6 Plaka, 06 Nerenin Plakası?

06 – Ankara

Arad???n?z 06   numaral? plaka kodu  Ankara ilimize aittir.  Ankara’n?n plakas?  06 d?r.

paylaş:

Yorum Yap