36 Plaka, 36 Nerenin Plakası?

36 – Kars

Arad???n?z  36  numaral? plaka kodu Kars ilimize aittir. Kars’?n  plakas? 36 d?r   .

paylaş:

Yorum Yap