Ağrı geçirme duaları, ağrı sancı için okunacak dua

Bu yazıda Ağrı geçirme duaları, ağrı sancı için okunacak dualarına yer veriyoruz. Aşağıda baş ağrısı, kaburga ağrısı, diş ağrısı, omuz ağrısı, karın ağrısı, kulak ağrısı, kalp hastası için okunacak dua, kanser için okunacak dualar, kırık çıkık için okunacak dualar, ayak ağrısı, bel ağrısı, sırt ağırısı, fıtık gibi hastalıklar için okunacak dualar sizlere sunulmuştur.

Ağrı Geçirme Duası

Bir yeriniz ağırırsa elinizi oraya koyup 7 defa şu duayı okuyun:

Euzu Bi İzzetillahi Ve Kudretihi Ala Külli Şeyin Min Şerri Ma Ecir

Allah’ın izzetine ve  herşeye kadir olması sıfatına şu hissetiğim ağrımı geçirme sıfatına sığınırım.

YaRabbi Sen izzet ve celal sahibisin şu acımı geçir. (hadis-i şerif)

Yeni Yazımız Yayınlandı! İlginizi Çekebilir: Bacak (Ayak) Ağrısı İçin Okunacak Duayı Öğrenmek İçin Tıklayınız.

Yeni Yazımız Yayınlandı! İlginizi Çekebilir: Karın Ağrısının Geçmesi İçin Evde Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Yeni Yazımız Yayınlandı! İlginizi Çekebilir:  Bel Ağrısının Geçmesi İçin Okunacak Dualar

AĞRI İÇİN OKUNACAK DUA

Resûlullah efendimiz hasta ziyaretine gitmişti. Hastanın, çok ağrısı ve sancısı vardı. “Ağrıyan yeri sağ elin ile yedi kere mesh eyle! Her defasında E’ûzü bi’izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ-ecidü ve ühâzirü oku!” buyurdu. (Bostân-ül-Ârifin)
Resûlullah yine buyurdu buyurdu ki: “Yağmur suyunutoplayıp, üzerine, Fâtiha-i şerîfe, Âyet-el-kürsi, İhlâs-ı şerîf ve Kul-e’ûzü sûreleriyetmişer kere okunur. Bu sudan aralıksız yedi sabâh içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.” Bunları, beş, on sâlih müslümân toplanıp, aralarında taksim ederek okuyup, suya üfleyebilirler” (Hazînet-ül-esrâr)
Aişe validemiz buyurdu ki, bir yerinde ağrı olduğunuda, Resulullah iki Kûl e’ûzü (Felak ve Nâs) sûresini okuyup, mübarek avcuna üfler, elini ağrı olanyere sürürerdi.
Kalb ağrısı için de, “Ellezîneâmenû ve amilussalihâti tûbâ. Lehüm ve husnü meâb.” Duasının okunması tavsiye edilmiştir.
Ağrı ve Sancılara Karşı Okunacak Dualar
bir kimse gerek akşam gerek sabah aşağıdaki ayet-i kerimeyi 7defa okur her okuyuşta ellerine üfler elleriyle yüzünü ve vücudunu meshederse,Cenebı Hakk o kimseye o gündüz ve gece süresince ağrı ve acı çektirmez ayet-i kerime budur:
El hamdü lillahillezi halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezine keferu bi rabbihim ya’dilun.
kuran’ı kerimin havas ve sırları kitabından…

Kalp Hastaları ve Ağrıları İçin Dua

Mekarim’ul-Ahlâk kitabında aşağıdaki ayetlerin bir suya okunup içirilmesi kalp ağrılarını gidereceği ve hastalığına şifa olacağı yazılmaktadır.

 

“Lein enceytenâ min hâzihi lenekûnenne min’eş-şâkirîn.”

 

…İhlasla Allah’a dua ederler, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız derler.[1]

 

“Seyuhzem’ul-cem’u ve yuvellûn’ed-dubure bel’is-sâetu mev’iduhum ve’s-sâetu edhâ ve emerr.”

 

O topluluk, yakında bozguna uğrayacak ve ardını dönüp kaçacak. Onlara vaad edilen azabın mukadder zamanı kıyamettir ve kıyametin azabı, daha da zararlıdır ve daha da acı.[2]

 

“İnnellâhe yumsik’us-semâvâti ve’l-arze en tezûlâ ve lein zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dihi, innehu kâne halîmen ğafûra.”

