Sponsorlu Bağlantılar
paylaş:

Yorum Yap