Arapça rakamlar nasıl okunur, arapçada sayıların okunuşları

Arapça Sayılar ve Okunuşu

١ : vahid واحد
٢ : isnan اثنان
٣ : selase ثلاثة
٤ : erbea اربعة
٥ : hamse خمسة
٦ : sitte ستة
٧ : seb a سبعة
٨ : semaniye ثمانية
٩ :tis a تسعة
١. : aşera عشرة

On bir
ehade aşer
احد عشر

On iki
isnâ aşer
اثنا عشر

On üç
selase aşer
ثلاث عشر

On dört
erba a aşer
اربعة عشر

On beş
hamse aşer
خمسة عشر

On altı
sitte aşer
ستة عشر

On yedi
seb a aşer
سبعة عشر

On sekiz
sitte aşer
ستة عشر

On dokuz
tis a aşer
تِسْعَة عشر

Yirmi
işrûn
عِشْرُونَ

Yirmi bir
vahid ve işrûn
واحد و عشرون

Yirmi iki
isnân ve işrûn
اثنان وعشرون

Yirmi dokuz
Tis’a ve işrûn
تسعة وعشرون

Otuz
sela sûn
ثلاثون

Kırk
erba ûn
اربعون

Elli
ham sûn
خمسون

Altmış
sit tûn
ستون

Yetmiş
seb ûn
سبعون

Seksen
semâ nûn
ثمانون

Doksan
tis ûn
تسعون

Yüz
mi e
ماءة

Yüz bir
Mie ve vâhid
مِاءَةٌ و وَاحِدٌ

Yüz on
Mie ve aşer
مِاءَةٌ وَ عَشَرَ

Yüz on bir
Mie ve vahid aşer
مِاءَةٌ وَاَحَدَ عَشَرَ

Yüz yirmi
Mie ve işrûn
مِاءَةٌ وَعِشْرُونَ

Yüz yirmi beş
Mie ve hamse ve işrûn
مِاءَةٌ وَخَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ

İki yüz
mietâni
مِائَتَانِ

Üç yüz
selâsü mie
ثلاثماءة

Dört yüz
erbâu mie
اربعماءة

Beş yüz
hamsu mie
خمسماءة

Altı yüz
sittu mie
ستماءة

Yedi yüz
seb u mie
سبعماءة

Sekiz yüz
semâni mie
ثمانماءة

Dokuz yüz
tis u mie
تسعماءة

Bin
elf
الف

İki bin
elfân
الفان

Üç bin
selâsü âlâf
ثلاث آلاف

Dört bin
erbâu âlâf
اربع آلاف

Beş bin
hamsu âlâf
خمس آلاف

Altı bin
sittu âlâf
ست آلاف

Yedi bin
seb u âlâf
سبع آلاف

Sekiz bin
semâni âlâf
ثماني آلاف

Dokuz bin
tis u âlâf
تسع آلاف

On bin
aşare âlâf
عشر آلاف

On bir bin
ehde aşar elf
احد عشر الف

Yirmi bin
İşrûne elf
عِشْرُون َالْف

Yirmi bir bin
Vahid ve işrûne elf
وَاحِد وَ عِشْرُون َالْف

Yüz bin
Mie ve elf
ماءة و الف

İki yüz bin
Mietâ elf

paylaş:

Yorum Yap