 

Şüphe yok ki Allah, gökleri ve yeryüzünü yok olup giderse ondan başka hiç kimse onları koruyamaz, yok olmalarına mani olamaz; şüphe yok ki o, azap etmede acele etmez, suçları örter.[3]

 

Bu ayetlerin de yazılıp hastanın üzerinde taşınmasının faydalı olacağı yazılmıştır.

 

“Bismillahirrahmanirrahim. Rabbenâ lâ tuziğ gulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledunke rahmeten, inneke ente’l-vehhâb. Rabbenâ inneke câmi’un-nâsi liyevmin lâ raybe fîhi, innellâhe lâ yuhlif’ul-mîâd.”

 

Rabbimiz, bizi doğru yola sevk ettikten sonra kalplerimizi saptırma ve kendi katından bize rahmet bağışla, şüphe yok ki sen, fazlasıyla bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak sen, geleceğinden şüphe bulunmayan günde insanları toplayansın. Şüphe yok ki Allah, vaadinden dönmez.[4]

 

“Ellezîne âmenû ve tetmeinnu gulûbuhum bizikrillâh. Alâ bizikrillâhi tetmeinn’ul-gulûb. Ellezîne âmenû ve amilu’s-sâlihât. Tûbâ lehum ve husnu meâb.”

 

İnananlar, öyle kişilerdir ki Allah’ı anmakla yatışır, kuvvetlenir gönülleri. İyice bilin ki gönüller, Allah’ı anmakla yatışır, kuvvet bulur. İnananlara ve iyi işlerde bulunanlara gelince: Kutluluk da onlara, dönüp varılacak güzel yurt da.[5]

 

“Lein enceytenâ min hazihi lenekûnenne min’eş- şakirîn.”

 

…İhlasla Allah’a dua ederler, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız derler.[6]

 

Yeni Yazımız Yayınlandı! İlginizi Çekebilir: Bacak (Ayak) Ağrısı İçin Okunacak Duayı Öğrenmek İçin Tıklayınız.

Yeni Yazımız Yayınlandı! İlginizi Çekebilir: Karın Ağrısının Geçmesi İçin Evde Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Yeni Yazımız Yayınlandı! İlginizi Çekebilir:  Bel Ağrısının Geçmesi İçin Okunacak Dualar

—————–

 

[1]- Yunus, 22

 

[2]- Kamer, 45-46

 

[3]- Fatır, 41

 

[4]- Al-i İmran, 8-9

 

[5]- Ra’d, 28-29

 

[6]- Yunus, 22; el-Hacat, 151

—————–

“Kuran ve Ehlibeyt Kaynaklı Dualar” kitabından alıntıdır.

Derleyen: Hürriyet Varol

Sayfa:48

Kanser Hastalığı İçin Dua

Tıbb’ul-Eimme kitabında Abdullah b. Sinan bu hastalıkla ilgili şöyle rivayet ediyor: Bir kişi taşıdığı ur ve kist türü bir şeyden İmam Cafer Sâdık’a (a.s) şikayette bulundu. İmam ona şöyle buyurdu:

“Üç gün oruç tut. Dördüncü günün öğlen vakti gusül ve abdest alıp, yanına aldığın temiz bir parçayla birlikte Allah’ın huzuruna çıkacaksın. (Sahra veya evin damına çıkarak.) Daha sonra iki rekât namaz kılıp, okuyabildiğin kadar Kur’ân okuyacak ve yalvarıp yakaracaksın. Daha sonra elbiselerini çıkarıp yayındaki temiz parçayı havlu gibi kendine saracaksın. Yüzünün sağ tarafını yere koyarak ağlayıp sızlayarak şu duayı okuyacaksın:

“Ya vâhidu, ya mâcidu, ya ehedu, ya kerimu, ya hannânu, ya garîb.

Ya mucîbu, ya erhem’er-râhimîn, salli alâ Muhammedin ve Âlih.

Vekşif mâ bî min merazin ve elbisni’l-âfiyetel kâfiyete’ş- şâfiyete fid-dunyâ ve’l-âhireti vemnun aleyye bitemâm’in-ni’meti.

Vezhib mâ bî min zurrin fegad âzânî ve ğammenî.”

“Ey Tek Allah! Ey yücelik sahibi Allah. Ey eşsiz Allah, Ey şefkatli, Ey bağışlayan, Ey her şeyden daha yakın.

Ey kullarım yanıtlayan, Ey merhametlilerin en merhametlisi! Selâm ve salavat gönder Muhammed ve Ehlibeyt’ine.

Bendeki hastalığı sağlık, afiyet ve şifa elbisesi giydirerek bertaraf eyle. Nimetlerini bana tamamlama, minnetini benden esirgeme.

Beni inciten bu hastalığın eziyetini benden bertaraf eyle.”

İmam (a.s) sonunda şöyle buyurdu: Bunu bilmiş ol ki; ümitlerini dediklerimin dışındaki şeylere bağladıkça sana bunun hiçbir faydası olmayacaktır.”

Daha sonra o adam bu denilenleri tıpatıp yerine getirip şifa bulduğu yazılıyor.[1]

 

————–

 

1-el-Hacat, 150

 

—————-

 

“Kuran ve Ehlibeyt Kaynaklı Dualar Kitabı”ndan alıntıdır.

Derleyen: Hürriyet Varol

Sayfa:51

Bel Ağrısı İçin Dua

Teshîl’ud-Devâ kitabında aşağıdaki ayetlerin hastanın üzerinde bulunmasının bel ağrılarına şifa getireceği kaydedilmiştir.

“Lâ tehâfu dereken velâ tehşâ, feetbeehum Fir’avnu bi-cunudihi feğaşiyehum min’el-yemmi mâ ğaşiyehum ve ezalle Fir’avnu gavmehu vemâ hedâ ve sallallahu alâ Muhammedin ve Âlih”

“Andolsun ki biz Musa’ya, kullarımla geceleyin yola çık, onlara denizde kuru bir yol aç, düşmanların yetişmelerinden, denizde boğulmadan korkma diye vahyetmiştik. Derken Firavun, askerleriyleartlarına düştü, deniz de onları tamamiyle kuşatıp kapladı, boğulup gittiler.[1] Allah Muhammed Ve Eklibeyti’ne rahmet etsin.”

Allame Meclisî Zâd’ul Meâd kitabında: Bel ağrısının giderilmesi için hasta bu ayeti yazıp üzerinde taşımalıdır:

 

“Bimâ ğafera lî rabbî ve  cealenî min’el-mukramîn.”

“Keşke dedi: Rabbimin beni bağışladığını ve yüce derecelere ermişler arasına kattığını kavmim bilseydi.[2]

———

[1]Taha, 76-78

[2]Yasin, 27

——

Kur’an ve Ehlibeyt Kaynaklı Dualar kitabından alıntıdır.

Sayfa:53

Diş Ağrısı İçin Dua

Ebu Beşir şöyle diyor: İmam Bakır’a (as) geceleri beni yatağımdan kaldıran diş ağrımdan şikayettebulunduğumda şöyle dedi:
Ey Ebu Beşir! Ağrı geldiğinde elini üzerine koy ve Fatiha ve İhlas suresini oku ve daha sonra şu ayeti oku:

“Ve tera’l-cibâle tehsebuhâ câmideten ve hiye temurru merra’s-sihâb. Sun’allahillezî kulle şey’in innehu habîrun bimâ tef’elûn.“

Anlamı:

“Ve görürsen dağları da yerinde duruyor sanırsın, halbuki onlar bulut gibi geçip gider, dağılır.Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde halk eden Allah’ın işidir bu.Şüphesiz O, ne yapıyorsanız hepsinden haberdardır.”

Neml 88.  /  Mefatih ‘ul Hacat , 161

———

Hürriyet Varol’un “Kur’ân ve Ehl-i Beyt Kaynaklı Dualar” kitabından alıntıdır.

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Bismillahirrahmânirrahîm

Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”

Resûlullah’ın Haşr sûresinin bu kısmını okuduğu zaman, mübârek elini, mübârek başına koyduğu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastalığa şifâdır” buyurduğu bildirilmiştir. (Bu ayetler, ayatı hırz dualarının içinde vardır.)

Haşr Suresi 21-24.Ayet

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

21. Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil-leraeytehû khâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. 22. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm. 23. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik’ül Guddûs-üs-Selâmü’l Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir.Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. 24. Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel’ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm.

Anlamı:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile

21. Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. 22. O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. 23. O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. 24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

paylaş:

Yorum

  1. hay allah razı olsun ben 14 yaşindayım migrenim var inşallah şifası olur

  2. ahhh benim orta kulak iltabı var emin olun ne kadar korktugumu bilemesiniz üstelik benim 1 kullıgım arısı gecerken şimdi iki kullagım biraz agrıyoo ama eminim havuza denize gitmicem ve hastalıgımı geciricem allahda yardım etcek bana bu 12 yasımda bu hastalıgı atlatıcam inşallah

Yorum Yap